كانون وكلا

كانون وكلا

مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان:

1 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود، مشمول قوانین و مقررات مربوط به وکالت و نظامات اعلامی هیئت مدیره خواهد بود .همچنین تا تصویب نظامات کانون البرز نظامات و رویه انتظامی کانون وکلای مرکز ملاک عمل خواهد بود .

2 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی ،اداری ،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته ( استفاده از کت و شلوار برای آقایان و رعایت حجاب مناسب برای خانم ها )، برای کارآموز كانون وكلا الزامی است.

مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا تبصره - استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز كانون وكلا الزامی است.

3 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود. کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به كانون وكلا مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی با وکیل سرپرست خود را ندارد.

مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا تبصره - انجام تکالیف کارآموزی بدون تمدید پروانه كانون وكلا ، فاقد اعتبار است.

4 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآموز كانون وكلا منفردا یا متفقا به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر ، حق قبول وکالت در پرونده های ذیل را ندارد:

الف - در پرونده های کیفری که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است ( ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه)
ب - قبول وکالت در مرحله فرجامی در دعاوی قابل فرجامخواهی .

تبصره 1 - قبول وکالت جهت صرف مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.

4 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک کارآموزی از جمله پروانه کارآموزی دفترچه تمبر مالیاتی و کارنامه ، از قبیل تغییر ، پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

5 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآموز كانون وكلا در طول دوره ، تا تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری را ندارد.

ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) و درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ ، کارت ویزیت ونیز درج شماره پروانه و عنوان کارآموز كانون وكلا در مهرضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعاوی ، قبول وکالت و غیره ممنوع است .

6 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

قبول کار وکالتی منوط به استمرار انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.

تبصره - کارآموز كانون وكلا باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

7 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآموز كانون وكلا باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل دهد.

8 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارکان کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.

9 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآمو كانون وكلا ز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون و وکیل سرپرست خود است . در صورت کشف خلاف ، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

10 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

کارآموز كانون وكلا از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.

11 - مقررات انضباطی و انتظامی كارآموزان كانون وكلا :

اخبار و آگهی های کمیسیون کارآموزی و جلسات سخنرانی در تابلو و سایت کانون اعلام می شود و کارآموز كانون وكلا موظف است مستمرا پیگیر اخبار کمیسیون کارآموزی و تکالیف خود از طرق مزبور باشد .

چنانچه ابلاغ اخطاریه یا ارسال دعوتنامه ای برای کارآموز ضروری باشد به نشانی وکیل سرپرست وی ارسال خواهد شد و وکیل سرپرست مکلف است موضوع را به اطلاع کارآموز كانون وكلا برساند . در صورت ضرورت کمیسیون می تواند از وکیل سرپرست در مورد کارآموز و نحوه انجام تکالیف وی ، اخذ توضیح نماید .


نظر کاربران