تخلفات بخش دولتی

تخلفات بخش دولتی

ماده ۱۸ در صورتی که تخلفات و تخلفات بخش دولتی فصل اول در وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود.

تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات بخش دولتی در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

مرتبه اول اخذ درآمد حاصل از تخلفات بخش دولتی و واریزآن به حساب خزانه مرتبه دوم اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه. مرتبه سوم اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدما دولتی.

ب در صورتی که در نتیجه تخلفات بخش دولتی ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات واریزآن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:

مرتبه اول برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه. مرتبه دوم انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال مرتبه سوم انفصال دایم از خدمات دولتی
تبصره در صورتیکه تخلفات در شرکت ها و دستگاههای موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.


نظر کاربران