اماره ي فراش در شبه

اماره ي فراش در شبه

اماره ی فراش در شبه :

بعضى از مؤمنین و مؤمنات كه براى اولاددار شدن به مراكز نابارورى مراجعه مى كنند و از حیث نطفه نقایصى دارند، آیا مى توانند از نطفه هایى كه در بانك نطفه نگهدارى مى شود در لقاح مصنوعى با منى خود آنها ممزوج و شرایط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار دهند یا خیر؟ در صورتى كه به طور كلّى در منى آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد آیا مى توانند از اسپرمها و تخمكهاى مجهول الهویه موجود در بانك نطفه استفاده نمایند و چنانچه در دو فرض فوق فرزندى به وجود آید ولد متعلّق به چه كسى خواهد بود؟

استفاده از نطفه بیگانه براى صاحب فرزند شدن جایز نیست و تولّد فرزند باید مستند به ازدواج صحیح شرعى باشد ولى اگر چنین عملى انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است و نسبت به مادرى كه در رحم او كشت شده نیز محرم مى باشد، بى آن كه از او ارث ببرد.

- اماره ی فراش در شبه بحث نظر پزشکی قانونی در مورد الحاق فرزند :

اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاینه و تشخیص نطفه اى كه وى در رحم دارد به نزد پزشك قانونى بفرستند، در صورتى كه طبیب به طور قطع بتواند تشخیص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر این زن نبوده بلكه از مرد اجنبى مى باشد، در این حال اگر طبیب واقعیّت را گزارش دهد یقین دارد این زن را بناحق اقوام وى خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر این زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرمیّت و سایر مشكلات پیش خواهد آمد، بفرمایید وظیفه طبیب چیست؟

مهم این است كه قول طبیب و یقین او براى قاضى در این گونه موارد حجّت نیست و حتّى یقین خود قاضى هم كه از این طریق حاصل شود حجیّت آن محل اشكال است بنابراین لزومى ندارد طبیب یقین خود را در این گونه موارد بازگو نماید و در نتیجه به حسب حكم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و این گونه احكام ظاهرى مشكلى ایجاد نمى كند.

- اماره فراش بودن مطلق نزدیکی : ( پرسش و پاسخ های متداول)

پرسش 1 : آیا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزدیكى كافى است، یا نزدیكى باید به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعیف، وجود داشته باشد؟ (مثلا برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ویژه در صورت عزل، یا عدم انزال، براى جریان اماره فراش كافى نمى دانند.)

پاسخ : در تمام این موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

- تعیین شرایط اماره فراش :

با توجّه به این كه از شرایط تحقّق اماره فراش، این است كه از زمان وقوع نزدیكى تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بیش از حداكثر مدّت حمل نگذشته باشد :

الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسیده باشد، ولى با عمل جرّاحى طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حداكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آیا اماره فراش جارى، و طفل ملحق به شوهر است؟

ب) تاریخ نزدیكى و فاصله میان آمیزش و تولّد به چه وسیله اى تعیین مى شود ؟اگر چندین نزدیكى در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است ؟اگر زوجین با یكدیگر توافق كنند كه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد، بیشتر از ده ماه یا كمتر از شش ماه گذشته، آیا چنین توافقى پذیرفته مى شود، و نَسَب طفل نفى مى گردد ؟

پاسخ الف) در این صورت ملحق به فراش نیست.

پاسخ ب) منظور از فراش نزدیكى نیست كه تاریخ آن را تعیین كنند، بلكه همین اندازه كه زن در خانه شوهر باشد، كه امكان نزدیكى درباره او مى رود، اماره فراش حاصل است.

- شرط حداقل شش ماه در اماره فراش برای اطفال غیر سالم :

آیا شرط حداقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلى است كه صحیح و سالم و زنده به دنیا بیاید، یا شامل طفل مریض، ناقص، یا طفلى كه مرده به دنیا آمده نیز مى شود؟

پاسخ : اطفال مریض و ناقص و مانند آن را نیز شامل مى شود، مشروط بر این كه انسان محسوب شود.

- وطی به شبهه در مورد جریان اماره فراش :

همان طور كه مستحضرید براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزدیكى در مورد زوجین لازم نیست. آیا احراز وطى براى جریان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جریان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نیز نیازى به احراز و اثبات نزدیكى نیست، یا از آن جا كه نزدیكى به شبهه خلاف اصل است، باید احراز شود؟ یعنى آیا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلا) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزدیكى است؟

پاسخ : در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.

- حضانت ولدالزنا :

طبق مادّه 1167 قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نیست، آیا مى توان با درنظر گرفتن وضعیّت این اطفال و آینده آنان، ولایت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از این باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، دیگر اقوام پدرى را، با رعایت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به این كار كرد؟

پاسخ : عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است.ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگیرد. به تعبیر دیگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الاّ ما خرج بالدلیل.

- سقط جنین نامشروع به خاطر خوف از کشته شدن :

دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آیا مى تواند سقط جنین كند؟ حكم دیه آن چیست؟

پاسخ : در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنین به چهار ماهگى نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین كند، و دیه آن را به بیت المال بپردازد.

حکم فرزندی که نطفه اش در زمان عده منعقد شده چیست؟

اگر مردی با یک زنی که تازه شوهرش را از دست داده و هنوز در عده است ازدواج کند و در اثر نزدیکی فرزندی از آن دو نفر به وجود آید فرزند متعلق به چه کسی خواهد شد و تکلیف شرعی چیست؟

در صورتیکه یقین دارند که فرزند از این ازدواج حاصل شده فرزند متعلق به همین دو نفر است و تفاوتی با بقیه فرزندان نمی کند.

احکام شرعی فرزندان نامشروع چیست ؟

پاسخ : فرزندان نامشروع تمام احکام فرزندان مشروع را به جز ارث دارند.پس تنها وجه ممیزه آنها در ارث بری است.


نظر کاربران