سهم مستمری بازماندگان متوفی

سهم مستمری بازماندگان متوفی

قطعا همه ما بر روی نیاز به دارا بودن حقوق مستمری توافق داریم، حال سوال اصلی این است که از چه روش هایی می توانیم آینده ای روشن و بدون دغدغه برای خود و خانواده مان رقم بزنیم؟ اولین روشی که به ذهنمان خطور می کند بیمه مستمری و یا انواعی از بیمه است که در ازای پرداخت مبلغ ناچیزی به صورت ماهانه و یا سالانه (زمان های مشخص بر حسب قرارداد طرفین)، در زمان بازنشستگی تا چندین برابر مبلغ حق بیمه را به بیمه شده پرداخت می کنند.

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر می باشد:

میزان مستمری سهم مستمری هر یک از بازماندگان متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد.


مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقدشرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد در صد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره -منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می باشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است ازمستمری که برای بیمه شده ازکارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود
محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان دانستنی های تامین اجتماعی منتشر می کند به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی می پردازد.


وی درباره نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان بازماندگان بیمه شده متوفی اظهار کرد: قانونگذار برای هر یک از بازماندگان سهام تعیین کرده است. بر این اساس همسر فرد بازنشسته ای که فوت می کند ۵۰ سهم و هر کدام از بازماندگان فارغ از اینکه آن فرزند دختر و یا پسر باشد ۲۵ سهم در مستمری خواهند داشت.
زدا افزود: فرض کنید بازنشسته ای ۲ میلیون تومان حقوق داشته و صاحب یک همسر و یک دختر بوده است. این دو میلیون تومان به ۷۵ سهم تبدیل می شود که ۵۰ سهم متعلق به همسر و ۲۵ سهم متعلق به فرزند است و اگر تعداد فرزندان بیشتر شود به همین ترتیب تقسیم می شود.

ماده ۸۴: هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی تعیین شده است. بر اساس این قانون، میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم می شود.
میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری وی دو برابر میزان مذکور خواهد بود. همچنین میزان مستمری هر یک از والدین بیمه شده متوفی معادل ۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.

گفتنی است، مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.


نظر کاربران

علیرضا توکلی
20 مرداد 1400
بنظر می‌رسد.پدرومادربیمه.شدهایی.که.فوت.میکنند.دختربدون.شوهروپسرازکارافتاده.کل.حقوق.دریافتی.درزمان.حیات.رابه.بازماندگان.پرداخت.کنند.
محمودی
14 شهریور 1400
پدرو مادر متوفی هم سهم از حقوق متوفی می برند