قرارداد تجارتی بیع تجارتی در قانون اسلام به چه صورت می باشد

قرارداد تجارتی بیع تجارتی در قانون اسلام به چه صورت می باشد

قرارداد تجارتی بیع :

هر توافقى که در زمینه امور تجارت و مشاغل تجارتى و کلیه معاملات و یا عملیات تجارتى بین تجار و بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل تجارتى در محدوده قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن منعقد مى گردد.

و در فارسى کنونى به معنى عقد به کار مى رود و در مفهوم لغوی، شامل عقود عهدى و تملیکى و مالى و غیرمالى و معوض و غیرمعوض است (ترمینولوژى حقوقى دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى)

اما در قانون تجارت تعریفى از آن به عمل نیامده لیکن ماده ۱۸۳ قانون مدنى عقد را چنین تعریف نموده است. بیع تجارتی (عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد)


نظر کاربران