بیمه شاغلین خانگی

بیمه شاغلین خانگی

مشمولین بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

بیمه تامین اجتماعی شاغلین : در اجرای بند ٥ ماده ٧ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ٢٢ /٢ /٨٩ مجلس شورای اسلامی و ماده ٩ دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب ٢٣ /٨ /٨٩ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند از تاریخ ٢٣ /١ /١٣٩٠ طی بخشنامه ٦٦٩ امور فنی بیمه شدگان مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.
به استناد ماده ٢ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بند ١ از ماده ٢ دستورالعمل اجرائی مربوطه صرفاً عضو یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می باشند و در فضای مسکونی به کسب و کار خانگی اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیر عضو خانواده از شمول مقررات مورد اشاره خارج می باشند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از شمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی برای بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی

معـرفی شاغلین کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

شرایط سنی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب ٥٠ و ٤٥ سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست ٢ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.
به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا ٥٢ سال سن داشته باشد، می بایست ٤ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دار باشد.
بدیهی است افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود.

نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمه ای برای کسب و کارهای خانگی

متقاضی می تواند با انتخاب یکی از نــرخ های زیــر از حمایتهای بیمه ای مربوطه بهره مند شود:
نرخ ١٤% ( ١٢% سهم بیمه شده + ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی نرخ ١٦% ( ١٤% سهم بیمه شده + ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی نرخ ٢٠% ( ١٨% سهم بیمه شده + ٢ % سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشاغل خانگی

چنانچه شاغلین کسب و کار خانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی نداشته باشند، می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند.
در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ٣٦٠ روز و یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ٣٦٠ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می گیرد.

خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کارهای خانگی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٩ دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بیمه درمان مشمولین را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید.
بدین ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سهم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره مند شوند.
در صورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی باشند، ارائـه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان
صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر خواهد بود در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل قانونی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور ونیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانی و داروئی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.
میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی ٣٠ % و برای خدمات درمانی بستری ١٠% می باشد.


نظر کاربران

نصیری
04 خرداد 1402
سلام وقت بخیر چندسال باید حق بیمه مشاغل خانگی پرداخت کرد تا بازنشسته شود؟ این مورد رو ننوشتید