ثبت نام وكالت

ثبت نام وكالت

عنوان بهتر یا ساده تری كه به جای ثبت نام وكالت می توان به كار برد این است كه است كه بگوییم راهكار یا فرآیند شركت در آزمون وكالت یا مشاور حقوقی یاشرایط پذیرش آن چگونه است . در ذیل این بحث به بررسی وظایف مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه درجهت ثبت نام وكالت می پردازیم.

مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه جهت اجرای آیین نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مركز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (2) آیین نامه تشكیل می گردد و وظایف این مركز به شرح ذیل است:

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - الف - انجام بررسیهای كارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - ب برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - ج - نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا پایه 2 كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می باشند.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - د - شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - هـ - بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - و- نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - ز- انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه 2،1 و كارشناسی.

وظایف مركز مشاوران در ثبت نام وكالت - ح برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.

تبصره مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (2) اعلام نماید.

ب شرایط متقاضیان

متقاضیان اخذ مجوز مؤسسه مشاوره حقوقی یا كارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند :

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - ب داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و كارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی و حداكثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وكلا.

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - ج - داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسی از دانشكده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وكالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان كارشناسی.

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - د - انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت -ه ـ- عدم سوء پیشینه مؤثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - و - عدم اعتیاد به مواد مخدر و سكرآور به تأیید سازمان پزشكی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - ز - عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شركتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی كه شخص به مشاوره حقوقی و وكالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وكالت و مشاوره حقوقی).

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - ح - نداشتن سوء شهرت.

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - ط - داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی

شرایط اخذ مجوز در ثبت نام وكالت - ی - عدم محكومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وكالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محكومیت به انفصال دایم از شغل كارشناسی برای متقاضیان كارشناسی.

تبصره مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه ها از مقررات بند ز مستثنی می باشد.

ج- مدارك و نحوه درخواست:

نحوه درخواست ثبت نام وكالت : در هر سال صورت نقاطی كه احتیاج به مشاور حقوقی و وكیل و كارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می شود . متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان ارسال نمایند.

مدارك درخواست ثبت نام وكالت - الف - مشخصات كامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

مدارك درخواست ثبت نام وكالت - ب - محل اقامت و نشانی پستی.

مدارك درخواست ثبت نام وكالت - ج سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

مدارك درخواست ثبت نام وكالت - د - تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وكالت و یا كارشناسی.

درخواست متقاضیان باید دارای پیوست های ذیل باشد:

الف- یك برگ تصویر مصدق از كلیه صفحات شناسنامه.

ب 6 قطعه عكس 4 times3

ج گواهی مدارك تحصیلی

د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وكالت و یا كارشناسی مناسب معرفی كند.


هـ- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ی نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.


نظر کاربران