حق‌بیمه چیست و تفاوت بیمه های تولیدی و سرانه و مستقیم و غیر مستقیم

حق‌بیمه چیست و تفاوت بیمه های تولیدی و سرانه و مستقیم و غیر مستقیم

تعریف حق بیمه:

بر اساس ماده 2 مقررات تامین اجتماعی، حق بیمه نوعی وجه است که کارفرما به خاطر بیمه اجتماعی کارمندان، از حقوق آن ها کم کرده و سهم خویش را به آن اضافه می کند و به ادارات تامین اجتماعی می پردازد.
مقدار حق بیمه 30 درصد از حقوق دریافتی کارمند است که بخاطر برخی خدمات مثل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 12 درصد، فوت پیش از بازنشستگی 2 درصد، درمان 9 درصد، بیمه مربوط به بیکاری 3 درصد و سهم بیمه شدن 7 درصد است.

حق بیمه مابه ازای خدمات و پوشش بیمه ای است و باید توسط بیمه گذار پرداخت شود.

بررسی بیمه ازدو نظر حائز اهمیت است:

از دید تکنیکی محاسبه میزان حق بیمه با توجه به فراوانی تحقق حادثه موضوع بیمه و خسارت قابل پرداخت صورت می گیرد. همانطور که از اوصاف عقد بیمه آمد، بیمه عقدی معوض است و بیمه عوض و علت تعهدات بیمه گر به شمار می رود. همین امر منشأ ایجاد احکامی در عقد بیمه است.
از جمله چنانچه تعهدات بیمه گر به علتی منتفی شود، تعهد بیمه گذار به پرداخت بیمه از بین خواهد رفت و چنانچه بیمه را پرداخته باشد به نسبت مدت باقی مانده، بیمه باید به او عودت شود. مصداق بارز این امر در موردی است که مال موضوع بیمه تلف شود.
در این حالت به علت منتفی شدن عقد بیمه، بیمه گر مکلف به بازگرداندن مبلغی است که برای پوشش بیمه برای مدت باقیمانده عقد دریافت نموده است. البته چنانچه موضوع بیمه به علت حادثه ای که تحت پوشش بیمه قرار داشته و با وقوع آن تعهد بیمه گر به جبران خسارت ایجاد شده باشد، موجبی برای عودت حق بیمه وجود ندارد.

بیمه تولیدی

منظور مبالغ حق بیمه تولیدی بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شده اند. این مبلغ در بیمه های غیرزندگی بر مبنای بیمه صادره و در بیمه های زندگی بر مبنای حق بیمه های وصولی (دریافتی) لحاظ می گردد.بیمه سرانه
حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به دست می آید و بیانگر مقدار بیمه ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است.

ذخیره حق بیمه

عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه ای .بیمه مستقیم
حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادره که مستقیماً توسط شرکت بیمه یا شعب مربوطه دریافت شده باشد.

بیمه غیر مستقیم

حق بیمه تولید شده مربوط به بیمه نامه هایی است که توسط نمایندگان شرکت بیمه و کارگزاران بیمه عرضه شده است.

حق بیمه عاید شده

حق بیمه عاید شده حاصل جمع حق بیمه صادره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و انتهای سال است و بیانگر آن است که چه میزان از حق بیمه های صادره به دلیل انقضای مدت بیمه نامه نصیب شرکت بیمه شده است .از آنجا که شورای عالی بیمه در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ آیین نامه شماره ۲/۵۸ (مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه) را به تصویب رسانده است، نحوه محاسبه حق بیمه عاید شده رشته های شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده تغییر کرده و در آمارها اعمال گردیده است.
بر این اساس عوارض قانونی (سهم پرداختی به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت های بدنی) از حق بیمه عاید شده رشته های شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده، حسب مورد کسر گردیده است.


نظر کاربران