بیمه درمانی تامین اجتماعی و شرایط فرزندان اناث

بیمه درمانی تامین اجتماعی و شرایط فرزندان اناث

بیمه درمانی تامین اجتماعی

واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت از بیمه درمانی تامین اجتماعی : نامنویسی و حسابهای انفرادی

گروه فرزندان اناث بالای ۱۸ سال و ذکور بالای ۲۲ سال، از بیمه شدگان تبعی جهت برخورداری از مزایای درمانی سازمان می بایست یکبار نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه در شعبه مربوطه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز برای فرزندان اناث و ذکور جهت بهرمندی از حمایت درمانی

اصل شناسنامه (فرزندان اناث) تکمیل فرم تعهدنامه


نظر کاربران