درآمدهاى غیرمالیاتى و شرح جزییات انواع درآمدهاى ناشى از اعمال تصدى دولت

درآمدهاى غیرمالیاتى و شرح جزییات انواع درآمدهاى ناشى از اعمال تصدى دولت

درآمدهاى ناشى از اعمال تصدى دولت

در این مقاله به شرح درآمدهاى غیرمالیاتى می پردازیم . این درآمدها معمولاً به صورت قیمت کالاها و خدمات تولیدى است که دولت ها مستقیماً از مردم (مصرف کننده) مالیات دریافت مى نمایند و شامل درآمدهائى هستند که حالت انحصارى براى دولت ها دارند: مثل درآمدهاى ناشى از آب، برق، تلفن، گاز، درآمدهاى مؤسسات فرهنگى دولتى و...

درآمدهاى حاصل از فروش، اجاره اموال دولتى و منابع طبیعى

درآمدهائى هستند که از راه فروش، اجاره، بهره برداری، حق الامتیاز و یا هر عنوان دیگر عاید دولت ها مى شود.

درآمدهاى ادارى و اجرائى و درآمدهاى غیرمالیاتى

درآمدهائى که دولت ها، حین اجراء وظایف قانونى خود به عنوان کارمزد انجام خدمات خاص و یا مراقبت و مهار برخى فعالیت ها، حمایت از اقشار جامعه و اموال آنان و همچنین جرایم قانونى کسب مى نمایند. درآمد دولت از محل طرح دعاوى در دادگستری، صدور گذرنامه، صدور شناسنامه، صدور سند مالکیت، صدور گواهى نامه رانندگى و را مى توان جزء درآمدهاى ادارى و اجرائى دولت ها تلقى نمود.

هدایا و کمک هاى بلاعوض

اعانه هاى ارادى افراد به دولت در زمان حیات یا پس از مرگ به صورت واگذارى پول نقد، اموال و یا منافع اموال به منظور انجام خدمات خاص اجتماعى و بدون انتظار پاداش و باارزش معین و کمک هاى مالى دولت هاى مرکزى به حکومت هاى محلى مى باشد.


نظر کاربران