قرارداد مهندسی تأمین کالا و شرایط خصوصی تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد مهندسی تأمین کالا و شرایط خصوصی تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

این شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی قرارداد مهندسی تأمین کالا است .

قرارداد مهندسی تأمین کالا

بند ۷-۳-۲- فهرست مراجع فنی به شرح زیر است :
۱٫ در رشته . شرکت / آقای به نشانی ..
۲٫ .
ماده ۱۰٫
زبان مدارک فنی کار , است .
زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , . است .
ماده ۱۳-۱٫
۱٫ مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل . است .
۲٫ مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , است .
ماده ۱۴-۳٫ شرایط آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :
..
..
..
ماده ۱۵-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :
۱٫ هزینه بیمه نامه های . به عهده
۲٫
ماده ۱۶-۳- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است :
بیمه نامه ها . به مدت
بیمه نامه ها . به مدت
ماده ۱۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :
ماده ۲۵-۳- حذف می شود .
ماده ۲۸-۲- حذف می شود .
ماده ۳۸-۱- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :
ماده ۳۸-۲- حذف می شود .
ماده ۳۸-۳- حذف می شود .
ماده ۴۸ .
۱٫ مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات و مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :..
۲٫ حذف می شود .
ماده ۵۲-۸-۸- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۵۲ است .
ماده ۵۳-۷-۱- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :
ماده ۵۳-۸- به ازای هر ۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .
ماده ۵۴-۳-۲- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .
ماده ۵۵ . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :
ماده ۵۶-۱-۴- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .
ماده ۵۶-۱-۵- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .
ماده ۵۷-۱-۱- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :
ماده ۶۰-۵- حذف می شود .
ماده ۶۱-۱- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , .. روز است .
ماده ۶۵-۳- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .
ماده ۶۶٫ در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضا امضا


نظر کاربران