خواستگاری و ازدواج

خواستگاری و ازدواج

مقدمه :

وقتی كه علاقه ای بین دو نفر ایجاد می شود و یا به تعبیر دیگر ابتدا علاقه ی زوج ایجاد می شود وی برای اینكه این علاقه را ابراز نماید به خواستگاری می آید (البته علی الاصول). همانطور كه از لفظ خواستگاری پیداست ابتدا باید این خواست برای زوج و یا حتی زوجه ایجاد شود كه به خواستگاری اقدام نمایند.

دلیل این امر كه گفتیم زوجه هم می تواند از زوج خواستگاری نماید این است كه اگرچه رسوم و قاعده خلاف این است اما رسوم در طول زمان همواره تغییر می كند و عادت شدن یك رسم به معنی غیر قانونی بودن سار رسوم نیست .

پس باید بگوییم خواستگاری زن از مرد اگرچه خلاف عرف است {كه حتی مناطقی وجود دارد كه شاید خلاف عرف هم نباشد} اما هیچگونه منع و محدودیت قانون برای آن متصور نیست و نكاح ناشی از آن هم كاملا ً صحیح می باشد.

با قبول خواستگاری دوران نامزدی آغاز می شود و تعهدات و تكالیفی برای زوجین ایجاد می گردد كه به تفصیل در مورد آنها صحبت می كنیم.

چكیده :

صرف خواستگاری ایجاد علقه ی زوجیت نمی كند.

این جمله به این مفهوم است كه ازدواج و ثبت رسمی آن است كه باعث می شود آثار اصلی ازدواج یعنی پایبندی به نكاح ، پرداخت مهریه و نفقه و.. آغاز شو و صرف خواستگاری زوجیت و آثار آن را به دنبال ندارد پس زوج و زوجه در این مدت حق دارند از طرف مقابل جدا شده و بادیگری ازدواج نمایند .

البته خود دوران نامزدی نیز آثار و تكالیفی دارد كه باید انجام شود كه متعاقبا ً آنها رابیان خواهیم نمود.البته بحثی در قانون مدنی وجود دارد تحت عنوان ایجاب توام با التزام كه اگر شخصی به نوعی ایجاب كند كه یعنی قصد التزام به عقد را دارد اما نداشته باشد باید جبران خسارت نماید.

البته این بحث و جبران خسارت ناشی از برهم زدن دوران نامزدی با حذف ماده 1036 قانون مدنی كار بسیار سخت و عملا ً غیرممكن خواهد بود.

تعریف خواستگاری :

به استناد نص صریح قانون مدنی ماده ی 1304 مرد ازهر زنی كه خالی از موانع نكاح باشد می تواند خواستگاری نماید.

خواستگاری از لوازم ومقدمات ازدواج می باشد. هنگامی كه تمایل در یكی از زوجین ایجاد می شود و خواستگاری صورت می پذیر این به این معنی نیست كه نامزدی واقع شد زیرا با طرف مقابل نیز علاقه و تمایل خود را به خواستگاری نشان بدهد.

پس صرف ایجاب خواستگاری از سوی یك طرف ، نامزدی را ایجاد نمی كند بلكه باید تلاقی ایجاب و قبول و توافق قصد ها بین زوجین ایجاد گردد تا نامزدی به معنی واقعی صورت بپذیرد.

نكته :

مفهوم عرفی نامزدی از مفهوم قانونی آن فاصله گرفته است. عموم مردم نامزدی را وقتی می داند كه صیغه ی محرمیت خوانده شود یا عقد رسمی صورت بپذیرد { كه البته در حالت اول منطقی تر است} اما باید بدانیم بعد از جاری ساختن صیغه ی نكاح تمام آثار ازدواج بار می شود و رسما ً نكاح واقع شده است اما درمفهوم واقعیه نامزدی ، زوجین كاملا ً نامحرم می باشند و حق برقراری هیچ گونه رابطه زناشویی را ندارند.

موانع نكاح به شرح ذیل است :

1- شوهر داشتن

مرد با زنی كه شوهر دارد نمی تواند ازدواج كند و اگر نكاح صورت بگیرد این ازدواج باطل خواهد بود واگر نزدیكی نیز بین آنها واقع شده باشد حرمت ابدی بین آنها حاصل می گردد.

2-زن داشتن

مرد تا زمانی كه حكم عدم امكان سازش را نگرفته باشد و رسما ً از همسر خود جدا نشده باشد نمی تواند با زن دیگری علقه ی زوجیت ایجاد نماید.

2- داشتن چهار زن دایمی(استیفای عدد)

اگر مرد چهار زن دائمی به طور هم زمان داشته باشد نمی تواند زن پنجم رانكاح دائم نماید (البته نظم عمومی جامعه ما حتی مانع دو نكاح دائم برای مرد شده است چه برسد به چهار نكاح یابیشتر

3- عدۀ زن

زنی كه در عده رجعیه باشد را نمی تواند خواستگاری . حتی خواستگاری به تعریض نیز جایز نیست چون هنوز در حكم زوجه ی شخص دیگر است.

4 - قرابت در حدود معین

الف : خویشاوندی نسبی (برای مثال ازدواج با خواهر ، مادر ،دختر )

ب خویشاوندی سببی (ازدواج با مادر زن و . )

ج : خویشاوندی رضاعی (به محض ایجاد قرابت رضایی نوزاد با تمام اعضای خانواده زنی كه باشیراورا خورده است محرم می شود . دقیقاً قواعد محرمیت در خویشاوندی نسبی وسببی درآن اجرا می شود.)

5- رعایت مصالح كشور (ازدواج با زنی كه برای مثال سفیر كشور اسرائیل می باشد.)

6- منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

7- نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان

8- مطلقه بودن به ۳ طلاق و ۹ طلاق (زن سه طلاقه برای نكاح مجدد نیاز به محلل دارد و زن نه طلاقه نیز حرام ابدی است برای شوهرسابقش)

نتیجه گیری :

1- پس صرف خواستگاری ایجاد علقه ی زوجیت نمی كند یعنی ازدواج و ثبت رسمی آن ، موجب می شود آثار اصلی ازدواج یعنی پایبندی به نكاح ، پرداخت مهریه و نفقه و.. آغاز شو و صرف خواستگاری زوجیت و آثار آن را به دنبال ندارد پس زوج و زوجه در این مدت حق دارند از طرف مقابل جدا شده و بادیگری ازدواج نمایند .

2- خواستگاری زن از مرد اگرچه خلاف عرف است {كه حتی مناطقی وجود دارد كه شاید خلاف عرف هم نباشد} اما هیچگونه منع و محدودیت قانون برای آن متصور نیست و نكاح و فرزندان ناشی از آن هم كاملا ً صحیح می باشد.


نظر کاربران