تشکیل پرونده و روند تشکیل بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران چیست؟

تشکیل پرونده و روند تشکیل بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران چیست؟

تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی چه مراحلی دارد؟

در مواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی ضروری است:
کارفرما (واگذارنده کار) در متن قرارداد پیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد.
کارفرما (واگذارنده کار) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ٥% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع در محل اجرای پروژه) تحویل گردد.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ٢٤/١/٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.


نظر کاربران