شرکت در منازعه جرم محسوب می شود

شرکت در منازعه جرم محسوب می شود

شرکت در منازعه جرم است. ثبت روزانه هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال ۹۴ سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران کننده را یادآوری می کند و این پرسش را به وجود می آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه مواردی می شود؟ مدت کمی نیست که نزاع خیابانی و ضرب و جرح عمدی تبدیل به یکی از پایه های ثابت در فهرست بالاترین های پرونده های محاکم قضایی وو دادسراها شده است اما قانونگذار هم در مقابل برای برخورد با منازعان تدابیر لازمی اندیشیده که منصور رحمدل حقوقدان و وکیل دادگستری به آنها اشاره می کند.

شرکت در منازعه

رحمدل با تعریفی از ضرب و جرح در ابعاد حقوقی می گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود و از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و از مصادیق ضرب هستند. وی با اشاره به مواردی که ضرب و جرح را شامل حال خود قرار می دهد، می افزاید: ضرب و جرح عمدی شامل هر موردی می شود که شخصی عمداٌ ضربه ای یا جراحتی به کسی وارد کند. در حقوق کیفری، ضرب و جرح عمدی به دو اعتبار مورد توجه قرار می گیرد.

رحمدل می گوید: اول به اعتبار اینکه جرم مستقلی است و جرح علاوه بر دیه مستوجب تعزیر هم است و دوم به اعتبار اینکه وقتی به قصد ارتکاب جرمی یا ضمن ارتکاب جرم دیگری ارتکاب یابند باعث تشدید مجازات می شوند. این حقوقدان در توضیح بیشتر با بیان مثالی عنوان می کند: توضیح آنکه ضرب و جرح بر حسب اینکه جرح ساده باشد یا موجب نتایج شدیدی شود مجازاتش متفاوت است؛ برای مثال، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجبب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیمم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

رحمدل می گوید: قانونگذار در این خصوص با قید تبصره ای بین ضرب و جرح، قایل به تفصیل شده و فقط به جرح اشاره می کند که پیرامون این مساله در این تبصره آورده است که در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

شرایطی که مرتکب را در معرض دیه و تعزیر قرار می دهد

وی همچنین با استناد به ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می گوید: طبق این ماده، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می شود. این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه باید حکم این ماده را تابعی از ماده ۶۱۴ بدانیم، اظهار می کند: بر این اساس اگر در اثر جرح ایجادشده، یکی از اعضای بدن آسیب ببیند و امکان قصاص وجود داشته باشد قصاص صورت می گیرد و تعزیری در کار نخواهد بود؛ در غیر این صورت مرتکب علاوه بر دیه باید تعزیر هم بشود.

رحمدل می گوید: به نظر می رسد در فرض ماده ۳۸۶ اعم از اینکه امکان قصاص وجود داشته باشد یا نه، اگر بزه دیده اعلام گذشت کند عمل در هر دو صورت مشمول ماده ۶۱۴ خواهد بود و طبق ماده ۴۰۱ همان قانون در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود. وی یادآور می شود: حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطرر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، نیز جاری است.

رحمدل همچنین با اشاره به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: طبق این ماده، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. به گفته این حقوقدان، بر این اساس قانونگذار برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایطی، مجازات تعزیری هم تعیین کرده است.

ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع جرم نیست

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، می گوید: طبیعتاٌ اگر ضرب و جرح صورت گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد عمل جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده ۶۱۴ یا تبصره آن خواهد شد. این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان می کند: نفس شرکت در منازعه جرم است. رحمدل می گوید: طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامیی سال ۷۵۵ هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مواردی که در قانون به آنها اشاره شده، مجازات می شوند.

این وکیل دادگستری در تشریح این موارد می گوید: هر یک از منازعه کنندگان در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند؛ البته قانونگذار در تبصره ای آورده است که اگر اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. وی همچنین تاکید می کند که مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یاا دیه حسب مورد نخواهد شد.

رحمدل در تکمیل اظهارات خود می گوید: در فرضی که شخص در منازعه شرکت می کند اعم از اینکه اقدام وی باعث حصول یکی از نتایج مذکور در ماده مزبور بشود یا نشود مشمول حکم ماده ۶۱۵ خواهد بود زیرا قانونگذار نفس دخالت در منازعه را که به نظر می رسد منبعث از تعصبات قومی یا خویشی است امری مذموم می داند.


نظر کاربران