اختلاف جنس زوجین در ازدواج

اختلاف جنس زوجین در ازدواج

ازدواج بین دو هم جنس باطل است !

اگرچه كاملا واضح و بدیهی است كه دو هم جنس نمی توانند باهم ازدواج كنند چون :

1- خلاف عرف

2- خلاف اخلاق حسنه

3-خلاف نظم عمومی

4- خلاف قانون

5- خلاف فلسفه ی ازدواج است . (برقراری آرامش ذاتا ًدرنكا ح با جنس مخالف و كنار او بودن محقق می شود.)

چكیده :

در تایید این نظر كه دو هم جنس نمی توانند با یكدیگر ازدواج نمایند می توانید به مواد 975 ، 1035 ، 1059 ، 1067 ، 1122 و 1124 قانون مدنی مراجعه نمایید.

اگرچه احراز هم جنس نبودن زوجین توسط سر دفتر ازدواج با بررسی اوراق سجلی آنان امكان پذیر و كافی است اما درفرضی كه این نكاح واقع شود و بعدا ً مشخص شود كه زوجین هم جنس بوده اند از موارد بطلان نكاح خواهد بود .( البته بعد از تاییدپزشك كارشناس دادگستری )

بنیان نظری تحقیق :

ممكن فرضی به این شرح مطرح گردد كه یك شخص دو جنسی (خنثی) كه جنبه ی مرد بودن یا زن بودن وی غالب است باشخص دیگری از جنس مخالف ازدواج كند. تااینجا كه به نظر می رسد اشكالی بر عقد وارد نباشد و عقد صحیح باشد چون شرط اختلاف جنس محقق شده است.

حال بر اثر مرور زمان و تغییراتی كه در وضعیت جسمی او عارض شده است{با این فرض كه ممكن باشد با عمل جراحی جنسیت را تغییر داد} حالا كه دیگر اختلاف جنس كه شرط صحت نكاح بوده است ، وجود ندارد تكلیف عقد ازدواج چه می شود ؟!

در پاسخ باید بگوییم كه اختلاف جنس هم ثبوتا ً و هم بقائا ً شرط صحت نكاح است .

به این معنی كه اختلاف جنسی كه هنگام انعقاد عقد وجود داشته است باید در دوران زناشویی نیز امتداد داشته باشد. به تعبیر دیگر اختلاف جنس هم ابتدائا ً و هم استدامتا ً شرط صحت نكاح است.

البته تغییر جنیست باید به تایید دادگاه كه این امر را به كارشناس خبره ارجاع می دهد ، تا بتواند حكم به بطلان نكاح از تاریخ تغییر جنیست نماید.

توضیح بیشتر در مورد هرمافرودیت :

به نظر می رسد كه به معنی دقیق ، تغییر جنسیت فرضی بیشتر نباشد و تحقق آن را عالم خارج ممكن نگردد.به طوری كه طبق عقیده كارشناسان پزشكی تغییر جنسیت در افرادی كه زن یا مرد كامل هستند ممكن نیست زیرا ابهام جنسی در آنها وجود ندارد.

تغییر جنسیت اشتباه است باید بگوییم تعیین جنسیت !

تعیین جنسیت نیز فقط در افراد هرمافرودیت (دوجنسی) كه دارای ابهام و اختلالات جنسی هستند آن هم از نوع كروموزومی و ژنتیكی با آزمایش های دقیق پزشكی و علمی ممكن است.پس با تعیین جنسیت است كه مشخص می شود شرط اختلاف جنسیت محقق شده است یا خیر كه بر اساس آن دادگاه بتواند حكم نماید كه عقد باطل است یا صحیح .

نتیجه گیری :

پس باید بگوییم قانونا ً زوجه ی هم جنس نداریم !

كاملا واضح و بدیهی است كه دو هم جنس نمی توانند باهم ازدواج كنند اما خلاف عرف بودن ، خلاف اخلاق حسنه ، خلاف نظم عمومی ، خلاف قانون و خلاف فلسفه ی ازدواج بودن هم مؤید عدم انعقاد نكاح بین دو هم جنس می باشد.

مواد 975 ، 1035 ، 1059 ، 1067 ، 1122 و 1124 قانون مدنی نیز می توانند مستندات این ادعا قرار بگیرند و اثبات علمی آن را نیز به سهولت امكان پذیر نمایند.

احراز هم جنس نبودن زوجین توسط سر دفتر ازدواج با بررسی اوراق سجلی آنان محقق می شود و كفایت می كند زیرا اولا ً میزان رواج آن بسیار كم می باشد و ثانیا ً در فرض رواج ارائه یك گواهی به سردفتر مبنی بر اختلاف جنس ، این مشكل را برطرف می كند.


نظر کاربران