بیمه تامین اجتماعی قالیبافان

بیمه تامین اجتماعی قالیبافان

بیمه تامین اجتماعی :

کلیه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوی خانگی بدون کارفرما که با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حالت بافت) درواحد مسکونی خود مشغول بکار بافت میباشند، میتوانند خود را بصورت اختیاری در برابر حمایتهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بیمه نمایند
به گفته کارشناسان بیمه یکی از چالش های اصلی برای صنعت فرش و قالی بافان نبود بیمه و امنیت شغلی است به طوری که در سال ۸۷ قرار شد ظرف ۱۰ سال یک میلیون نفر از قالیبافان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. این روند تا سال ۹۳ ادامه پیدا کرد و سالی ۸۰ هزار نفر بیمه شدند و به این ترتیب جمعیت بیمه شدگان قالی باف به ۴۵۰ هزار نفر رسید. اما پس از آن، به دلیل عدم تأمین منابع مالی، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر آنکه افراد جدید را مشمول بیمه خود نکرد خیلی ها را نیز از حمایت این بیمه محروم کرد. به طوری که فقط ۳۲۰ هزار نفر بیمه شده باقی ماندند. این در حالی است که شرکت تعاونی حمایت از قالی بافان رایزنی های خود را با مجلس برای حمایت از و تأمین بحث بیمه تأمین اجتماعی ادامه داده است و امسال نیز قول های مساعدی از فراکسیون فرش و تعاون مجلس به گوش می رسد اما بیمه شدن جدید و بحث های بیمه ای برای سال آینده خواهد بود چرا که معطل تأمین اعتبار می مانند. با این وجود امسال برای قالی بافان بیمه خدمات درمانی و از کارافتادگی در نظر گرفته شده به طوری که برای همه بافندگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و ۶۵۰ هزار نفری که فاقد هر گونه بیمه هستند امکان بیمه شدن فراهم شده است.

معیار شناسایی مشمولان بیمه تامین اجتماعی

بمتقاضی فاقد کارفرما بوده و با دریافت مزد یا حقوق معین در ازاء ساعت کار مشخص در استخدام اشخاص حقوقی یا حقیقی نبوده باشند.

با استفاده از دستگاه فعال به کار بافندگی مشغول بوده و عرفا به عنوان بافنده شناخته شود.

در واحد مسکونی خود مبادرت به شغل بافندگی نماید.

نرخ مبنای محاسبه و چگونگی وصول حق بیمه

درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو که واجد شرایط عقد قرارداد شناخته شوند به طور مقطوع معادل ٥٠% حداقل دستمزد کارگر عادی مشمول قانون کار در زمان انعقاد و نرخ حق بیمه آنان به طور یکسان معادل ١٤% دستمزد مبنای کسر حق بیمه تعیین گردیده که پرداخت ٧% آن سهم بیمه تامین اجتماعی شده و ٧٧% دیگر آن به عهده دولت خواهد بود.

بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول یکسال به حساب سازمان واریز نماید مشروط بر آنکه حق بیمه تامین اجتماعی هر دوره حداکثر طی سه ماهه اول هر دوره پرداخت گردد.

شرایط و مدارک لازم برای انعقاد قرارداد بیمه اختیاری قالیبافان

پذیرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضیانی که در زمان درخواست عقد قرارداد بیش از ٥٠ سال سن داشته باشند موکول به احراز شرایط زیرین خواهد بود.

در تاریخ ثبت تقاضا سن آنان از ٥٥ سال تمام تجاوز نکرده باشد حق بیمه سهم بیمه شده مربوط به سالهای مازاد بر ٥٠ سال سن را که نرخ و مبنای محاسبه آن قبلا توضیح داده شده بطور یکجا و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا به حساب سازمان واریز نماید. بافندگان موصوف (سن بین ٥٠ تا ٥٥ سال) فقط یکبار می توانند از امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به طور یکجا بابت سالهای مازاد بر ٥٠ سال استفاده نمایند ضمنا سوابق مازاد بر ٥٠ سال سن که حق بیمه آن به ترتیب موصوف اخذ می گردد صرفا در تعیین میزان مستمری قابل احتساب بوده و در احراز شرایط برقراری مستمری موثر نخواهد بود.

حوادث ناشی از کار

طبق ماده ١٣ آئین نامه اجرایی قانون، حوادث ناشی از کار، به حوادثی اطلاق می گردد که در ارتباط با حرفه بافندگی (با تشخیص سازمان) متوجه بیمه شدگان می شود بنابراین حوادثی که در محل مسکونی بیمه شده در حین بافت قالی، با دستگاه فعال و در ارتباط مستقیم با آن رخ دهد ناشی از کار تلقی می گردد. ضمنا چنانچه مستندا ثابت شود که بیمه شده در حال رفت و آمد جهت تهیه و یا خرید ملزومات و مواد اولیه بافندگی دچار حادثه گردیدهه اینگونه حوادث نیز ناشی از کار تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه ارتباط رفت و آمد مزبور با حرفه بافندگی خانگی محرز گردد. بیمه شدگان موصوف، موظفند حداکثر ظرف ٣ روز اداری (مستقیما و یا از طریق خانواده یا بستگان خود) مراتب را به اطلاع شعبه مربوطه برسانند.

حمایتهای بیمه ای قالیبافان تامین اجتماعی

انواع مستمری های سه گانه (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، غرامت مقطوع فوت

نحوه تشخیص استحقاق و احراز شرایط برقراری مستمری

عینا تابع مقررات عام قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

نحوه محاسبه میزان مستمریها

متوسط دستمزد مبنای محاسبه میزان هریک از مستمریهای فوق الذکر بر اساس دستمزد خاص این گروه که مأخذ کسر حق بیمه قرار گرفته(نصف حداقل دستمزد کارگر عادی) و با رعایت ضوابط مقرر در قانون تامین اجتماعی تعیین می گردد.

سایر ضوابط بیمه قالیبافان

در مواردیکه بیش از یک نفر از اعضای یک خانواده به کار بافندگی خانگی اشتغال داشته باشند در صورت احراز شرایط مقرر در بخشنامه ارائه پوشش بیمه ای به هریک از آنان و به طور جداگانه بلامانع خواهد بود.

بدیهی است انعقاد قرارداد با افراد فاقد شرایط ممنوع بوده و هر زمان که محرز گردد فرد بافنده فاقد شرایط مقرر بوده باید از انعقاد قرارداد خودداری و یا در مورد لغو قرارداد منعقده اقدام گردد.

معرفی فرد بافنده جهت انعقاد قرارداد صرفا توسط وزارت بازرگانی و سازمانهای بازرگانی استانها خواهد بود.


نظر کاربران