تاریخ تعلق در قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ تعلق در قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده

شرح

ردیف

تاریخ صورت حساب، تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله هرکدام مقدم باشد

عرضه کالا

۱

تاریخ معاوضه

معاوضه کالا و خدمات

۲

تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمت هرکدام مقدم باشد حسب مورد

ارائه خدمات

۳

صادرات کالا هنگام صدور (از حیث استرداد) و واردات کالا تاریخ ترخیص در گمرک

صادرات و واردات کالا

۴

تاریخ پرداخت مابه ازا

صادرات و واردات خدمات

۵

تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده هرکدام که مقدم باشد

در صورتی که کالاهای تحصیل یا

تولیدشده مؤدی برای استفاده شغلی و به عنوان دارایی در دفتر ثبت گردد

۶

تاریخ برداشت

در صورتی که کالاهای تحصیل یا تولیدشده مؤدی برای مصارف شخصی برداشته شود

۷


نظر کاربران