كارآموزي وكالت

كارآموزي وكالت

مقدمات كارآموزی وكالت واخذ مجوز وكالت :

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه :
به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وكالت متقاضیان مجاز خواهد بود.تائید صلاحیت كارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امكان پذیر است. آئین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه كارشناسی افراد مذكور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

سیاستهای كلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام :

1 - اصلاح ساختار نظام قضایی كشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذكور در بندهای بعدی.

2 - نظام مند كردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.

3 - استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.

4 - تخصصی كردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5 -تمركز دادن كلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.

6 - كاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احكام در زمان مناسب.

7 - یكسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی كشور با رعایت قانون اساسی.

8 - اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.

9 - استفاده از روش داوری و حكمیت در حل و فصل دعاوی.

10 - بالابردن سطح علمی مراكز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی كشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.

11 - بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12 - تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشكیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 157

13 - تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای كلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وكالت، كارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

14 - بازنگری در قوانین در جهت كاهش عناوین جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15 - تنقیح قوانین قضایی.

16 - گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17 - گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رئیس قوه قضاییه :

واژه ها و عبارات اختصاری به كار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند:


1- هیأت : هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وكلا وكارشناسان قوه قضاییه.

2- مركز : مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا وكارشناسان قوه قضاییه.

3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379.

الف- تشكیلات:

به منظور تنظیم و تصویب سیاست های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مركب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مركزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه كه دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشكیل می گردد. جلسات هیأت حداقل باحضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اكثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اكثریت كه رییس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیأت مذكور به شرح ذیل می باشد:

الف- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا كارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب - اعطای مجوز كارآموزی مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وكالت پایه 2،1 و پروانه كارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مركز.

ج- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه.

د نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان موضوع این آیین نامه.

هـ- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان و تعیین تكلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذیربط كه رأساً یا حسب درخواست شاكی خصوصی و یا اعلام قضات ، محاكم دادگستری ها صورت می گیرد.

ز- انتخاب رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان از قضاتی كه دارای پایه قضایی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه كار قضایی می باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.

و- تعیین تكلیف برای سایر موارد ضروری كه در این آیین نامه مسكوت است با توجه به روح این آیین نامه و قوانین و مقررات موجود.

انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه می باشد محول می گردد كه طبق مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه جهت اجرای آیین نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مركز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (2) آیین نامه تشكیل می گردد. وظایف این مركز به شرح ذیل است:

الف- انجام بررسیهای كارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.
ب برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج - نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا پایه 2 كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می باشند.
د- شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.
هـ- بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.
و- نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.
ز- انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه 2،1 و كارشناسی.
ح برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.

تبصره مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (2) اعلام نماید.

ب شرایط متقاضیان

متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا كارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند.


الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
ب داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و كارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی و حداكثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وكلا.
ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسی از دانشكده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وكالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان كارشناسی.
د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
هـ- عدم سوء پیشینه مؤثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و - عدم اعتیاد به مواد مخدر و سكرآور به تأیید سازمان پزشكی قانونی و عدم تجاهر به فسق.
ز - عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شركتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی كه شخص به مشاوره حقوقی و وكالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وكالت و مشاوره حقوقی).
ح : نداشتن سوء شهرت.
ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
ی : عدم محكومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وكالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محكومیت به انفصال دایم از شغل كارشناسی برای متقاضیان كارشناسی.


نظر کاربران