بیمه پزشکان و پیراپزشکان تامین اجتماعی

بیمه پزشکان و پیراپزشکان تامین اجتماعی

در اجرای مصوبه 3/7/79 مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، آن عده از پزشکان و پیراپزشکان که در مدت خدمت تحت پوشش نظامهای حمایتی دیگری نیستند با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 توسط دستگاه ذیربط میتوانند از حمایتهای پیشبینی شده در قانون یاد شده استفاده نمایند

بدیهی است آن عده از افراد موصوف که قبل از 9/8/79 دوره خدمت خویش را آغاز نموده اند از تاریخ مذکور به بعد مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار میگیرند. لازم به ذکر است چون پزشکان و پیراپزشکان به لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت یا موسسه محل خدمت میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده و وصول 3% بیمه بیکاری از ایشان موردی ندارد.
و به استناد ماده 64 قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد و کمک بارداری به این گروه مورد نخواهد داشت.

نظر کاربران