عقد ضمان و شرایط ضمانت نامه حسن انجام کار

عقد ضمان و شرایط ضمانت نامه حسن انجام کار

تضمین عبارت است از عهده دار بودن شخصی در مقابل شخص دیگر جهت پرداخت دین مدیون به داین. منشا این امر می تواند از عقد ضمان و یا هر یک از عقود دیگر به صورت مستقل یا شرط ضمن عقد نشات بگیرد.

انواع ضمانت نامه

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده ضمانت نامه گمرکی ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه شرکت در مناقصه
این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط می شود.

ضمانت نامه بانکی

یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه می باشد. بانک ها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می کنند.
ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) تعهد می کند بدون هیچ قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

ضمانتنامه پیمانکار

​برای انجام پروژه های عمرانی، اشخاصی به عنوان پیمانکار آن پروژه استخدام می شوند. این اشخاص با کارفرمای خود عقد ضمان پیمان کاری منعقد می کنند.

نظر به اهمیت و شایع بودن این نوع قراردادها، قانون گذار مستقلا شرایط خاصی را در این دسته از قراردادها پیش بینی کرده است. یکی از شرایط قانونی در این قراردادها، اخذ تضمین انجام پروژه از پیمان کار است.
طبق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: از مبلغ هر پرداخت به پیمان کار، معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می شود.

ضمانتنامه انجام تعهدات

این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ می شود. عقد ضمان مذکور پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد می شود.

شرایط ضمانتنامه حسن انجام کار

ضمانت نامه ها باید بدون قید و شرط تهیه شود. ضمانت نامه ها داراى مدت بوده و به درخواست خریدار قابل تمدید مى باشد. تاریخ درخواست تمدید ضمانت نامه ها باید قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه ها باشد. تمدید،ضبط یا ابطال ضمانت نامه ها طبق درخواست کتبى خریدار انجام مى شود. ضمانت نامه حسن انجام کار توسط بانک هاى خریدار صادر مى شود.

ضمانتنامه پیش پرداخت

این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ می شود. ضمانت نامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل می یابد.


نظر کاربران