شرایط و مدارک لازم برای ادعای احتساب سابقه بیمه تامین اجتماعی کدامند

شرایط و مدارک لازم برای ادعای احتساب سابقه بیمه تامین اجتماعی کدامند

ادعای سابقه بیمه، برای بیمه شدگانی است که بیمه اجباری داشته باشند. ادعای سابقه برای بیمه های خویش فرما اختیاری و بیمه اختیاری صاحبان حرف ومشاغل آزاد، چون کارگر و کارفرما یکی است، موضوعیت ندارد. اگر کارفرمایی به صورت سهوی یا عمدی، بیمه شما را پرداخت نکرد، می توانید با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل، اعتراض خود را تسلیم اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی کنید تا طبق مقررات، به درخواست شما رسیدگی شود.

به دیگر سخن، بیمه شدگان برای دریافت خدمات مورد نیاز خود، مانند مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و مانند آن، باید میزان معینی از حق بیمه را، در مدت مشخصی، پرداخته باشند.
به عنوان نمونه، برقراری مستمری بازنشستگی برای فرد بیمه شده، در برخی شرایط، منوط به دارا بودن سابقه ای دست کم سی ساله در پرداخت حق بیمه است. میزان این مستمری نیز به میزان حق بیمه ای بستگی دارد که کارفرما، بر اساس حقوق پرداختی به بیمه شده، در لیست های بیمه ثبت کرده و حق بیمه را بر اساس آن پرداخته است.
طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تادیه نماید.
حال فرض کنید کارفرما، به هر دلیلی، از پرداخت به موقع حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی خودداری و وی را از برخی امتیازات و حقوق مربوط به بیمه تامین اجتماعی محروم کرده باشد.

آیا این تاخیر یا عدم پرداخت، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه شده است؟ آیا بیمه شده به علت تاخیر یا تعلل کارفرما در پرداخت حق بیمه، باید از حق و حقوق خود دست بشوید؟

واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی وحسابهای انفرادی
در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول، از بیمه نمودن کارکنان خود خودداری نمایند شخص مدعی می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیربط و ضمیمه نمودن مدارک و اسناد اشتغال به آن اقدام و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا شعبه مربوطه ارائه و پس از تطبیق و کپی برابر اصل نمودن مدارک توسط کارکنان واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موضوع توسط کمیته های بررسی و احتساب سوابق شعبه و استانی مورد بررسی قرار میگیرد.

وظیفه سازمان تامین اجتماعی

بر اساس بخش پایانی ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. پس سازمان تامین اجتماعی موظف است برای احقاق حق بیمه شدگان و حمایت از آن ها در برابر کارفرمایان خاطی، تمهیداتی بیندیشید. مطابق قانون، رسیدگی به شکایات مربوط به ادعای سوابق بیمه افراد در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است و افرادی که در این زمینه ادعا و شکایتی دارند، باید به این سازمان مراجعه کنند. بنابراین در صورتی که در سابقه بیمه شما، به علت پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، وقفه ای به وجود آمده باشد، می توانید با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی،، نسبت به تایید و ترمیم سابقه بیمه خود اقدام کنید.

اولویت رسیدگی به درخواست

موضوع رسیدگی به ادعای سوابق بیمه، در سازمان تامین اجتماعی، زیر عنوان رسیدگی به ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاه ها بررسی می شود. نخست، باید توجه داشته باشید که رسیدگی به ادعای سوابق در همان شعبه ای انجام می شود که کارگاه مورد نظر که در آن برای بیمه شده حق بیمه رد نشده است- در محدوده آن قرار دارد. در صورتی که ادعای سوابق بیمه شده مربوط به چند کارگاه و در چند شعبه مختلف سازمان تامین اجتماعی باشد، هر شعبه، حسب مورد، به موضوع ادعای سابقه در کارگاه قرار گرفته در محدوده اداری خود، رسیدگی خواهد کرد.
از آنجا که روند رسیدگی به ادعای سابقه بیمه، طولانی و وقت گیر است، طبق دستورالعمل حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، اولویت رسیدگی به ادعای سابقه بیمه در شعبه های این سازمان، با افرادی است که در شرف برخورداری از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی یا بازماندگان هستند. فرد مدعی باید شخصاً به شعبه مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل کند. در صورت فوت یا کهولت سن و بیماری فرد مدعی، حسب مورد، وراث قانونی یا وکیل قانونی فرد، برای تکمیل فرم ها و پیگیری پرونده اقدام خواهند کرد.

مراحل رسیدگی به ادعای سوابق بیمه

فرد مدعی سابقه بیمه، در ابتدا باید مدارک مورد نیاز را برای ادعای خود به شعبه سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند. این مدارک، صرف نظر از اصل و کپی شناسنامه و دفترچه درمانی مدعی(در صورتی که آن را داشته باشد)، شامل اصل و کپی انحصار وراثت و اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی نیز، در صورت نیاز، خواهد بود که در واقع، به شناسایی دقیق مدعی توسط مامور مربوطه کمک می کند. افزون بر این، مدعی باید مدرکی دال بر ادعای سابقه بیمه خود به شعبه سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند. طبق دستورالعمل حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، مدارک قابل ارائه ای که می توانند در تایید ادعای سابقه بیمه افراد مورد استفاده قرار گیرند، عبارتند از:
حکم استخدامی، ارتقای شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی که مربوط به واریز و دریافت حقوق فرد باشد گواهی بانک مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی طبق لیست های حقوقی کارفرما کارت افتتاح حساب بانکی برای دریافت حقوق از کارفرما لیست های حقوق کارگاه دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه لیست های حقوق کارگاه، منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده است کارت های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار(در صورتی که در زمان قطع رابطه با کارگاه مورد نظر صادر شده باشند.) کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار استشهاد محیط کارگاه. به نظر می رسد که اسناد اثبات کننده ادعای سوابق بیمه، محدود به موارد یازده گانه نباشد و فرد مدعی بتواند در صورت دارا بودن سندی، غیر از این موارد، که اثبات کننده ادعای اوست، نسبت به احقاق حق خود اقدام کند.

شعب سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک، نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام می کنند. در صورتی که اسناد هویتی فرد مدعی سوابق، دارای ایرادات سجلی، مانند عدم تطبیق مشخصات دفترچه بیمه با شناسنامه باشد، لازم است ابتدا اصلاحات لازم در اسناد فرد متقاضی انجام و بعد، مراحل بررسی آغاز شود.
ممکن است در دوره مورد ادعای فرد درخواست کننده، کارگاه تعطیل بوده باشد و کارفرما با فرض عدم فعالیت و اشتغال کارگر، منکر سابقه بیمه وی در دوره تعطیلی کارگاه شود. با وجود این که ادعای عدم اشتغال در زمان تعطیلی کارگاه، می تواند درست باشد، اما ممکن است این تعطیلی به استناد موادی از قانون اتفاق افتاده باشد که در آن، حق کارگر برای دریافت مزد محفوظ است. به عنوان نمونه، ممکن است تعطیلی کارگاه به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار وو با نظر کارشناس بهداشت حرفه ای، مبنی بر نیاز کارگاه به ارتقای شرایط بهداشت حرفه ای، صورت گرفته باشد.
در این حالت، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. بدیهی است که با این شرایط، سابقه کار و در نهایت بیمه کارگر نیز دچار وقفه نخواهد شد. به همین دلیل، تعطیلی کارگاه در دوره مورد ادعای فرد متقاضی یا عدم اظهار نظر کارفرما درباره سوابق کارگر، مانع از رسیدگی به درخواست بیمه شده، در شعب سازمان تامین اجتماعی نیست.
پس از انجام بررسی های اولیه، موضوع ادعای سوابق بیمه شده در کمیسیون ها بررسی خواهد شد. در صورت تایید ادعای سابقه و پس از طی مراحل اداری مربوط به دریافت حق بیمه از کارفرما، سابقه مورد ادعا، به سنوات پرداخت حق بیمه مدعی سوابق، افزوده خواهد شد و وی می تواند از مزایای آن بهره مند شود.

مهم ترین نکات در بررسی سابقه بیمه

در صورتی که در سابقه بیمه شما، به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، وقفه ای به وجود آمده باشد، می توانید با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی، نسبت به تایید و ترمیم سوابق بیمه خود اقدام کنید.
مطابق قانون، رسیدگی به شکایات مربوط به ادعای سوابق بیمه افراد در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است و افرادی که در این زمینه ادعا و شکایتی دارند، باید به این سازمان مراجعه کنند.


نظر کاربران

باران چشمه
10 فروردین 1400
با سلام و تبریک سال نو من کارمند استخدامی دستگاه دولتی سال 91هستم که سوابق بیمه ای تامین اجتماعیم از سال 84 لغایت سال 91 (دوره قبل از استخدام)را بعلت آنکه توسط کارفرمای بخش خصوصی پرداخت شده است را اداره دولتی در سنوات سابقه کاری به بهانه غیرمرتبط بودن لحاظ ننموده آیا راهی برای اضافه نمودن این 8 سال سابقه در حکم کارگزینی وجود دارد ضمن اینکه 4 سال سابقه کار شرکتی (از سال 77 تا سال 81) را داخل حکم کارگزینی لحاظ نموده است لطفا راهنمایی فرمایید. )09111969109(
حسن شفایی گلورزی
07 شهریور 1401
سلام از سال 73 تا 81 شرکتی کارکردم بیمه کامل پرداخت نشده وکارخانه تعطیل شده بعداز 80 میوه فروشی کار کردم چندماه پرداخت کرده چند سال پرداخت نکرده با تشکر
Amir
07 آبان 1401
سلام وقتتون بخیر من حدود یک سال و هفت ماه در شرکتی کار میکردم. بعد از اخراج متوجه شدم شش ماه اول بیمه ای برام رد نکردند.شکایت کردم و قاضی وزارت کار رای داد و تایید کرد که من ۶ ماه اول هم بودم. حالا از طریق ادعای سابقه بیمه میخوام اقدام کنم ولی هیچ قراردادی ندارم.درواقع هیچ نمونه قراردادی شرکت بهم نمیداد.با این اوصاف با مدارکی از قبیل پرینت حساب و رای دادخواست میتونم اقدامی کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
مظاهر داوری
17 اسفند 1401
سلام من از خوزستان شهرستان بندرماهشهر پیام میدم دوبارپیام دادم زنگ زدم دارم بینایموبخاطرسرطان ازدست میدم دوفرزندپسربدون مادربزرگ کردم ازسال ۱۳۷۰ کارم را بزرگترین پیمانکاری شروع کردم از۶ ماه یکماه بیمه رد شده سال صدوردفترجهددرمانی من اشتباه نوشته شده اون زمان باید سه ماه مداوم کار میکردی تا بهت دفترچه درمانی میدادن حساب بانگی نبودپول داخل پاکت میدانستن میداندباامصا دفترحصورعیاب بودبازرس بیمه وادارهدکاری من توکل زندگیم ندیدمدهمشرمیگن سیستمی نبود باوفایش حقوق بیدارشما یهدمستندبمن نشون بدین همون دفاتری که بیمه من قبل ازمکانیزت شدن بود همون لیستی که بایدکارفرمادرپایان هرماه با گزارش بازرس بیمه تحویل سازمانوبدهدنشون من تا الان نه بازرس بیمه رودیدم نه اداره کارشهرواستان وقتی شکایت کارفرمارومیکنی اداره کاردورروزقبل از شکایت گزارش بازرس بیمه طبق خواسته کارفرمانوشته میشه ۱۱ سال کسری بیمه خداوند هم سازمان میدونه همداداره کار که خودشان مقصر بودم چرا سازمان مهر۶ یا۷ ماه میزدرودفترجه که زمینه رد نکردن سابقه بیمه گارکررافراهم کند چرا بازرس یا کارمندبیمه نبایدازکارفرمالیست بیمه راماهیانه ازبازرس بیمه بخوابانم شرکتهای مثل پتروشیمی وگارگاهای معرفی و بزرگ دراشتباه کارمندبیمه چرالااندبا۵۱ سال سن باید۹ سال سابقه داشته باشم جراکارمتدبیمه میگه درمورداستباه سال صدوردفترجه میگه اون موقعها فرضی یه سالی میزدن یامیگن مگه هرچیزی تو قانون کارنوسته اجرا میشه خودشون هم میدونن کهدفیشی درکارنبوده وقراداددریک نسخه بوده بعددوبارهمیگه مستتدچرانمیگه اشتباه همکارانم کی فیش