افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی

افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی

براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده که می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند، عبارتند از:

افراد تحت تکفل بیمه شده برای مرد

همسر بیمه شده فرزندان پسرتا ٢٢ سال به شرط عدم اشتغال به کار، (فرزندان پسر دارای ٢٢ سال تمام سن یا بیشتر درصورتی که شاغل به تحصیل باشند یادراثر بیماری یا نقص عضو ازکارافتاده تلقی شوند، با ارایه گواهی معتبر ،تحت تکفل قرار می گیرند). فرزندان دختر١٨ سالگی و پس از آن به شرط عدم ازدواج. پدر و مادر بیمه شده در صورتی که: تحت تکفل او باشند سن پدر از ٦٠ سال و سن مادر از ٥٥ سال بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشند در هر صورت مستمری بگیر نباشند معاش آنان توسط بیمه شده تامین گردد.

افراد تحت تکفل برای بیمه شده زن

شوهربیمه شده به شرطی که معاش شوهر توسط همسرش تامین شود. سن شوهر بیشتر از ٦٠ سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشد. به موجب قانون تامین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند. معاش او توسط بیمه شده زن تامین گردد. پدر و مادر بیمه شده با همان شرایطی که برای والدین بیمه شده مرد بیان گردید. فرزندان بیمه شده با همان شرایطی که برای فرزندان بیمه شده مرد بیان گردید، به شزط آن که پدر نتواند فرزندان را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.

بیمه شده گرامی: در صورت تأیید تحت تکفل بودن پدر، مادر و یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان تامین اجتماعی، این افراد به عنوان عائله، افراد تحت تکفل بیمه شده قرار می گیرند و در صورت فوت بیمه شده به نسبت سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون تأمین اجتماعی (همسر ٥٠ درصد، پدر و مادر هر یک ٢٠ درصد) از مستمری بازماندگان بهره مند خواهند شد.

مدارک مورد نیاز برای کفالت والدین بیمه شده / شوهر بیمه شده زن

تکمیل فرم درخواست کفالت اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و والدین / شوهر بیمه شده زن


نظر کاربران

محمد مهرگان
17 فروردین 1400
تحت تکفل قرار دادن زن و بچه
رضا محمود آبادی
11 مهر 1400
درخواست تحت تکفل پدر ومادرم رادارم
مسعود محرابی
14 فروردین 1401
آیا همسر و دو فرزند دختر تحت تکلف من هستند
محمد
16 فروردین 1401
درخواست تحت تکفل
رسول لطفی کهریزسنگی
20 فروردین 1401
افزودن افرادتحت تکفل
رضا ده ده بیگلو
18 اردیبهشت 1401
افراد تحت تکفل
فرزانه دخیلی بیدگلی
22 خرداد 1401
بیمه راوصل کنید
عیسی احمدی عزیز آبادی
05 مرداد 1401
مشاهده افراد تحت تکلف
سالار استوی
22 شهریور 1401
افراد تحت کفالت
محمد تقی زاده
29 مهر 1401
وکالت
بدریه اسفندی
10 آبان 1401
آیا تحت تکفل هست
عباس پوربهمنی
27 دی 1401
لیست افراد تحت تکفل
احمد آزموده پاچکناری
01 اسفند 1401
مشاهده افراد تحت پوشش
مهدی حیدری
11 اسفند 1401
مادرش تحت تکفل فرزند
عبدالرضا پاژخ
12 اسفند 1401
لیست افراد تحت تکفل در بیمه تامین اجتماعی
بهمن اژیده
04 اردیبهشت 1402
بیمه