قانون بیمه اجباری و دستورالعمل نحوه وصول

قانون بیمه اجباری و دستورالعمل نحوه وصول

قانون بیمه اجباری چیست؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که به تصویب مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی رسیده است، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه نداشتن بیمه نامه در نشست 13 مرداد 88 مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی به تصویب رسید .به گزارش بینا، مطابق بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسئولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور می شود که نحوه وصول و تقسیط این مبلغ و ضوابط آن باید با پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق برسد .
پس از تهیه آیین نامه اجرایی این بند از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مجمع عمومی صندوق در جلسه 13 مرداد 1388 خود با حضور همه اعضا آن را بررسی و تصویب کرد که به زودی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع آن را برای اجرا ابلاغ می کند .

متن کامل دستورالعمل به این شرح است :

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی که در این دستورالعمل اختصارا صندوق نامیده می شود در اجرای بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که از این پس قانون بیمه شخص ثالث نامیده می شود در جلسه 13 مرداد 1388، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از انجام بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث خودداری کنند، موظفند طبق بند ب ماده 11 قانون مزبور، هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه خود، علاوه بر حق بیمه متعلقه، مبلغی معادل حق بیمه مدتی که وسیله نقلیه آنها فاقد پوشش بیمه ای بوده است را براساس ضوابط پیش بینی شده دراین دستورالعمل بپردازند .مبلغ مذکور بر مبنای تعرفه حق بیمه در زمان صدور بیمه نامه بصورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بیمه یکسال وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد .

ماده 2- شرکت های بیمه موظفند هنگام صدور بیمه نامه، شماره بیمه نامه سال قبل وسیله نقلیه را در بیمه نامه جدید درج نموده و چنانچه وسیله نقلیه مورد بیمه فاقد پوشش بیمه ای باشد با توجه به مقررات قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه های اجرائی آن مبلغ مذکور در ماده 1 را مطابق مقررات این دستورالعمل محاسبه و در بیمه نامه درج نموده و آن را نقداَ و به طور یکجا وصول و حداکثر ظرف پانزده روز کاری در وجه صندوق پرداخت نمایند .

ماده 3- در موارد خاص که به تشخیص شرکت بیمه، بیمه گذار قادر به پرداخت نقدی مبلغ مذکور در ماده 1 نباشد، تقسیط مبلغ با اخذ تعهدنامه کتبی و رعایت موارد زیر امکان پذیر خواهد بود :الف- کل مبلغ بدهی طی مدت اعتبار بیمه نامه و حداکثر طی شش قسط ماهانه و متوالی تسویه گردد .ب- اولین قسط معادل 20% مبلغ بدهی همزمان با صدور بیمه نامه دریافت شود .ج- کد شناسائی بیمه گذار(موضوع ماده 6 این دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسیدهر قسط در بیمه نامه صادره قید گردیده و در سوابق و اطلاعات رایانه ای مربوط منعکس شود .

تبصره (1)- متن تعهد نامه کتبی می بایستی توسط صندوق در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد .
تبصره (2)- تقسیط مبلغ موضوع ماده 1 در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز نمی باشد .

ماده 4- ارائه رسیدهای پرداخت اقساط در زمان تجدید بیمه نامه ضروری است. عدم ارائه رسیدهای مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهی تلقی خواهد شد مگر اینکه سابقه پرداخت در سیستم رایانه ای مربوط ثبت و منعکس شده باشد .

ماده 5- در صورتی که بیمه گذار تمام یا تعدادی از اقساط بدهی خود را پرداخت نکند، در زمان صدور بیمه نامه جدید باید کل مبلغ بدهی را بطور یکجا به حساب صندوق واریز نماید .تبصره: چنانچه بیمه گذار قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نباشد ،شرکت بیمه میتواند با توجه به مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه ای بوده است بر اساس حق بیمه تعهدات قانونی در زمان تجدید بیمه نامه، صرفا برای یکبار دیگر مبلغی را که بیمه گذار می بایستی بپردازد محاسبه نموده و تقسیط نماید. در این صورت اقساطی که بیمه گذار قبلا پرداخت نموده است از مبلغ مزبور کسر خواهد شد .

ماده 6- صندوق موظف است به منظور اطمینان از حسن اجرای این دستور العمل، برنامه رایانه ای مناسبی را ظرف 2 ماه از تاریخ این مصوبه تهیه نموده و در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد به نحوی که با اختصاص کد شناسایی برای هر یک از بیمه گذاران مشمول بند ب ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث، بتوان از مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه ای بوده است، مبلغی که نقدا پرداخت شده است و سایر اطلاعات مذکور در مواد 2 و 3 این دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شرکت های بیمه موظف به استفاده از برنامه رایانه ای مزبور می باشند .

ماده 7 - در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته و معتبر مشخص گردد وسیله نقلیه مورد نظر در تمامی مدتی که بیمه نشده است به علت سرقت و یا توقیف وسیله نقلیه توسط مراجع قانونی، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسیله نقلیه از پرداخت مبلغ موضوع ماده 1 این دستورالعمل معاف خواهد بود. در این صورت شرکت بیمه ذیربط موظف است اسناد و مدارک ارائه شده توسط بیمه گذار را به صندوق ارسال نماید .

ماده 8- در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل یا هر گونه تخلف توسط شرکتهای بیمه یا نمایندگان بیمه با اعلام مدیر صندوق، موضوع توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و به تناسب، طبق ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث اقدام خواهد شد . ماده 9 آیین دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره در جلسه مورخ 13/05/1388 مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصویب شد و از تاریخ ... قابل اجرا خواهد بود .


نظر کاربران