قمار و گروبندی

قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴ قمار و گروبندی

قمار و گروبندی باطل و دعاوی قمار و گروبندی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. ماده ۶۵۵
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده ی قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود.


نظر کاربران