شماره حساب های ادارات کل امور مالیاتی با ذکر شعبات بانک

شماره حساب های ادارات کل امور مالیاتی با ذکر شعبات بانک

نام بانک /شعبه


کد شعبه

شماره حساب

مراکز وصول

ردیف

بانک ملی ـ شعبه مرکزی تبریز

۹۶۵۱۲

آذربایجان شرقی

۱

بانک ملی ـ شعبه دارائی ارومیه

۹۶۵۱۴

آذربایجان غربی

۲

بانک ملی ـ شعبه دارائی

۴۸۶۱

۹۶۵۱۰

اردبیل

۳

بانک ملی ـ شعبه دارائی اصفهان

۹۶۰۱۵

اصفهان

۴

بانک ملی ـ شعبه مرکزی ایلام

۹۶۵۱۸

ایلام

۵

بانک ملی ـ شعبه دارائی بوشهر

۷۷۰۷

۹۶۵۲۲

بوشهر

۶

بانک ملی ـ شعبه دارائی استان تهران

۹۶۵۲۴

تهران

۷

بانک ملی ـ شعبه دارائی

۳۲۷۲

۹۶۵۲۶

چهارمحال بختیاری

۸

بانک ملی ـ شعبه مرکزی بیرجند

۹۰۱۱

۹۶۵۲۸

خراسان جنوبی

۹

بانک ملی ـ شعبه دارائی مشهد

۸۵۵۱

۹۰۰۳۷

خراسان رضوی

۱۰

بانک ملی ـ شعبه میدان دولت

۸۶۹۸

۹۶۶۰۱

خراسان شمالی

۱۱

بانک ملی ـ شعبه اهواز

۶۵۰۱

۹۶۵۳۰

خوزستان

۱۲

بانک ملی ـ شعبه دارائی

۴۳۲۰

۹۰۰۳۲

زنجان

۱۳

بانک ملی ـ شعبه مرکزی سمنان

۹۶۵۳۴

سمنان

۱۴

بانک ملی ـ شعبه خیابان آزادی

۸۳۰۵

۹۶۵۳۶

سیستان وبلوچستان

۱۵

بانک ملی ـ شعبه دارائی شیراز

۷۲۱۶

۹۶۵۳۸

فارس

۱۶

بانک ملی ـ شعبه دارائی قزوین

۹۶۵۶۲

قزوین

۱۷

بانک ملی ـ شعبه مرکزی سنندج

۲۷۰۱

۹۶۵۶۰

قم

۱۸

بانک ملی ـ شعبه سنندج

۵۵۰۱

۹۶۵۴۰

کردستان

۱۹

بانک ملی ـ شعبه خیابان قدس

۸۰۱۱

۹۶۵۴۲

کرمان

۲۰

بانک ملی ـ شعبه کرمانشاه

۹۶۲۲۸

کرمانشاه

۲۱

بانک ملی ـ شعبه دارائی یاسوج

۹۶۵۴۴

کهکیلویه و بویر احمد

۲۲

بانک ملی ـ شعبه دارائی گرگان

۹۶۵۶۴

گلستان

۲۳

بانک ملی ـ شعبه دارائی

۹۶۵۴۶

گیلان

۲۴

بانک ملی ـ شعبه مرکزی خرم آباد

۹۶۵۴۸

لرستان

۲۵

بانک ملی ـ شعبه مرکزی

۹۶۵۵۰

مازندران

۲۶

بانک ملی ـ شعبه میدان دارائی اراک

۲۸۱۲

۹۶۵۵۲

مرکزی

۲۷

بانک ملی ـ شعبه دارائی

۹۶۵۵۴

هرمزگان

۲۸

بانک ملی ـ شعبه دارائی

۹۶۵۵۶

همدان

۲۹

بانک ملی ـ شعبه دارائی یزد

۹۶۵۵۸

یزد

۳۰

در این مقاله به بررسی شعبات بانک ها و شماره حساب های ادارات کل امور مالیاتی پرداخته ایم. در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر شماره حساب های ادارات کل امور مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود.


نظر کاربران