مدارک و شرایط مورد نیاز جهت شماره گذاری خودروهای مزایده ای

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت شماره گذاری خودروهای مزایده ای

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت شماره گذاری خودرو مزایده ای

قرار نگرفتن در سن فرسودگی کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار
ارائه سند فروش کارخانه برای خودروهای تولید داخل یا اسناد گمرکی برای خودروهای وارداتیدر صورت نداشتن سابقه شماره گذاری برگ
عدم خلافی در صورت داشتن سابقه شماره گذاری پرداخت دیون دولتی فیش بانکی پرداخت وجه پلاک
ارائه خدمات مدارک احراز هویت مدارک احراز سکونت مالک


نظر کاربران