بررسی جایگاه و نقش قرار بازداشت موقت در دادرسی عادلانه

بررسی جایگاه و نقش قرار بازداشت موقت در دادرسی عادلانه

اصل آزادی تن یکی از اصولی ترین و بنیادی ترین حقوق شناخته شده و رسمیت یافته برای کلیه جوامع انسانی است.(قانون مجازات اسلامی- ماده ۶۱) از جمله موارد اشاره شده به این اصل می توان ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور آفریقایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نام برد.اما با این حال در حقوق اکثر کشورها با این که بازداشت موقت مخالف اصل آزادی و برائت است به عنوان یک تمهید مناسب برای اجرای عدالت، دادرسی عادلانه و تضمین امنیت جامعه پذیرفته شده است. درخصوص اهمیت وجایگاه این نوع قرار در نظام کیفری، شرایط صدور قرار بازداشت و رویه جدید آن در لایحه آیین دادرسی با دکتر بهروز مهاجری گفت و گو کرده ایم.

ابتدا با توجه به اینکه موضوع گفتگوی ما در خصوص قرار بازداشت موقت است چنانچه تعریفی در خصوص آن وجود دارد بیان کنید.

تعریف مشخص و معین از قرار بازداشت موقت وجود ندارد اما بازداشت موقت در لغت به معنای منع، نگهداری، توقیف، جلوگیری یا حبس به صورت موقت و کوتاه است اما در معنای حقوقی آن به نوعی از قرار تامین (شدیدترین نوع قرار تامین) گفته می شود که آزادی متهم را قبل از اثبات مجرمیت وی برای مدتی به دستور مرجع قضایی از او سلب کنند.

چه تفاوتی بین بازداشت موقت و حبس وجود دارد؟

هرچند که بین قرار بازداشت موقت و حبس شباهت هایی از جمله نگهداری شخص در یک مکان مشخص که زندان نامیده می شود و محدود کردن آزادی تن فرد وجود دارد اما تفاوت های اساسی بین این دو واژه وجود دارد؛ اصولا حبس به نوعی از کیفر و مجازات گفته می شود که برای مجرم به سبب عمل مجرمانه ای که انجام داده است توسط محکمه تعیین می شود و باید پس از قطعیت حکم به مرحله اجرا گذاشته شود و اجرای آن قبل از قطعیت و ثبوت مجرمیت امکان پذیر نیست؛ اما بازداشت موقت نوعی تدبیر و تامین قضایی است که در مواقعی خاص و به منظور خاص از جمله بیم فرار متهم، بیم تبانی متهم با سایر متهمین یا بیم از بین رفتن ادله جرم به کار می رود. معمولا قرار بازداشت موقت توسط دادسرا صادر می شود اما صدور حکم حبس با محکمه و دادگاه است؛ هرچند که امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه و محکمه نیز پیش بینی شده است. در قرار بازداشت موقت ممکن است شخصی که آزادی وی برای مدت کوتاهی سلب می شود بعدا بی گناه شناخته شود اما حبس در مورد مجرم به کار برده می شود. به عبارت دیگر قرار بازداشت موقت برای متهم به کار می رود و حبس برای مجرم.

هدف از پیش بینی این نوع بازداشت در نظام کیفری چیست؟

شاید در ابتدا به نظر آید که صدور این قرار با اصول سی و دوم و سی و هفتم قانون اساسی منافات داشته باشد که در اصل سی ودوم آمده است: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر با حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و و اصل سی و هفتم نیز می گوید: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هم چنین ممکن است به نظر آید که صدور این قرار با مبانی فقهی از جمله اصل اصاله البرائه در تضاد باشد لیکن با کمی دقت و بررسی بیشتر در قانون اساسی و قوانین دیگر و همچنین بررسی منابع و اصول فقهی مشخص می شود که بازداشت و حبس از دیرباز تاکنون البته نه به شکل امروزی وجود داشته است و روایات بسیار در خصوص دستور بازداشت متهمین توسط پیامبر اکرم (ص) به امیرالمومنین علی (ع) در مورد بازداشت متهمین به قتل یا سایر متهمین به ارتکاب جرایم مهم نقل شده است. از طرفی می دانیم که یکی از وظایف مهم حاکمان و دولت مردان و همچنین یکی از وظایف مهم قوه قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و ایجاد امنیت در جامعه است. بدیهی است چنانچه قاضی ابزار و وسایل کافی برای مبارزه با قانون شکنان و ناقضین حقوق افراد در دست نداشته باشد از انجام این وظیفه مهم ناتوان و عاجز است و پیش بینی این ابزار قانونی در قوانین جزایی کشور ما نیز به همین منظور بوده است و هدف مقنن از تدوین و تاسیس این وسیله قانونی تحقق بهتر عدالت اجتماعی بوده است. اصولا قرار بازداشت موقت جهت جلوگیری از امحاء دلایل جرم توسط متهم، تضمین دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی و هم چنین جلوگیری از تبانی وی با سایر متهمین و ممانعت از تکرار جرم به کار می رود.

آثار مثبت و منفی بازداشت موقت چیست؟

آثار مثبت بازداشت موقت شامل؛ کشف سریع جرم، جلوگیری از تکرار جرم، دسترسی سریع و آسان به متهم، جلوگیری از، از بین رفتن ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، جلوگیری از تبانی متهمین، تشفی خاطر زیان دیده از جرم، تامین امنیت متهم و مصون نگه داشتن وی از انتقام گیری بزه دیده از جرم یا خانواه وی است.

در خصوص نکات منفی قرار بازداشت موقت می توان به این موارد اشاره کرد: ضرر روحی و جسمی برای متهم و خانواده وی، لطمه خوردن به آبرو و حیثیت متهم، قرار گرفتن متهم در شرایطی که ممکن است به صورت غیر واقعی علیه خود اقرار نماید. قرار گرفتن متهم در شرایطی که ممکن است به صورت غیرعادلانه به شاکی خود امتیازی بدهد، خسارت های مادی که ممکن است متهم در زمان بازداشت بودن متحمل شود؛ مانند خسارت های عدم نفع یا اخراج از محل کار یا از دست دادن شرایط رقابت با سایر رقبای کاری و تجاری و ، تأثیر منفی گذاشتن در ذهن قاضی صادرکننده رای، غیرقابل جبران بودن برخی از ضررهای بازداشت موقت در مورد متهم بازداشت شده.

مقام صالح در صدور قرار بازداشت

قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقیق در داسرا صادر می شود و برای انجام، باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد این قرار از سوی متهم در دادگاه تجدید نظراستان ظرف مدت ده روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رسیدگی دادگاه استان بدون تشریفات خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه، ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد کرد.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده را به منظور اخذ تامین مناسب دیگر که سبک تر خواهد بود به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میدهد. همه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و باید مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در تمام موارد پس از یک ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و درغیر این صورت با قرار تامین مناسب، متهم را آزاد کند.

حق اعتراض متهم به قرار بازداشت

یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق وآزادی های متهم ، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است. به اعتراض متهم معمولاً در مرجع قضائی بالاتر و در وقت فوری و فوق العاده، رسیدگی می شود و متهم نیز تا تصمیم آن مرجع در زندان می ماند. مقام صادر کننده قرار مکلف به ابلاغ این تصمیم به متهم و تفهیم حق اعتراض به اوست. ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت ۱۰ روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. اما در برخی موارد قرار صادره، قطعی است و قابلیت تجدید نظر را ندارد. مانند قرار بازداشتی که از سوی دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود. حداکثر مدت قرار بازداشت موقت ، یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد. البته در صورت لزوم قرار می تواند از سوی مقام صادرکننده تمدید شود. ناگفته نماند هرگاه ظرف مدت یک ماه ، تحقیقات لازم انجام شود و کماکان متهم در زندان باشد، قرار از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود.


نظر کاربران

عباس خادم عباسیه
24 بهمن 1400
با سلام واحترام از شما بزرگوار عاجزانه خواهشمندم بنده را راهنمایی بفرمایید وکالت نامه ویژه زندانیان در سطر اخر وکالت نامه نوشته شده این وکالت نامه از نظر دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تنها طبق ظوابط اداره معتبر است . ایا اگر ظوابط نادیده گرفته شود در محاکم اعتبار دارد یا خیر؟