ادله اثبات دیه در یک پرونده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادله اثبات دیه در یک پرونده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

ادله اثبات دیه :با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟

ادله اثبات دیه

درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده ۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می گردد. باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه ، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.


نظر کاربران