قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی و شرایط عمومی مرتبط با آن کدامند

قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی و شرایط عمومی مرتبط با آن کدامند

ماده ۱) تعریف ها

در این قرار داد , کلمات و عبارت های زیر به معنایی به کار رفته اند که در زیر به آنها اطلاق شده است , مگر این که نیاز متن چیزی غیر از آن را ایجاب کند .

۱-۱- قرار داد , شامل موافقت نامه بین گیرنده و واگذارنده و سایر اسناد و مدارک قرار داد , به شرح درج شده در ماده ۴ موافقت نامه است .
۱-۲- واگذارنده , به معنی طرفی از قرار داد است که واگذار کننده لیسانس و حقوق به گیرنده و تأمین کننده اطلاعات فنی و خدمات , براساس مفاد قرار داد است .
۱-۳- گیرنده , به معنی طرفی از قرار داد است که گیرنده لیسانس , دانش فنی , اطلاعات فنی و خدمات , براساس مفاد قرار داد است .
۱-۴- آزمایش تضمین , به معنی عملیات آزمایش واحد صنعتی در انطباق با بند ۹-۱ شرایط عمومی است و منظور از آن , نمایش تضمین های عملکردی است .
۱-۵- آغاز به کار واحد صنعتی , تاریخی است که در آن عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی , به پایان رسیده است و واحد صنعتی آغاز به تولید محصول می کند .
۱-۶- اطلاعات محرمانه یعنی اطلاعاتی که براساس بند ۱۷-۱ شرایط عمومی محرمانه شناخته شده است .
۱-۷- افزایش ظرفیت به معنی چنان افزایشی در ظرفیت واحد صنعتی در مقایسه با ظرفیت اسمی آن است که نتیجه نصب تجهیزات اصلی اضافی یا تعویض تجهیزات اصلی با تجهیزات که دارای ظرفیت بیشتر هستند , باشد .
۱-۸- بهبود , به معنی هرگونه تغییر ایجاد شده یا کسب شده در مدت قرار داد است , که موجب بهبود بخشیدن به مشخصات فنی و یا اقتصادی فرایند یا ایمنی فرایند یا محصول , و همچنین افزایش مقدار محصول یا کیفیت یا کارکرد محصول و تجهیزات مربوط به آن شود . بهبود ممکن است به عنوان اختراع ثبت شده یا ثبت نشده باشد .
۱-۹- بسته طراحی مهندسی فرایند , حاوی دانش فنی تعریف شده در این قرار داد بوده و به طور مشروح در پیوست ۱۰ , توصیف شده است .
۱-۱۰- یمانکار به معنای سازمان (های) مهندسی است که به وسیله گیرنده و با توافق واگذارنده برای انجام مهندسی تفصیلی و نصب واحد صنعتی بر طبق دانش فنی به کار گرفته می شود .
۱-۱۱- تأییدیه و تأیید , به معنای تأیید و تأییدیه کتبی است .
۱-۱۲- تاریخ تنفیذ به معنی تاریخ فاقد شدن قرار داد در انطباق با ماده ۲۸ شرایط عمومی است .
۱-۱۳- تضمین های عملکردی , عبارت از تضمین های عملکرد واحد صنعتی به شرح درج شده در بند ۹-۱ شرایط عمومی و پیوست ۱۳ است .
۱-۱۴- تکمیل مکانیکی , به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی طبق پیوست ۱۴ است , به نحوی که کار موردنظر آماده راه اندازی باشد .
۱-۱۵- حقوق اختراع , عبارت است از گواهی های اختراع و درخواست های ثبت اختراع حال و آینده واگذارنده , در انطباق با پیوست ۳ , که در ارتباط با فرایند بوده و واگذارنده حق واگذاری آنها به غیر را داراست .
۱-۱۶- داده های طراحی پایه به معنی اطلاعات تهیه شده توسط گیرنده , به شرح درج شده در پیوست ۸ است .
۱-۱۷- دانش فنی عبارت است از داده های فنی , اطلاعات و مهارت های فنی , نقشه ها , طرح ها , دستورالعمل ها و نرم افزارهای مربوط به فرایند , که در تاریخ تنفیذ قرار داد در تملک واگذارنده بوده , دارای استفاده تجاری است و در واحدهای صنعتی واگذارنده یا سایر گیرندگان , مورد استفاده است . دانش فنی , جزئی از بسته طراحی مهندسی فرایند است و باید یک پیمانکار یا تجربه را با استفاده از آن , قادر به انجام مهندسی تفصیلی و ساخت واحد صنعتی کند دانش فنی , همچنین باید کارکنان گیرنده را قادر به بهره برداری از واحد صنعتی نماید , به نحوی که واحد صنعتی , محصول را در تطابق با تضمین های عملکردی تولید کند .
۱-۱۸- ساختگاه به معنی زمینی است که واحد صنعتی براساس مندرجات پیوست ۷ , در آن ساخته می شود .
۱-۱۹- فرایند , عبارت از جدیدترین فرایندی است که قابلیت استفاده تجاری از آن ثابت شده , توسط واگذارنده ایجاد یا کسب شده و در تاریخ تنفیذ در تملک واگذارنده بوده است و موضوع این قرار داد به شمار می رود . جزئیات فرایند در پیوست ۴ آمده است .
۱-۲۰- کارشناس به معنی شخصیت حقیقی یا حقوقی است که توسط دو طرف , براساس بند ۳۶-۱ شرایط عمومی , منصوب شود .
۱-۲۱- لیسانس , به معنی انتقال حق ساخت , استفاده و فروش اختراعاتی است که به عنوان حق اختراع , مورد حمایت قانونی هستند و شرح جزئیات آن در اسناد و مدارک پیمان آمده است . هرجا متن پیمان ایجاب نماید , لیسانس همچنین به معنی حق استفاده از دانش فنی و اطلاعات فنی مربوط , براساس مفاد پیمان خواهد بود .
۱-۲۲- مدارک فنی به معنی آن دسته از مدارک فنی است که تفصیل آنها در پیوست های موافقت نامه آمده است .
۱-۲۳- مشخصات فنی , عبارت از معیارهای فنی , تعاریف و پارامترهای حاکم بر واحد صنعتی , به شرح درج شده در این قرار داد است .
۱-۲۴- محصول , به معنی محصول یا محصولات واحد صنعتی مورد اشاره در بند ۳-۱ شرایط عمومی است , که براساس فرایند و مشخصات فنی تعیین شد ه در پیوست ۶ تولید می شود .
۱-۲۵- محصولات تأسیسات جانبی , به معنی آب , برق , بخار , سوخت , هوای فشرده و سایر موارد مشابه است .
۱-۲۶- واحد صنعتی , به معنی تأسیسات تولیدی است که باید توسط گیرنده در ساختگاه , به منظور استفاده از فرایند برای تولید محصول با ظرفیت اسمی تعیین شده در این قرار داد , ساخته شود .

ماده ۲٫ تفسیرها

۲-۱- دراین قرار داد , منظور از روز , روز تقویمی و منظور از ماه و سال , ماه و سال شمسی , طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران است .
۲-۲- هرجا در این قرار داد ایجاب کند , کلمات مفرد , معنی جمع و کلمات جمع , معنی مفرد دارد
۲-۳- عنوان های درج شده در شرایط عمومی , تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که زیر آن عنوان قرار گرفته اند , و نمی توان در تفسیر مفاد پیمان از آنها استفاده کرد .
۲-۴- هرنوع اشاره به موافقت نامه , پیوست , شرایط خصوصی و شرایط عمومی منظور موافقت نامه , پیوست ها , شرایط خصوصی و شرایط عمومی این قرار داد است , مگر اینکه به صراحت طور دیگری درج شده باشد .
واحد صنعتی و فرآیند

ماده ۳٫ واحد صنعتی

۳-۱- واحد صنعتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در محلی که در شرایط خصوصی درج شده است , به منظور تولید محصول یا محصولاتی که مشخصات کامل آنها در شرایط خصوصی تعیین شده است , احداث خواهد شد . نقشه ساختگاه , درپیوست ۷ آمده است .
۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی , در شرایط خصوصی درج شده است . واحد صنعتی , به نحوی طراحی خواهد شد که ظرفیت اسمی آن , حداقل برای مدت تعیین شده در شرایط خصوصی قرار داد , قابل بهره برداری باشد .
۳-۳- واحد صنعتی , به نحوی طراحی خواهد شد که قادربه تولید محصول با درجات گوناگون , براساس مشخصات داده شده در پیوست ۶ باشد .
۳-۴- واحد صنعتی , به تناسب با محل و مواد اولیه آن طراحی خواهد شد .
۳-۵- مواد اولیه واحد صنعتی , دارای مشخصات درج شده در پیوست ۱۳ خواهد بود .

ماده ۴٫ فرایند

۴-۱- واحد صنعتی , فرایندی را که شرح کلی آن در شرایط خصوصی و جزئیات آن در پیوست ۴ آمده است , مورد استفاده قرار خواهد داد . بخش های جداگانه واحد صنعتی , در پیوست ۵ تعیین شده است .
۴-۲- فرایند , پوشش دهنده تمام تأسیساتی است که در یک سوی آن نقاط ورودی مواد اولیه و محصولات تأسیسات جانبی , و در سوی دیگر آن , نقاط خروجی محصول و ضایعات قراردارد , محدوده واحد صنعتی , در پیوست ۵ مشخص شده است .
تعهدها و مسئولیت های واگذارنده

ماده ۵٫ حقوق اختراع

۵-۱- واگذارنده , باید ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخ امضای قرار داد , مدارکی را که حاکی از اقدام به ثبت یا درخواست ثبت حقوق اختراع وی , موضوع بند ۱-۱۵ شرایط عمومی , نزد مراجع صالح جمهوری اسلامی ایران است , به گیرنده ارائه دهد . ثبت یا درخواست ثبت حقوق اختراعات آینده در جمهوری اسلامی ایران , در هر مورد , در اسرع وقت توسط واگذارنده انجام خواهد شد .
۵-۱-۱- واگذارنده , موظف است در هر مورد که گیرنده درخواست کند , ظرف بیست و یک (۲۱) روز پس از درخواست خریدار , نسبت به انجام تشریفات قانونی برای ثبت اجازه استفاده گیرنده از حقوق اختراع , برابر مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام کند . هزینه های ثبت موضوع این بند , به عهده واگذارنده است .
۵-۲- واگذارنده , تعهد می کند که در صورت درخواست گیرنده , در هر موقع در مدت قرار داد , فهرست کاملی را از حقوق اختراع , موضوع بند ۱-۱۵ شرایط عمومی , در کشورهایی که گیرنده در درخواست خود تعیین می کند , به گیرنده ارائه کند و پس از آن نیز , در صورت اعلام گیرنده , نسبت به تجدید فهرست ها در فاصله هایی که از شش (۶) ماه تجاوز نخواهد کرد , اقدام نماید .
ماده ۶٫ بهبود در فرایند
۶-۱- واگذارنده , متعهد می شود که هرگونه بهبود در فرایند را که در مدت قرار داد توسط وی ایجاد یا اخذ گردیده ومجاز به انتقال آن باشد , به شرح زیردر دسترس گیرنده قرار دهد . واگذارنده , به ویژه تعهد می کند که :

الف) هرگونه پیشرفت و بهبود در تکنیک های بهره برداری , تدابیر پیشگیرانه در زمینه نگهداری و ایمنی , و نیز توسعه فرایند را که مشمول بند ب زیر نبوده و قابل به کارگیری در واحد صنعتی باشد , به رایگان در دسترس گیرنده قرار دهد . همچنین , سایر اطلاعات متعلق به واگذارنده و دیگر داده های مرتبط , که به رایگان در اختیار دیگر گیرندگان فرایند گذارده می شود مجاناً توسط واگذارنده , در دسترس گیرنده قرار خواهد گرفت .

ب) در ازای بهای معقول و تحت شرایط مورد توافق دو طرف , حق استفاده از توسعه فرایند ایجاد شده یا اخذ شده توسط واگذارنده , شامل موارد توسعه ثبت شده به عنوان اختراع را که می تواند منجر به بهبودی قابل ملاحظه , براساس معیارهای درج شده در شرایط خصوصی , در زمینه های ظرفیت , ضریب اطمینان و بازدهی واحد صنعتی , و همچنین کیفیت محصولات شود , به گیرنده واگذار نماید .
۶-۱-۱- واگذارنده , به صورت کتبی یا از طریق وسایل مناسب دیگر مانند جلسات تبادل اطلاعات فنی , گیرنده را از وجود هرگونه بهبود در فرایند , که توسط واگذارنده ایجاد یا اخذ شده و در واحدهای صنعتی متعلق به وی به کار گرفته شده , یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان مورد استفاده واقع گردیده , و گیرندگان یاد شده در قرار دادهای خرید خود با واگذارنده , وی را به صراحت از افشای آن بهبودها منع نکرده باشند , مطلع خواهد ساخت .

ماده ۷٫ تأمین مدارک فنی و خدمات مربوط به آن

۷-۱- مدارک فنی که باید توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده شود , در شرایط خصوصی یا در پیوست ها آمده است .
۷-۱-۱- واگذارنده , تمام اطلاعاتی را که برای انجام مهندسی تفصیلی واحد صنعتی توسط گیرنده یا پیمانکاران وی ضرورت دارد , با رعایت مفاد پیوست های ۸ و ۹ در خصوص جدول زمانی , محل تحویل و شمار نسخه ها , در اختیار گیرنده قرار خواهد داد . در صورتی که مدارک مزبور ناقص بوده و یا از دقت لازم برخوردار نباشد , زمانی تحویل داده محسوب می شود که تکمیل شده و اصلاحات لازم در آن انجام شده باشد . تکمیل و اصلاح مدارک فنی , باید در اسرع وقت توسط واگذارنده انجام شود . هرگاه گیرنده یا پیمانکاران وی خواستار توضیحاتی در مورد مدارک فنی شوند , واگذارنده باید بدون تأخیر غیرموجه , توضیحات درخواست شده را ارائه نماید .
۷-۱-۲- واگذارنده , باید در فرصت هایی که دو طرف تعیین خواهند کرد , امکان دیدار کارکان گیرنده و پیمانکاران وی را از آن دسته واحدهایی صنعتی متعلق به واگذارنده یا دیگر گیرندگان که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند , فراهم سازد . طی این گونه دیدارها , واگذارنده باید در صورت درخواست گیرنده , اطلاعات فنی مربوط به واحدهای صنعتی در حال بهره برداری را که طبق مشخصات فنی بسته طراحی مهندسی فرایند باشند , در اختیار گیرنده قرار دهد . مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای یاد شده در شرایط خصوصی آمده است . واگذارنده , همچنین دیدارهایی از واحدهای صنعتی مشابه را برای کارکنان گیرنده ترتیب خواهد داد که موضوع آن دیدارها , در انطباق یا ماده ۶ شرایط عمومی , مشاهده بهبودهای ایجاد شده باشد .
۷-۱-۳- واگذارنده , سایر اطلاعات مربوط به فرایند و دانش فنی را که منطقاً برای کنترل مهندسی فرایند , انجام مهندسی تفصیلی , نصب , راه اندازی و بهره برداری اقتصادی از واحد صنعتی توسط گیرنده و پیمانکاران وی ضرورت دارد , در اختیار خواهد گذارد .
۷-۱-۴- واگذارنده , اسامی سازندگان , تولید کنندگان و فروشندگان و منابع تهیه تجهیزات , نرم افزارها و مواد مصرفی و لوازم آزمایشگاهی مهمی را که جزئی از فرایند به شمار می روند , براساس فهرست تجهیزات درج شده در پیوست ۱۰ , در اختیار گیرنده خواهد گذارد .
۷-۱-۵- فهرست اجزای عمده خدمات مهندسی که ممکن است بر آزمایش های تضمین واحد صنعتی مؤثر باشد , در پیوست ۸ آمده است . این فهرست , از جمله دربر گیرنده تمام اجزای مهندسی تفصیلی است که واگذارنده به خواست خود یا به خواست گیرنده , بازبینی کرده و تأیید آنها را برعهده گرفته است . کنترل مطابقت طراحی مهندسی تفصیلی یا بسته طراحی مهندسی فرایند و تأیید آن , در تمام مواردی که براساس پیوست ۸ چنین تأییدی لازم است , برعهده واگذارنده است .
۷-۱-۶- در صورتی که برای راه اندازی واحد صنعتی و انجام آزمایش های تضمین , و نیز بهره برداری از واحد صنعتی , استفاده از مواد مصرفی خاص از جمله کاتالیست ها , مواد شیمیایی , و غیره , ضرورت داشته باشد , واگذارنده فهرست تأمین کنندگان مواد مصرفی لازم را در اختیار گیرنده خواهد گذارد .
۷-۱-۷- به منظور راهبری و آموزش عملیات راه اندازی و آزمایش های تضمین , واگذارنده کارکنان خود را که دارای مهارت ها و تجربه های درج شده در پیوست ۱۱ هستند , در اختیار خواهد گذارد .

ماده ۸٫ انجام خدمات اضافی

هرگاه گیرنده درخواست کند , واگذارنده ظرف مدت زمان مورد توافق و در ازای دریافت حق الزحمه اضافی , خدمات درج شده در شرایط خصوصی را که ممکن است برای اعمال تغییرات در تکنولوژی فرایند و بهره برداری از واحد صنعتی یا بازاریابی محصول لازم باشد , برای گیرنده انجام خواهد داد .

ماده ۹٫ تضمین های عملکردی فرایند

۹-۱- واگذارنده , تضمین می کند که واحد صنعتی در آزمایش تضمین که برطبق بند ۹-۱-۲ صورت می گیرد , به عملکردهای زیر دست یابد :

الف) تولید روزانه محصول طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۶ و به مقادیر تعیین شده در شرایط خصوصی .
ب) مصرف مواد اولیه ومحصولات تأسیسات جانبی ,به مقادیرتعیین شده در پیوست شماره ۱۳ .
ج) انطباق مشخصات ضایعات و مواد دفع شده از واحد صنعتی , با آنچه در پیوست ۱۳ آمده است .
د) تطبیق نتایج ایمنی و زیست محیطی و کیفی , با معیارهایی که گیرنده در پیوست ۱۷ مشخص کرده است و براساس بالا رفتن استانداردها باید از آن تبعیت نماید .

۹-۱-۱- تضمین های موضوع بند ۹-۱ , مشروط به تحقق موارد زیر است :

الف) طراحی و ساخت واحد صنعتی در مطابقت با بسته طراحی مهندسی فرایند , دانش فنی , مدارک فنی و تغییرات احتمالی آنها که مورد تأیید واگذارنده قرار گرفته است , انجام شود .
ب) گیرنده , در تأمین مواد خام و محصولات تأسیسات جانبی که شرح آنها در پیوست ۱۳ آمده , قصور نکرده و از مواد شیمیایی توصیه شده توسط واگذارنده استفاده کند .
ج) واحد صنعتی در انطباق با پیوست ۱۴ , آماده برای آغاز به کار بوده و فاقد عیوب مکانیکی باشد .
د) آزمایش براساس دستورالعمل های واگذارنده انجام شود .

۹-۱-۲- نخستین آزمایش تضمین , ظرف مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی انجام خواهد شد . مدت انجام نخستین آزمایش تضمین و نتایجی که باید نشان داده شود نیز , در شرایط خصوصی آمده است .
۹-۱-۳- گیرنده , باید بی درنگ پس از انجام آزمایش ها , گزارش آزمایش تضمین را براساس اندازه گیری های انجام شده در طول آزمایش ها تهیه کند . گزارش یاد شده , باید به امضای نمایندگان مجاز واگذارنده که در ساختگاه مقیم هستند , برسد در صورتی که عملکرد واحد صنعتی در انطباق با ماده ۹-۱ رضایت بخش باشد , گیرنده ظرف چهارده (۱۴) روز از تاریخ تکمیل گزارش آزمایش تضمین , گواهی تحویل را صادر خواهد کرد .
۹-۱-۴- درصورتی که واحد صنعتی به عملکردهای درج شده دربند ۹-۱ دست نیابد , واگذارنده , گیرنده و پیمانکاران وی , برای تعیین دلایل آن تشکیل جلسه خواهند داد . واگذارنده , ظرف مهلتی که در شرایط خصوصی تعیین شده است , پس از جلسه پیش گفته باید درباره این که آیا برای دستیابی به تضمین های عملکردی , به تغییر دستورالعمل های بهره برداری , تغییر و تعویض تجهیزات , یا نصب تجهیزات و تأسیسات اضافی نیاز است یا خیر , اظهارنظر کند .
۹-۱-۵- اگر عدم دستیابی واحد صنعتی به تضمین های عملکردی , به سبب عیوب فرایند و یا بسته طراحی مهندسی فرایند باشد , واگذارنده باید آن چه را که براساس قضاوت حرفه ای خود برای رفع عیب یا اعمال تغییرات به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی لازم می داند , به اطلاع گیرنده برساند . واگذارنده و گیرنده , در مورد برنامه زمانی رفع عیب و اعمال تغییرات , توافق خواهند کرد . تمام هزینه های مربوط به طراحی , خرید , تحویل و نصب تجهیزات ضروری برای اعمال تغییرات و رفع عیب , برعهده واگذارنده است .
۹-۱-۶- در صورتی که عدم دستیابی به تضمین های عملکردی , ناشی از تقصیر گیرنده یا پیمانکاران وی باشد , گیرنده باید از طریق پیمانکاران خود , نسبت به اعمال تغییرات و اصلاعاتی که براساس قضاوت حرفه ای وی ضرورت داشته و مورد تأیید واگذارنده نیز هست , اقدام کند . هزینه های مربوط به طراحی , خرید , تحویل ونصب تجهیزات ضروری برای اعمال تغییرات و رفع عیب به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی , موضوع بند ۹-۱ , برعهده گیرنده خواهد بود .
۹-۱-۷- در صورتی که دو طرف قرار داد نتوانند بر سر تعیین مقصر به توافق برسند , واگذارنده در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , توصیه های خود را در زمینه تغییرات لازم در دستورالعمل های بهره برداری , به اطلاع گیرنده رسانیده یا نقشه ها و اطلاعات لازم را در اختیار گیرنده می گذارد . در صورت لزوم , انجام تغییرات در تجهیزات یاتعویض آنها را به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی در بند ۹-۱ , به گیرنده پیشنهاد می نماید . گیرنده , تغییرات مورد بحث را براساس برنامه زمانی مورد توافق یا واگذارنده , انجام می دهد . اگر دو طرف قرار داد نتوانند در مورد تعیین طرفی که باید هزینه تغییرات را پرداخت کند به توافق برسند , اختلاف بر طبق رویه پیش بینی شده در ماده ۳۶ , فیصله خواهد یافت .
۹-۱-۸- واگذارنده یا گیرنده , برحسب مورد باید سوابق مربوط به هزینه های اعمال تغییرات موضوع بندهای پیش گفته را نگهداری کرده و در صورت درخواست طرف مقابل , نسخه هایی از مدارک مربوط را به وی تسلیم کند .
۹-۱-۹- در صورتی که عدم دستیابی به تضمین های عملکردی , به واسطه دلایل منتسب به واگذارنده باشد , گیرنده ملزم به پرداخت وجهی به واگذارنده بابت تمدید زمان خدمت کارکنان واگذارنده فراتر از تاریخ نخستین آزمایش تضمین ناموفق , نخواهد بود .
۹-۱-۱۰- پس از انجام اصلاحات و تغییرات موضوع بندهای ۹-۱-۵ تا ۹-۱-۷ , در صورت نیاز , گواهی تکمیل مکانیکی جدیدی توسط دو طرف تهیه شده و در هر حال , دومین آزمایش تضمین انجام خواهد شد .
۹-۱-۱۱- در صورتی که به دلایل منتسب به واگذارنده , دومین آزمایش تضمین نیز نتواند دستیابی به تضمین های عملکرد را نشان دهد , واگذارنده می تواند با پرداخت جرایم موضوع بند ۱۰-۱ و در انطباق با بند ۱۰-۱-۲ , از تعهدهای مربوط , آزاد شود .
۹-۱-۱۲- در صورتی که تولید محصول طی آخرین آزمایش تضمین , کمتر از میزان تضمین شده باشد , یا مشخصات آن مطابق با مشخصات درج شده در پیوست ۶ نباشد , یا مصرف مواد اولیه بیش از مقادیر و درصدهای تعیین شده در پیوست ۱۳ باشد , و واگذارنده نتواند یا نخواهد ظرف مدت پنجاه و شش (۵۶) روز از تاریخ آخرین آزمایش تضمین , اصلاحات و تغییرات ضروری را برای دستیابی به تضمین های عملکرد پیشنهاد کند , گیرنده می تواند از توصیه ها و دانش فنی اشخاص ثالث استفاده کرده و تغییرات و اصلاحات لازم را اعمال نماید . در این صورت , شخص یا اشخاص ثالث مورد بحث , باید با امضای موافقت نامه با گیرنده , به عدم افشای اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ شرایط عمومی , متعهد شوند . واگذارنده ملزم به پرداخت کامل هزینه های مربوط به دانش فنی , نقشه ها , وتعویض و تغییر تجهیزات خواهد بود .۹-۱-۱۳- در صورتی که به دلایل غیر منتسب به واگذارنده , نخستین آزمایش تضمین در مهلت تعیین شده در بند ۹-۱-۲ انجام نشود , واگذارنده , با رعایت مفاد بند ۹-۱-۱۵ , از تعهدهای خود در مورد تضمین های عملکردی , آزاد می شود .
۹-۱-۱۴- در صورتی که گیرنده تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی انجام ندهد , واگذارنده از تعهدهای خود در مورد تضمین های عملکردی , آزاد می شود .
۹-۱-۱۵- در صورتی که به دلایل غیرمنتسب به گیرنده , نخستین آزمایش تضمین در مهلت تعیین شده در بند ۹-۱-۲ انجام نشود , واگذارنده باید در زمان مناسب و مورد توافق دو طرف , گیرنده را در راه اندازی واحد صنعتی یاری دهد . در صورتی که یاری مورد بحث موجب افزایش هزینه های واگذارنده شود , حق الزحمه اضافی برای جبران هزینه های اضافی , توسط گیرنده به واگذارنده پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۰٫ جریمه ها

۱۰-۱- اگر واگذارنده در تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند نسبت به برنامه زمانی درج شده در پیوست ۹ تأخیر کند , باید مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه , به گیرنده بپردازد . علاوه بر آن , اگر در آخرین آزمایش تضمین , واحد صنعتی نتواند به تضمین های عملکردی درج شده در بند ۹-۱ دست یابد , واگذارنده با رعایت بند ۹-۱-۱۱ , باید مبالغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه , به گیرنده بپردازد .
۱۰-۱-۱- گیرنده می تواند مبالغ جریمه ها را از بدهی های خود به واگذارنده , کسر کند .
۱۰-۱-۲- پرداخت جریمه , واگذارنده را تنها از تعهدهایی آزاد می سازد که پرداخت جریمه برای عدم ایفای آنها , انجام گرفته است .
ماده ۱۱٫ افزایش ظرفیت واحد صنعتی
۱۱-۱-۱- در هر زمان در مدت این قرار داد , در صورتی که گیرنده قصد افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر را با استفاده از فرایند و بخش مهمی از دانش فنی داشته باشد , باید برای ظرفیت های اضافه بر ظرفیت اسمی درج شده در بند ۳-۲ , براساس نرخ ها و شرایط تعیین شده در شرایط خصوصی , با واگذارنده توافق کند .
۱۱-۱-۱- واگذارنده به محض توافق در مورد مبالغ اضافی و نحوه دریافت آن , موضوع بند ۱۱-۱- , برای هر مورد افزایش ظرفیت , همان حقوقی را که در ماده ۱ موافقت نامه قرار داد واگذار کرده است , به گیرنده واگذار خواهد نمود .
ماده ۱۲٫ آموزش کارکنان گیرنده
۱۲-۱- واگذارنده , متعهد است کارکنان گیرنده را در محل واحدهای صنعتی که از فرایند استفاده می کنند , آموزش دهد . آموزش در مورد بهره برداری واحد صنعتی , نگهداری و تعمیرات , کنترل کیفیت و سایر مواد لازم خواهد بود . برنامه آموزشی , باید کامل دربرگیرنده تکنولوژی فرایند بهره برداری , نگهداری و کنترل واحد صنعتی باشد . آن دسته از کارکنان گیرنده که برای آموزش به واگذارنده معرفی می شوند , باید دارای تحصیلات و تجربه های درج شده در پیوست ۱۲ باشند .
۱۲-۱-۱- کارکنانی که توسط گیرنده برای آموزش تعیین می شوند , باید امکان یابند تا با مواردی مانند فرایند , تدابیر ایمنی , بهره برداری , کنترل کیفیت محصول , رویه های آزمایشگاهی , و نگهداری واحد صنعتی , آشنا شده و در موارد یاد شده مطالعه کنند . کارکنان گیرنده , مجاز خواهند بود درباره موارد یاد شده , با کارکنان واحدهای صنعتی گفتگو نمایند . کارکنان گیرنده مجاز به یادداشت برداری و تهیه نقشه های دستی از واحدهای صنعتی هستند .
۱۲-۱-۲- طول دوره های آموزشی و شمار آنها , در پیوست ۱۲ آمده است . هزینه های سفر و اقامت کارکنان گیرنده که به منظور آموزش اعزام می شوند , برعهده گیرنده است .
۱۲-۱-۳- آموزش , به زبان تعیین شده در شرایط خصوصی , ارائه خواهد شد . واگذارنده , در هر حال ملزم به ارائه داده ها و جزوه های آموزشی , به زبان انگلیسی نیز خواهد بود .
۱۲-۱-۴- کارکنان تعیین شده برای آموزش , در دوران حضور خود در واحدهای صنعتی واگذارنده , باید مقررات جاری در آن اماکن را رعایت کنند , اما به عنوان کارکنان واگذارنده , تلقی نخواهند شد .
۱۲-۱-۵- در صورتی که واگذارنده هریک از کارکنان گیرنده را که برای آموزش اعزام شده اند , سهل انگار , فاقد صلاحیت , یا دارای رفتار نامطلوب تشخیص دهد , حق دارد خواستار تعویض وی شود . تمام هزینه هایی که گیرنده در رابطه با بازگرداندن فرد مورد نظر و تعیین جانشین برای وی محتمل می شود , به عهده گیرنده خواهد بود .

ماده ۱۳٫ حد مسئولیت مالی واگذارنده

حداکثر مسئولیت مالی واگذارنده در برابر گیرنده , معادل مبلغ درج شده در ماده ۵ موافقت نامه است .

تعهدها و مسئولیت های گیرنده

ماده ۱۴٫ تهیه داده های طراحی پایه برای واحد صنعتی

۱۴-۱- مسئولیت دقت و صحت داده های طراحی پایه برای واحد صنعتی , با گیرنده است . داده های یاد شده , در انطباق با پیوست ۸ , در نخستین جلسه طراحی پایه , به واگذارنده تسلیم خواهد شد .
۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تنفیذ قرار داد , یا براساس مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , برگزار خواهد شد .

ماده ۱۵٫ بهبود در فرایند

۱۵-۱- گیرنده متعهد می شود که هرگونه بهبود در فرایند را که در مدت قرار داد توسط گیرنده ایجاد یا اخذ شود , و او مجاز به انتقال آن باشد , به شرح زیر در دسترس واگذارنده قرار دهد . گیرنده , به ویژه تعهد می کند که :
الف) هرگونه پیشرفت و بهبود در تکنیک های بهره برداری , تدابیر پیشگیرانه در زمینه نگهداری و ایمنی , و نیز توسعه فرایند را که مشمول بند ب نبوده و قابل به کارگیری در واحد صنعتی باشد , به رایگان در دسترس واگذارنده قرار دهد .
ب) در ازای بهای معقول و تحت شرایط مورد توافق دو طرف , حق استفاده از توسعه فرایند ایجاد شده را توسط گیرنده , شامل موارد توسعه ثبت شده به عنوان اختراع , که می تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه ای , براساس معیارهای تعیین شده در شرایط خصوصی , در زمینه های ظرفیت , ضریب اطمینان و بازدهی واحد صنعتی , و همچنین کیفیت محصولات شود , به واگذارنده واگذار نماید .
۱۵-۱-۱- گیرنده , به صورت کتبی یا از طریق وسایل مناسب دیگر , مانند جلسات تبادل اطلاعات فنی , واگذارنده را از وجود هرگونه بهبود ایجاد شده و مورد استفاده در واحد صنعتی , مطلع خواهد ساخت .

ماده ۱۶٫ انتخاب پیمانکار

۱۶-۱- گیرنده نظر مشورتی واگذارنده را برای انتخاب پیمانکاران یا پیمانکارانی که مهندسی تفصیلی و ساخت واحد صنعتی را انجام خواهند داد , جویا خواهد شد .
۱۶-۱-۱- پیمانکار یا پیمانکاران موضوع بند ۱۶-۱ , ملزم به امضای موافقت نامه با گیرنده , در مورد عدم افشای اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ , خواهند بود .

ماده ۱۷٫ عدم افشای محرمانه

۱۷-۱- دوطرف اطلاعات فنی , دانش فنی , اسناد و مدارک , داده ها و نقشه هایی را که از یکدیگر دریافت می کنند , به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی کرده و به استثنای مواردی که قانوناً ملزم به افشاء باشند , نزد اشخاص ثالث افشاء نخواهند کرد . تعهد گیرنده و واگذارنده به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پیش گفته , تا مدت معین شده در شرایط خصوصی , دوام خواهد داشت .
۱۷-۱-۱- کارکنان دو طرف و همچنین کارکنان پیمانکاران گیرنده و پیمانکاران فرعی نیز , متعهد به رعایت الزام های مربوط به عدم افشای اطلاعات محرمانه خواهند شد .
۱۷-۱-۲- در موارد زیر , اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ , محرمانه تلقی نخواهد شد :

الف) اگر به طریقی به حوزه عمومی وارد شده باشد .
ب) در صورتی که به هنگام امضای قرار داد , دراختیار طرف دیگر قرار داشته باشد .
ج) اگر مستقلاً توسط شخص ثالث , در اختیار گیرنده قرار گرفته باشد .

۱۷-۱-۳- گیرنده مجاز است اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ را , در صورتی که برای برگزاری مناقصه یا خرید تجهیزات و یا بیمه تجهیزات و موارد مشابه ضرورت داشته باشد , بدون تأیید واگذارنده , در اختیار پیمانکاران , تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات , بیمه گران و مانند آنها , قرار دهد . گیرنده در هر مورد , موافقت نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را , با دریافت کنندگان آن امضا خواهد کرد .
۱۷-۱-۴- گیرنده مجاز است , در هر مورد که افشای اطلاعات محرمانه نزد مقام ها و نهادهای دولتی برای اخذ مجوزهای مورد نیاز یا انجام سایر اموری که برای احداث واحد صنعتی ضرورت دارد لازم باشد , اطلاعات محرمانه را نزد مقام ها و نهادهای یاد شده , افشا کند .
۱۷-۱-۵- گیرنده مجاز است با اخذ تأیید قبلی واگذارنده , قسمت هایی از اطلاعات محرمانه را , در اختیار مؤسسات علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد . واگذارنده نباید بدون دلایل موجه , از تأیید مراتب پیش گفته خودداری کند .
ماده ۱۸٫ محدودیت حق استفاده و فروش محصول
گیرنده مجاز به استفاده از محصولات واحد صنعتی و فروش آنها , در تمام کشورهای جهان است . با وجود این , در مدت قرار داد , گیرنده نباید در کشورهایی که در شرایط خصوصی تعیین شده اند , از محصول استفاده کرده یا آن را بفروشد .
هماهنگی در کار

ماده ۱۹٫ آماده سازی

واگذارنده در دوره آماده سازی بسته طراحی مهندسی فرایند , گیرنده و پیمانکار(ان) وی را برای انتقال تکنولوژی ,یاری خواهد نمود. واگذارنده همچنین , گیرنده و پیمانکار(ان) وی را در زمینه انجام مهندسی تفصیلی , راه اندازی , و آغاز به کار واحد صنعتی , یاری خواهد کرد . جزئیات اقدام هایی که واگذارنده , گیرنده و پیمانکار(ان) مربوط , باید برای هماهنگی در کار انجام دهند , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۰٫ طراحی فرایند

با تکمیل هر بخش از بسته طراحی مهندسی فرایند , واگذارنده از نمایندگان گیرنده , در انطباق با پیوست ۸ و ۹ , دعوت خواهد کرد تا در جلسات مربوط به طراحی فرایند , حضور یابند .

ماده ۲۱٫ مهندسی تفصیلی

۲۱-۱- گیرنده در قرار دادهای خود با پیمانکار(ان) , موضوع هماهنگی با واگذارنده را در امر انجام مهندسی تفصیلی , درج خواهد کرد .
۲۱-۱-۱- گیرنده و پیمانکار(ان) وی , مهندسی تفصیلی واحد صنعتی را در انطباق کامل با بسته طراحی مهندسی فرایند انجام خواهند داد . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با مهندسی تفصیلی , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۲٫ تأمین تجهیزات

واگذارنده , گیرنده را در تهیه اقلام مهم تجهیزات که فهرست آنها در پیوست ۱۰ آمده است , یاری خواهد داد . واگذارنده , در صورت لزوم در آزمایش ها و سایر اقدام هایی که در ارتباط با تحویل تجهیزات صورت خواهد گرفت , شرکت خواهد کرد . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با تأمین تجهیزات , در پیوست ۱۰ آمده است .

ماده ۲۳٫ ساخت واحد صنعتی

واگذارنده , گیرنده را در امر نصب واحد صنعتی یاری خواهد کرد . در این رابطه , واگذارنده به ویژه متعهد می شود که به هنگام تکمیل مکانیکی واحد صنعتی , بازرسی لازم را انجام داده و در صورت برخورد با عیوبی که ممکن است مانع از بهره برداری مؤثر و برخورداری از ایمنی واحد صنعتی شود یا در دستیابی به تضمین های عملکردی دشواری ایجاد کند , موارد به گیرنده گزارش نماید . هرگاه در طی دوران نصب , گیرنده خواستار اظهارنظر واگذارنده در مورد مسایل مربوط به نصب شود , واگذارنده مکلف به اظهارنظر است . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با ساخت و نصب واحد صنعتی , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۴٫ آغاز به کار واحد صنعتی

واگذارنده از طریق اعزام کارکنان واجد شرایط خود در امر راه اندازی , آغاز به کار و آزمایش های تضمین واحد صنعتی , در هماهنگی باگیرنده و پیمانکار(ان) وی شرکت خواهد داشت . جزئیات تعهدهای واگذارنده در این رابطه , در پیوست ۸ آمده است .

دعاوی ناشی از نقض حق اختراع در قرار داد

ماده ۲۵٫ نقض حق اختراع

۲۵-۱- واگذارنده , گیرنده را در مقابل هرگونه اقامه دعوی یا اقدام های قضایی توسط اشخاص ثالث , در ارتباط با نقض حق اختراع مربوط به فرایند یا تجهیزات معین شده توسط واگذارنده , به واسطه به کارگیری فرایند و دانش فنی در واحد صنعتی , یا فروش محصول توسط گیرنده , یا استفاده از محصول در کشورهایی که براساس این قرار داد , گیرنده مجاز به فروش و استفاده از محصول در آنهاست , مصون و بری الذمه خواهد داشت .
۲۵-۱-۱- واگذارنده , گیرنده را در مقابل هرگونه اقامه دعوی یا اقدام های قضایی توسط اشخاص ثالث , در ارتباط با نقض حق اختراع در مورد اقلام , تجهیزات , یا دستگاه هایی که توسط واگذارنده طراحی شده و برای به کارگیری فرایند ضرورت داشته باشند , مصون و بری الذمه خواهد داشت .
۲۵-۱-۲- در صورتی که گیرنده به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبالغی به عنوان حق امتیاز , حق لیسانس , خسارت یا جریمه شود , و محکومیت گیرنده به واسطه نقض حقوق شخص ثالث در نتیجه به کارگیری فرایند یا دانش فنی توسط گیرنده در انطباق با قرار داد باشد , واگذارنده ملزم به پرداخت تمام مبالغ یاد شده , به گیرنده خواهد بود .
مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت

ماده ۲۶٫ مبلغ قرار داد

۲۶-۱- مبلغ قرار داد , مبلغی است که در ماده ۳ موافقت نامه درج شده است و شامل مبالغ قابل پرداخت برای خدمات اضافی موضوع مواد ۸ و ۱۱ شرایط عمومی نمی شود . مبلغ قرار داد , شامل بهای خدمات و اقلامی است که تفکیک و شرایط پرداخت آن , در پیوست های ۱ و ۲ آمده است .
۲۶-۱-۱- در صورتی که گیرنده در پرداخت مبلغ قرار داد به واگذارنده تأخیر نماید و این تأخیر با توجه به مفاد قرار داد غیرموجه باشد , ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه , براساس شرایط و نرخ های درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود .

ماده ۲۷٫ نحوه پرداخت

۲۷-۱- بخش ریالی مبلغ قرار داد , مستقیماً در وجه واگذارنده پرداخت می شود .
۲۷-۲- بخش ارزی مبلغ قرار داد , از طریق یک فقره اعتبار اسنادی به شکل کاربرگ درج شده در پیوست ۱۶ , که توسط یک بانک ایرانی معتبر و به درخواست گیرنده گشایش شده و به وسیله بانک خارجی مورد قبول واگذارنده و بانک گشایش کننده اعتبار , ابلاغ خواهد شد , پرداخت خواهد گردید .
۲۷-۲-۱- هزینه های بانکی مربوط به پرداخت مبلغ قرار داد و گشایش اعتبار در ایران , به عهده گیرنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد . هزینه های بانکی در خارج از ایران , به عهده واگذارنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد .
تنفیذ و فسخ قرار داد

ماده ۲۸٫ تاریخ تنفیذ

۲۸-۱- تاریخ تنفیذ قرار داد , تاریخی است که تمام شرط های درج شده در شرایط خصوصی , مانند صدور مجوزهای دولتی ضروری , تحقق یافته باشد .
۲۸-۱-۱- تنفیذ قرار داد , توسط دو طرف صورت مجلس می شود .

ماده ۲۹٫ حقوق گیرنده پس از انقضای قرار داد

حقوقی که براساس ماده ۱ موافقت نامه قرار داد به گیرنده واگذار شده , پس از انقضای مدت قرار داد , کماکان دوام خواهد داشت . همچنین , گیرنده حق دارد پس از انقضای مدت قرار داد , بدون پرداخت وجهی به واگذارنده , نسبت به افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر موضوع بند ۱۱-۱ , اقدام نماید .

ماده ۳۰ . تعهدهای دو طرف , پس از انقضای قرار داد

به استثنای تعهدهای موضوع بند ۱۷-۱ و با رعایت بندهای ۱۷-۱-۱ تا ۱۷-۱-۵ , دو طرف پس از انقضای مدت قرار داد , هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت .

ماده ۳۱٫ فسخ قرار داد

۳۱-۱- در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , قرار داد نافذ نشود و دو طرف در مورد تمدید مهلت یاد شده توافق نکنند , قرار داد خاتمه یافته تلقی شده و دو طرف در مقابل یکدیگر , تعهدی نخواهند داشت .
۳۱-۲- اگرهریک از دو طرف قرار داد , در انجام تعهدهای خود قصور کند , طرف دیگر می تواند با اخطار یک (۱) ماهه , طرف مقصر را از قصد خود مبنی بر فسخ قرار داد آگاه ساخته و در صورت عدم انجام تعهد توسط طرف مقصر , در مدت یاد شده , به فسخ قرار داد اقدام نماید .
۳۱-۲-۱- در صورتی که گیرنده مبالغی را به واگذارنده پرداخت کرده باشد , فسخ قرار داد توسط هریک از دو طرف , به حقوق گیرنده درج شده در ماده ۱ موافقت نامه قرار داد , به تناسب مبلغ پرداخت شده , خللی وارد نمی آورد .
۳۱-۲-۲- انحلال یا صدور حکم ورشکستگی هریک از دو طرف , برای طرف دیگر حق فسخ بدون رعایت مدت تعیین شده در بند ۳۱-۲ , را ایجاد می کند .
۳۱-۳- در صورت فسخ قرار داد به دلیل قصور واگذارنده در انجام تعهدات , ضمانت نامه انجام تعهدات , یاد شده در بند ۳۲-۲- , به نفع گیرنده ضبط خواهد شد .
ضمانت نامه های بانکی , بیمه ها , مالیات و عوارض

ماده ۳۲٫ ضمانت نامه های بانکی

۳۲-۱- در صورتی که در شرایط خصوصی پرداخت پیش پرداخت تعهد شده باشد , واگذارنده باید برای دریافت پیش پرداخت , یک فقره ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت به مبلغ مساوی با آن به گیرنده تسلیم کند .
۳۲-۲- پس از امضای قرار داد , به منظور تضمین انجام تعهدات واگذارنده , درج شده در قرار داد ضمانت نامه بانکی به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی , که در هر حال نباید کمتر از ده درصد مبلغ قرار داد باشد , تهیه و تسلیم گیرنده می کند . این ضمانت نامه باید تا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی معتبر باشد . آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات طبق روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی است .
۳۲-۳- ضمانت نامه های بانکی , باید توسط بانک های مورد قبول گیرنده صادر شده و به شکل درج شده در پیوست ۱۵ باشند .
۳۲-۴- تمام هزینه های بانکی مربوط به صدور , حفظ و تمدید ضمانت نامه بانکی , بر عهده واگذارنده است .

ماده ۳۳٫ بیمه

۳۳-۱- هریک از دو طرف , مکلف به اخذ پوشش بیمه ای برای اموال و کارکنان خود است . پوشش بیمه ای یاد شده , به ویژه باید پوشش دهنده دعاوی کارکنان طرف مربوط , در زمینه آسیب بدنی و فوت ناشی از اجرای این قرار داد باشد . واگذارنده و گیرنده , همچنین مسئول اخذ و حفظ پوشش های بیمه ای درج شده در شرایط خصوصی هستند .
۳۳-۱-۱- واگذارنده مکلف است در هر زمان که گیرنده درخواست کند , مدارک حاکی از اعتبار بیمه نامه هایی را که اخذ آنها برعهده وی است , به گیرنده ارائه نماید .

ماده ۳۴٫ مالیات و عوارض

۳۴-۱- مسئولیت پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران , به ترتیبی است که در شرایط خصوصی معین شده است .
۳۴-۱-۱- مبلغ قرار داد و مبالغی که واگذارنده برای خدمات اضافی موضوع مواد ۸ و ۱۱ دریافت خواهد کرد , شامل تمام حقوق امتیاز و اختراع , مالیات ها , عوارض و هزینه هایی است که واگذارنده در ارتباط با واگذاری حقوق به گیرنده یا انجام خدمات , یا تهیه مواد و تجهیزات , و خرید خدمات در اجرای وظایف خود در چارچوب این قرار داد پرداخت می نماید , به جز آنچه که در پیمان , به صراحت به عهده گیرنده گذاشته شده است .

حوادث قهری , حل اختلاف , قانون و زبان حاکم

ماده ۳۵٫ حوادث قهری

۳۵-۱- حوادث قهری , به معنی بروز هرگونه شرایط خارج از اختیار گیرنده یا واگذارنده , به رغم پیش بینی تمهیدهای لازم و معقول توسط طرف , مربوط است , که ادامه کار را غیرممکن سازد . حوادث قهری , بدون محدودیت , شامل موارد زیر است :

الف) جنگ , اعم از اعلام شده یا نشده , یا اشغال به وسیله بیگانگان .
ب) شورش , انقلاب , یا کودتای نظامی , یا جنگ داخلی .
ج) تشعشعات هسته ای , یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی .
د) اعتصاب های عمومی کارگری , به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان واگذارنده باشند .
هـ) شیوع بیماری های واگیردار .
و) زلزله , سیل و طغیان های غیرعادی ( با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش بینی تمهیدهای لازم , به تناسب اطلاعات موجود ) , آتش سوزی های دامنه دار و غیرقابل کنترل .

۳۵-۱-۱- طرفی که حوادث قهری موجب ناتوانی وی در انجام تعهدهایش شده است , باید ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ وقوع حادثه , طرف دیگر را از وقوع آن و دلایلی که موجب ناتوانی وی از انجام تعهدها می شود , مطلع سازد و در این صورت , از تاریخ ارسال اطلاعیه تا زمانی که تأخیر در انجام تعهدها با توجه به وقوع حادثه قابل قبول است , از انجام تعهدهای مربوط یا انجام دقیق آنها , معاف خواهد بود .
۳۵-۱-۲- به طرفی که بنا به بند ۳۵-۱-۱ , از انجام تعهدهای خود معاف می شود , بابت عدم انجام تعهدهای مربوط , خسارتی پرداخت نخواهد کرد .
۳۵-۱-۳- در صورتی که وقوع حوادث قهری مانع از انجام تعهدهای موضوع قرار داد برای مدتی بیش از شش (۶) ماه مداوم شود , دو طرف نباید نسبت به اصلاح قسمت هایی از قرار داد که وقوع حادثه قهری و موانع پیش آمده بر اجرای آنها اثر گذاشته است , اقدام کنند .
۳۵-۱-۴- اگر گیرنده و واگذارنده نتوانند ظرف بیست و هشت (۲۸) روز پس از انقضای مدت درج شده در بند ۳۵-۱-۳ , برسر اصلاح قرار داد توافق کنند , اختلاف , طبق رویه پیش بینی شده در ماده ۳۶ شرایط عمومی , حل خواهد شد .

ماده ۳۶٫ حل اختلاف

۳۶-۱- هرگاه بین دو طرف اختلافی در ارتباط با قرار داد یا نقض , فسخ و اعتبار آن بروز کند , دو طرف طی بیست و هشت (۲۸) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه از طرف مقابل حاکی از وجود اختلاف , مساعی خود را در حل اختلاف از طریق مذاکره , به کار خواهند گرفت . اگر پس از انقضای مدت یاد شده , دو طرف هنوز موفق به حل اختلاف فیمابین نشده باشند , در یک مهلت اضافی بیست و یک (۲۱) روزه , اقدام به تعیین کارشناس واحدی خواهند نمود .
۳۶-۱-۱- کارشناس یاد شده در بند ۳۶-۱ , نظر خود را در باره موضوع مورد اختلاف , ظرف هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ انتخاب خود توسط دو طرف , اعلام خواهد کرد . هزینه کارشناس , به طور مساوی میان دو طرف تقسیم خواهد شد .
۳۶-۱-۲- در صورتی که دو طرف در مهلت بیست و یک (۲۱) روزه مقرر در بند ۳۶-۱ , نتواند بر سر انتخاب کارشناس به توافق برسند , با کارشناس تعیین شده نتواند ظرف هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ انتخاب خود , راجع به موضوع مورد اختلاف اعلام نظر نماید , یا نظر کارشناس ظرف چهارده (۱۴) روز از تاریخ اعلام نظر توسط دو طرف پذیرفته نشود , هریک از آنها می تواند به دادگاه های صالح جمهوری اسلامی ایران , مراجعه نماید . رأی صادره برای دو طرف , لازم الاتباع خواهد بود .

ماده ۳۷٫ قانون حاکم

قانون حاکم بر قرار داد , قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

ماده ۳۸٫ زبان حاکم

۳۸-۱- زبان حاکم در بخش های مختلف اسناد و مدارک قرار داد , زبان یا زبان هایی است که اسناد و مدارک پیش گفته به آن زبان تهیه شده و به امضاء رسیده اند .
۳۸-۱-۱- در مواردی که متون قرارددی به زبان فارسی و زبان دیگری تهیه شده است , متن فارسی ملاک تفسیر است .
۳۸-۱-۲- زبان های مورد استفاده در مکاتبه ها بین گیرنده و واگذارنده , و در دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده , در شرایط خصوصی معین گشته است .

ماده ۳۹٫ استانداردها و کدها

نگارش استانداردها وکدهایی که در طراحی واحد صنعتی و تهیه مشخصات فنی به کار می روند , شامل استانداردها و کدهای تعیین در پیوست ۸ , باید آخرین تجدیدنظر آنها در زمان عقد قرار داد باشد , مگر آن که به نحو دیگری در قرار داد تصریح شده باشد .

ماده ۴۰٫ واگذاری

۴۰-۱- هیچ یک از دو طرف , نمی تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدهای درج شده خود را در این قرار داد , بدون اجازه کتبی طرف مقابل , به شخص ثالث واگذار نماید , مگر در مواردی که به موجب قانون , گیرنده ملزم به چنین واگذاری شده باشد .
۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای این پیمان را به مؤسسات و شرکت های تابعه خود که اسامی آنها در شرایط خصوصی درج شده است , واگذار کند .

ماده ۴۱٫ دسترسی به بهترین شرایط

در صورتی که واگذارنده در هرزمان در مدت قرار داد , هرگونه حقوق و لیسانس را برای استفاده از فرایند , با شرایط بهتری از آنچه در این پیمان آمده است , به شخص ثالث عرضه کند , گیرنده از زمان عرضه شرایط بهتر یاد شده , به طور خود به خود از آن شرایط برخوردار خواهد شد .

ماده ۴۲٫ کمک واگذارنده , برای دریافت رویداد و مجوزهای لازم

گیرنده , برای اخذ مجوزهای ضروری و روادید برای کارکنان خارجی واگذارنده که در ایران برای ارائه خدمات یاد شده در این قرار داد , به کار مشغول می شوند , به واگذارنده یاری خواهد داد . هزینه های مربوط , برعهده واگذارنده است .
۴۲-۱- واگذارنده , سابقه و تجربه های کارکنان خود را که برای انجام وظایف , درج شده در مواد بالا درنظر گرفته است , به گیرنده اطلاع خواهد داد انتصاب هیچ یک از کارکنان یاد شده برای انجام وظایف مورد نظر , بدون تأیید گیرنده انجام نخواهد شد . گیرنده تنها در صورتی از تأیید انتصاب کارکنان واگذارنده خودداری خواهد کرد که دلیل موجهی برای عدم تأمین وجود داشته باشد .
۴۲-۱-۱- کارکنان واگذارنده , در دوران حضور خود در ایران , تابع قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران و اماکن متعلق به گیرنده هستند .
۴۲-۱-۲- در صورتی که گیرنده هریک از کارکنان واگذارنده را سهل انگار , فاقد صلاحیت یا دارای رفتار نامطلوب تشخیص دهد , حق دارد خواستار تعویض وی و بازگرداندن فرد مورد نظر شود . واگذارنده , باید در اسرع وقت , و حداکثر ظرف بیست و هشت (۲۸) روز پس از دریافت اعلام گیرنده مبنی بر لزوم تعویض , اقدام به تعیین جانشین و اعزام وی کند و تمام هزینه هایی که واگذارنده در رابطه با تدابیر بالا متحمل می شود , به عهده واگذارنده خواهد بود .
۴۲-۱-۳- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای ایفای تعهدهای موضوع این قرار داد , به میزان نفر / روز درج شده در شرایط خصوصی , محدود می شود .

ماده ۴۳٫ اولویت اسناد

در صورت مشاهده تناقض و اختلاف بین اسناد و مدارک قرارداد , موافقت نامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد و مدارک , اولویت خواهند داشت .

ماده ۴۴٫ منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

واگذارنده , اعلام می کند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ نیست و در صورت ابطال قرار داد , به واسطه عدم رعایت قانون پیش گفته توسط وی , تمام خسارت های وارده به گیرنده را پرداخت خواهد کرد .

ماده ۴۵٫ ابلاغیه ها

۴۵-۱- تمام ابلاغیه ها , اخطاریه ها , اطلاعیه ها و مجوزها , باید به صورت کتبی بوده و از طریق پست سفارشی ارسال شود یا به صورت دستی تحویل گردد . برای تسریع در کار , ارسال مکاتبه ها توسط فاکس یا پست الکترونیکی , می تواند انجام و تأییدیه مربوط , بی درنگ ارسال شود .
۴۵-۱-۱- در صورت تغییر نشانی پستی , شماره فاکس یا آدرس الکترونیکی هریک از دو طرف , مراتب باید حداقل چهارده (۱۴) روز قبل از تغییر , اطلاع داده شود . تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است , مکاتبه ها به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد .
نماینده مجاز گیرنده نماینده مجاز واگذارنده
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضا امضا
مهر


نظر کاربران