بررسی انواع مختلف قرارداد کار از حیث نوع و مدت کار

بررسی انواع مختلف قرارداد کار از حیث نوع و مدت کار

قرارداد کار به رابطه ای اطلاق می شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد. بنابراین اولین نکته ای که از تعریف قرارداد کار به دست می آید، این است که:

قرارداد کار جزو عقود غیر تشریفاتی است. نکته دوم این است که پرداخت مزد حاکی از معوّض بودن قرارداد کار است و موارد کار مجانی را شامل نمی شود و سوم اینکه شامل قراردادهای دائم و موقت می شود.

قرارداد کار غیر موقت

قانونگذار در تبصره دو ماده ۷ قانون کار، کلیه کارهایی را که دارای طبیعت مستمر هستند، چنانکه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی کرده است. بدیهی است بهترین شکل ممکن که منجر به حفظ هر چه کاملتر حقوق کارگر خواهد شد، تنظیم رابطه به صورت دائمی (غیر موقت) است چرا که در این صورت، کارگر ضمن بهره مندی از افزایش حقوق سنواتی و نیز بیمه در طول مدت اشتغال و همچنین بهداشت و ایمنی یا بهره مندی از امتیازات کارهای سخت و زیان آور در محیط کار و نیز عیدی سالانه، در پایان کار نه تنها استحقاق دریافت حق سنوات به میزان آخرین حقوق ضرب در سال های خدمت را خواهد داشت، بلکه پس از خاتمه کار به لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت از حقوق لازم از محل صندوق تأمین اجتماعی نیز برخوردار خواهد شد. علاوه بر آن فرزندان ذکور وی تا سن ۱۸ سالگی و اناث تا هنگام ازدواج و همچنین همسر او پس از حیات وی از مستمری و امتیازات آن بهره مند خواهند شد.

بنابراین ملاحظه می شود که اصرار قانون کار مبنی بر دائمی تلقی شدن رابطه قراردادی کار تا چه حد می تواند حافظ منافع کارگران و کارکنان بخش های مختلف تولیدی و خدماتی باشد؛ اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، روابط فعلی آنچنان دچار آسیب شده است که کارفرمایان به تنظیم قراردادهای موقت و حتی با تفسیر غلط ازماده ۱۱ قانون کار که در مورد کارهای آزمایشی وضع شده است، در قالب ۸۹ روزه، مبادرت به ایجاد رابطه قراردادی می کنند و از آنجایی که به لحاظ پیروی از انگیزه های اشتغال زایی و حمایت از توسعه کارآفرینی بعضاً مورد حمایت سیاست های وزارت کار نیز قرار دارند، نتیجتاً از امتیازات تعیین شده در خصوص قراردادهای دائم بی بهره می شوند.

قرارداد کار با مدت موقت

بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. بنابراین ملاحظه می شود قانونگذار در جهت صیانت از استمرار رابطه قرارداد کار و این که در مواردی به بهانه طبیعت غیر مستمر، کارفرمایان مبادرت به تنظیم قرارداد موقت نکنند، تعیین آنها را، به ضوابطی منوط کرده است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و با تصویب هیأت وزیران لازم الاجرا خواهد بود.

قراداد کار معین

چنانچه از نام این نوع قرارداد برمی آید، قالب مذکور به انجام کار معینی توسط کارگر اطلاق می شود. بنابراین در صورت انجام دادن کار مورد توافق، تعهد کارگر پایان یافته تلقی می شود و قرارداد خاتمه می یابد. از این جهت قراداد کار معین با قراردادهای پیمانکاری که مشمول مقررات قانون مدنی است، تشابهاتی دارد. اما باید به این نکته توجه داشت که چنانچه کارگر با ابزار و لوازم متعلق به کارفرما و بنا به دستور او در محل کارگاه، اقدام به انجام کار معینی مانند رنگ کردن تعدادی خودرو کند، قرارداد آنها مشمول موارد حمایتی مندرج در قانون کار می شود.

بنابراین قرارداد کار مفهومی متفاوت از اجاره انسان پیدا می کند. اما در مواردی که کار به صورت کنتراتی سفارش داده می شود و نه تنها تهیه ابزار و لوازم کار بر عهده پیمانکار است، بلکه حدود و ثغور و ساعات و نیز چگونگی انجام کار تماماً با مدیریت وی انجام می پذیرد، کارهای پروژه ای پیمانکار در قلمرو عمومات قانون مدنی قرار می گیرد. بهترین نمونه و مثال در خصوص موارد مذکور، تمامی کارهایی است که به طور نوعی شامل رابطه بین صاحب کار و حرفه های گوناگون مانند رنگ کاری، شیشه بری، بنّایی، و کارهای ساختمانی در محل های مسکونی یا غیره می شود و انجام تعهد نه تنها در کارگاهی صورت نمی پذیرد، بلکه مواردی را در بر می گیرد که انجام آن به صورت مقید و خاص با ابزار و مواد اولیه و تجهیزات و اجرت آن بر اساس نرخ ساعتی، روزانه یا به طور مطلق و بدون رابطه تبعیتی (کنتراتی) مورد محاسبه قرار می گیرد.

نکته دیگری که در خصوص این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگرچه حسب قانون کار، در صورت پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین، رابطه قراردادی خاتمه می یابد اما چنانچه این رابطه یک سال یا بیشتر به طول انجامد، کارگر استحقاق دریافت حق سنوات اعم از متوالی و متناوب، معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد داشت. این در حالی است که بر اساس ظرفیت های فوق الاشاره در قانون مدنی در تمامی موارد اجاره اشخاص، به جز اجرت از هیچ یک از امتیازات حمایتی مندرج در قانون کار خبری نیست.


نظر کاربران