مدارک لازم جهت تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی

برای تمدید و تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، اقدامات زیر و مدارک لازم جهت تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی در شعبه صادرکننده دفترچه انجام می گیرد:

رؤیت شناسنامه فرزند دختر بالای ١٥ سال مبنی بر عدم ازدواج. رؤیت دفترچه آماده به خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت در مورد بیمه شده سرباز جهت افراد تحت تکفل. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا از کارافتادگی فرزندان پسر بالای ١٩ سال. ارائه فیش پرداخت سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد در مورد بیمه شدگان اجباری و مستمری بگیران. ارائه فیش پرداخت ٩% درمان در مورد بیمه شدگان شاغل در کارگاه فصلی در دوره خارج از فصل. ارائه فیش پرداخت ٩% درمان در مورد کارکنان شاغل در مطب پزشکان و دندانپزشکان.


نظر کاربران