مدارک پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت

مدارک پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت

مدارک پرداخت خسارت

کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه (نظریه های) کارشناس رسمی دادگستری در مورد علت اصلی حادثه و نشان دادن ​مدارک پرداخت خسارت گزارش یا گزارش lrm های مقامات انتظامی در مورد علت و چگونگی حادثه سند یا کارت مشخصات وسیله نقلیه عامل بروز حادثه نظریه یا نظریه های پزشکی قانونی در مورد مصدومین نظریه های پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد فوت شدگان رای مرجع قضائی (در مورد صدور تا زمان تسلیم مدارک) شناسنامه و کارت ملی مصدوم یا مصدومین شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه رانندگی راننده (در صورت شناسایی) جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت (و حسب مورد قیم نامه) اعلام کتبی مشخصات شماره حساب بانکی که مصدوم یا اولیای دم یا قیم یا ولی مایل هستند خسارت بدنی به آن حساب واریز گردد (بااعلام کتبی و در غیر این صورت مشخصات شماره حساب بانکی مرجع قضائی ذیربط نزد خزانه)


نظر کاربران