خدمات بیمه شدگان تامین اجتماعی بیمه ایرانیان خارج از کشور

خدمات بیمه شدگان تامین اجتماعی بیمه ایرانیان خارج از کشور

اگر در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کار هستید و پیش از آن، در داخل کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده اید؛ این خبر می تواند برایتان جالب باشد که مدتیست بیمه تامین اجتماعی، ایرانیان ساکن کشورهای دیگر را هم تحت پوشش خود قرار داده است و آنها می توانند با پرداخت حق بیمه، ضمن استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه خود را هم برای استفاده از تسهیلات بازنشستگی تکمیل کنند. در ادامه مطلب به موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور و تمام جزئیات مهم مرتبط با آن می پردازیم.

شما به ویژه اگر برای مدتی محدود و به صورت موقت در خارج از ایران زندگی می کنید یا اگر مقیم کشوری دیگر هستید ولی مرتبا به ایران سفر می کنید؛ خدمات درمانی و پزشکی بیمه تامین اجتماعی می تواند برایتان مفید باشد. ضمن اینکه می توانید در صورت احراز شرایط بازنشستگی، از حقوق بازنشستگی آن هم استفاده کنید. در مدتی که امکان استفاده ایرانیان خارج از کشور از خدمات بیمه تامین اجتماعی فراهم شده است، 330 هزار نفر از آنها خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده اند. شما هم، چه پیش از این و در ایران، تحت پوشش بیمه بوده اید و چه نبوده اید، می توانید برای استفاده از خدمات بیمه اقدام کنید. به این منظور باید به سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور مراجعه کنید.

تامین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند ۳ یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۲۰/۱/۹۳ و همچنین در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به هموطنان عزیز خارج از کشور که امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نبوده و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه پردازی را دارند با توجه به مقررات ذیل می توانند خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند. امید است هموطنان گرامی خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه ای فراهم شده نسبت پرداخت حق بیمه اقدام نموده و با احراز شرایط مقرر از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند گردند.

راه های بیمه شدن ایرانیان ساکن خارج از کشور

پس از تکمیل فرم بالا و تأیید درخواست و تماس از سوی سازمان تأمین اجتماعی، ایرانیان ساکن خارج از کشور می توانند از 3 راه برای تکمیل فرآیند بیمه شدن خود اقدام کنند که در ادامه به این 3 روش مختلف می پردازیم:

در زمان حضور در ایران، می توان با مراجعه به یکی از شعبه های سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، درخواست خود را برای برقراری بیمه اختیاری (بیمه خویش فرما یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) ارائه کرد. البته امکان بهره مندی از خدمات بیمه اجباری هم وجود دارد، مشروط به اینکه متقاضی بیمه، کارفرمایی داخل ایران داشته باشد. اگر امکان حضور در ایران و پیگیری فرایند ثبت درخواست بیمه برایتان وجود ندارد؛ می توانید به فردی دیگر وکالت بدهید تا امور مربوط را از طرف شما انجام دهد. وکالت نامه نباید کلی باشد و باید به طور دقیق مشخص کنید که این وکالت نامه به منظور انجام امور بیمه ای نزد سازمان تامین اجتماعی تنظیم شده است. در خارج از ایران و بدون اعطای وکالت به فردی دیگر هم، می توان با مراجعه به یکی از کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی در کشورهای دیگر فرم ثبت درخواست را تکمیل کرد.

مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور

الف) مشمولین
ب) شرایط پذیرش تقاضا
ج) دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه
د) نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای
ه) نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه
و) نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان
ز) خدمات درمانی
ح) شرایط برقراری مستمری بازنشستگی
ط) شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی
ی) شرایط برقراری مستمری بازماندگان

الف) مشمولین

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند.

ب) شرایط پذیرش تقاضا

حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام می باشد. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود. حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

ج) دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب وی بین ۵/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود. مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۵/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد. از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ۵/۱ برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

د) نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای

مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخوردار گردند:

الف: بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶% (۱۴% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت)
ب: بیمه بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰% (۱۸% سهم بیمه شده +۲% سهم دولت)

برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. پرداخت وسایل کمک پزشکی (پروتز و ارتز) و هزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان در صورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت.

ه) نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه

ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه صورت می پذیرد .

وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) ویا وکالتنامه ای که به تایید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. شعبه تامین اجتماعی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را حسب مورد به وکیل قانونی وی اعلام و وکیل نیز می بایست ظرف مدت یکماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید.

تذکر : چنانچه بنا به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری گردد، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

و) نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت با نرخ ۲۰ % ( ۱۸% سهم بیمه شده +۲% سهم دولت) می بایست بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه ازکار افتاده کلی شناخته شوند، تنها می توانند در قبال تعهدات بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۶% ( ۱۴% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد قرار گیرند.

تذکر: در مواردی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد، در صورت احراز شرایط زیر از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود.

ز)خدمات درمانی

متقاضی در صورت تمایل می تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های تعیین شده، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار گردد.

در صورتی که متقاضی حمایت درمانی سازمان را انتخاب و پس از مدتی از درمان سازمان انصراف و دفاتر درمانی را تحویل نماید، پذیرش درخواست بهره مندی مجدد وی منوط به پرداخت میزان سهم درمان دوران انقطاع برابر مقررات مربوطه خواهد بود . هزینه های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تایید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت خواهد بود.

ح )شرایط برقراری مستمری بازنشستگی در حال حاضر

دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان. داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان. داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی.

به هر حال بهره مندی از تعهدات قانونی مطابق قانون و تغییرات بعدی آن انجام خواهد شد.

ط) شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

برای برقراری مستمری از کارافتادگی، داشتن شرایط زیر ضروری است:

چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری، اتمام درمان های انجام شده و همچنین ازکارافتادگی، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می شود معرفی می گردد. کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶% و یا بالاتر تعیین نماید. بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری و همچنین ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد. حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می گردد.

ی) شرایط برقراری مستمری بازماندگان

برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است.

بیمه شده متوفی ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر اینکه ۹۰ روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد. بیمه شده متوفی حداقل ۲۰ سال سابقه قابل قبول داشته باشد. در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت.


نظر کاربران