مزایای بیمه جامع زندگی بیمه ایران و جلوگیری از خطرات تحت پوشش

مزایای بیمه جامع زندگی بیمه ایران و جلوگیری از خطرات تحت پوشش

بیمه ایران بیمه جامع زندگی علاوه بر تامین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.

فصل اول - کلیات

ماده 1- اساس قرارداد : این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه گذار بر اساس اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و گزارش پزشک معاینه کننده ( که جزء لاینفک بیمه نامه میباشد) تنظیم گردیده و مورد توافق بیمه گر وبیمه گذار می باشد.
تعاریف :
تعاریف و اصطلاحات مذکور در این شرایط صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که می توانند داشته باشند با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته اند.

ماده 2- بیمه گر :
شرکت سهامی بیمه ایران که متعهد است سرمایه مندرج در بیمه نامه را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه پرداخت نماید.

ماده 3- بیمه گذار :
شخص حقیقی یا حقوقی که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد، در غیر این صورت رضایت کتبی بیمه شده الزامی است مگر در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد، در این صورت اظهارات ولی یا قیم قانونی او قابل استناد خواهد بود.

ماده 4- بیمه شده :
شخص حقیقی است که مشخصات وی در قرارداد بیمه درج گردیده و ابتلای نامبرده به یکی از بیماریهای تحت پوشش بیمه نامه باعث میگردد تا بیمه گر تعهدات مندرج در بیمه نامه را پرداخت نماید.

ماده 5- حق بیمه :
وجهی است که بیمه گذار متعهد است در مقابل اخذ این پوشش تکمیلی به بیمه گر بپردازد.

ماده 6- سرمایه بیمه :
سرمایه بیمه یا غرامت وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول این پوشش تکمیلی و حداکثر تا مبلغ مندرج در بیمه نامه به بیمه گزار یا ذینفع آن بپردازد.

ماده 7- بیماریهای تحت پوشش :
بیماریهای تحت پوشش عبارتند از ابتلا به هرگونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن در طول مدت بیمه که ناشی از بروز سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر قلب، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و با رعایت ماده 11 به شرح زیر می باشد :

سکته قلبی (Myocardial Infarction) :

عبارت است از آسیب یا از بین رفتن بخشی از اعضای قلب در نتیجه خون رسانی ناکافی. این تشخیص بر اساس وجود مجموعه ی یافته های زیر صورت می گیرد : وجود درد در سینه ای تغییرات جدید در نوار قلب (E.C.G) افزایش آنزیم های قلبی سکته مغزی (Stroke) :
عبارت است از هر واقعه عروقی مغز یا ترومای سر که باعث نتایج و عوارض عصبی (نورولوژیک) به مدت بیش از 24 ساعت شود و شامل انفارکتوس مغزی، خونریزی یا آمبولی از یک منبع خارجی مغز بوده مشروط بر اینکه با سی تی اسکن یا M.R.I تأیید گردد و شواهد نقایص عصبی به مدت حداقل سه ماه موجود باشد.

جراحی عروق کرونر قلب (Coronary Artery Surgery) :

عبارت است از انجام عمل جراحی قلب باز به وسیله گرافت عروق کرونر (CABG)، برای ترمیم 2 رگ یا بیشتر از عروق قلبی که تنگ و یا مسدود شده باشند. لزوم انجام عمل جراحی باید به وسیله آنژیوگرافی عروق کرونر تأیید شده باشد. آنژیوپلاستی یا هر نوع اقدام دیگری که از طریق روش های داخل عروقی انجام می گیرد از تعریف فوق مستثنی هستند.

سرطان (Cancer) :

عبارت است از بیماریهایی که به وسیله حضور یک تومور بدخیم نشان داده شده و با رشد و انتشار غیر قابل کنترل سلول های بدخیم و تهاجم بافتی (متاستاز) مشخص می شود.
اصطلاح سرطان (Cancer) همچنین لوسمی ( انواع سرطان خون) و بیماریهای بدخیم سیستم لنفاتیک همانند بیماریهای هوچکین (Hodgkins) را نیز شامل می شود. هرگونه سرطان در جای غیر مهاجم (In Situ) و کلیه سرطان های پوست به استثنای ملانوم بدخیم از تعریف فوق مستثنی هستند.

پیوند اعضا اصلی بدن (Main-Organ-Graft) :

پیوند اعضای اصلی بدن عبارت است از دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندامهای زیر :
قلب ریه کبد کلیه مغز استخوان ماده 8- مدت بیمه :
مدت بیمه برابر با مدتی است که در بیمه نامه ذکر گردیده و از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید شده آغاز و در ساعت 24 روز انقضای بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد.

فصل دوم - شرایط

ماده 9- اصل حسن نیت :
بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به وضعیت سلامت بیمه شده، سوابق یا لزوم انجام درمان هر یک از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) جهت بیمه شده را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گذار یا بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر از اظهار مطلبی خودداری نموده یا برخلاف واقع اظهار نماید این پوشش تکمیلی باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلب کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچ گونه تاثیری در وقوع بیماری نداشته باشد، در این صورت وجوه پرداخت شده بیمه گذار بابت این پوشش نیز مسترد نخواهد شد.

ماده 10- پرداخت حق بیمه :
بیمه گذار موظف است حق بیمه این پوشش را مطابق ماده 3 از شرایط عمومی بیمه جامع زندگی پرداخت نماید.

تبصره:
در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تاخیر افتد و بیمه شده به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) مبتلا شده و یا به دلیل هر یک از این بیماریها فوت نماید، بیمه گر هیچگونه تعهدی برای جبران خسارت مرتبط با این پوشش تکمیلی نخواهد داشت.
ماده 11- دوره انتظار :
دوره انتظار هر یک از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) سه ماه از آغاز قرارداد بیمه می باشد که در این مدت بیمه گر هیچگونه تعهدی برای جبران خسارت وارده نخواهد داشت.

ماده 12- استثنائات : ابتلا به بیماری ایدز. مبتلا شدن به بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) در اثر اعتیاد، مستی و نوشیدن مشروبات الکلی، استعمال هرگونه مواد مخدر، دخانیات و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک. ابتلا به هر نوع بیماری دیگر به استثنای موارد مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5).

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده 13- حداکثر سن بیمه شده :
حداکثر سن بیمه شده جهت استفاده از مزایای این پوشش تکمیلی 60 سال تمام است.

ماده 14- وظایف بیمه گذار، بیمه شده و استفاده کنندگان : بیمه گذار، بیمه شده یا استفاده کننده حسب مورد، باید مستندات پرونده بالینی و نظر پزشک معالج بیمه شده، صورتحساب های بیمارستانی و یا سایر مدارک مورد درخواست را به بیمه گر تسلیم نموده و به کلیه سوالاتی که در رابطه با سوابق بیمه شده از ایشان می شود با صداقت پاسخ دهند. در صورتی که بیمه گذار، بیمه شده و یا استفاده کننده بیمه تکالیف مقرر در این ماده و مواد 9، 10 و 16 را انجام ندهند،بیمه گر از پرداخت تعهدات این پوشش تکمیلی به بیمه گذار و یا استفاده کننده بیمه نامه خودداری می نماید.

ماده 15- تعهدات بیمه گر:
بیمه گر متعهد است در صورت ابتلای بیمه شده به بیماریهای تحت پوشش یا فوت ناگهانی وی به علت یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5)، پس از سپری شدن دوره انتظار، مبلغ مندرج در بیمه نامه را به شرح زیر پرداخت نماید :

پرداخت سرمایه بیماریهای تحت پوشش مندرج در بیمه نامه به بیمه شده به محض ابتلا به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) و اثبات آن به وسیله آزمایشگاهی پزشکی و تایید پزشک معتمد بیمه گر. در صورت فوت بیمه شده به علت ابتلا به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5)، سرمایه بیماریهای تحت پوشش علاوه بر سرمایه بیمه عمر به وراث قانونی و یا ذینفع تعیین شده در قرارداد بیمه پرداخت می گردد. پرداخت سرمایه در نظر گرفته جهت بیماری هایی تحت پوشش تنها برای یکی از بیماریهای ذکر شده در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) بوده و پس از یک بار دریافت سرمایه، خسارت مجدد قابل پرداخت نخواهد بود.

ماده 16- کتمان حقایق :
در صورتی که ثابت شود بیمه شده در شروع قرارداد بیمه مبتلا به یکی از بیماری های مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) بوده است، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت وارده نخواهد داشت.

ماده 17- موارد فسخ پوشش تکمیلی :
بیمه گر یا بیمه گزار می توانند در موارد زیر اقدام به فسخ این پوشش نمایند : موارد فسخ از طرف بیمه گر : عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در سررسیدهای معین. در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق از سوی بیمه شده یا بیمه-گزار پی برد.

فسخ از طرف بیمه گذار :
بیمه گزار می تواند این پوشش را فسخ نماید مشروط بر اینکه مشروط بر اینکه هیچگونه خسارتی از سوی بیمه گر بابت این پوشش تکمیلی به بیمه گذار یا بیمه شده پرداخت نشده باشد. در این صورت بیمه گر حق-بیمه را تا زمان فسخ محاسبه و از بیمه گذار اخذ می نماید. ماده 18-

نحوه فسخ :
چنانچه بیمه گر بخواهد این پوشش را فسخ نماید، موظف است موضوع را به صورت اظهارنامه کتبی یا پست سفارشی به نشانی بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت این پوشش یک ماه پس از اعلام مراتب را بیمه گذار، فسخ شده تلقی می گردد. بدیهی است همین منوال برای فسخ از جانب بیمه گذار نیز رعایت خواهد شد.

ماده 19- موارد ابطال پوشش :
هرگاه ثابت شود که بیمه گذار به وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست، بیمه گر را گمراه نموده، از اظهار مطلبی در مورد وضعیت سلامت خود خودداری و یا مطالبی را اظهار ننماید، پوشش باطل می گردد. در این صورت حق بیمه پرداختی قابل استرداد نیست.

ماده 20- مهلت پرداخت خسارت :
بیمه گر موظف است به محض دریافت گزارش تایید شده پزشک معتمد بیمه گر به همراه آزمایش های پزشکی، که مؤید ابتلای بیمه شده به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 ( بندهای 1 تا 5) باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه را در وجه بیمه گذار، بیمه شده و یا ذینفع تعیین شده پرداخت نماید.

ماده 21- کتبی بودن اظهارات :
هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این پوشش تکمیلی باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرفین ارسال گردد.

ماده 22- سایر موارد :
در مواردی که در این قرارداد نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه، قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

مزایای بیمه جامع زندگی بیمه ایران

در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه، سرمایه فوت بیمه نامه با احتساب تعطیلات به علاوه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا زمان فوت (مطابق جداولی که به پیوست بیمه نامه تحویل بیمه گذار می گردد) به استفاده کنندگان پرداخت می گردد.
در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، ذخیره ریاضی بیمه نامه (مطابق جدول پیوست بیمه نامه) به استفاده کننده پرداخت می گردد.
توضیح : ذخیره ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها و حق بیمه خطر فوت از کل حق بیمه، باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر سال معادل نرخ بهره فنی (سود تضمین شده قرارداد)، درصد سود معینی به آن اضافه می گردد.
امکان استفاده از مشارکت در ۸۵% منافع بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده و یا در پایان مدت قرارداد توسط استفاده کنندگان.

توضیح: مشارکت در منافع بیمه نامه در پایان هر سال مالی و پس از تشکیل ترازنامه مربوطه تعیین و درصورت تحقق آن، ۸۵% منافع مذکور به عنوان سرمایه اضافی به سرمایه مندرج در بیمه نامه (با احتساب تعدیلات سالانه) افزوده می گردد. شایان ذکر است مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر قطعی نبوده و تابع عملکرد مالی شرکت خواهد بود.
درصورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه (مطابق جداول پیوست آن) به بیمه گذار پرداخت می گردد.دریافت وام حداکثر تا میزان ۹۰% ارزش بازخرید پس از گذشت ۲ سال از تاریخ شروع و با نرخ بهره ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مصوبه بیمه نامه امکان پذیر است.

تذکر : نرخ بهره وام برای ۱۰ سال اول بیمه نامه معادل ۱۹% خواهد بود.
امکان دریافت ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان مدت قرارداد به صورت مستمری که دریافت آن می تواند به صورت مادام العمر و یا با مدت زمان معین به انتخاب بیمه گذار صورت پذیرد. مبلغ مستمری براساس روش دریافت آن محاسبه شده و از زمان انقضای مدت بیمه نامه آغاز می گردد.

خطرات تحت پوشش بیمه جامع زندگی

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه

در صورت دریافت این پوشش تکمیلی چنانچه بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه بر اثر حادثه فوت نماید، سرمایه فوت بیمه نامه به ۲ برابر افزایش می یابد.

پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی

با این پوشش تکمیلی، در صورتی که بیمه شده به هر دلیل دچار از کارافتادگی کامل و دائم گردد، پس از بررسی و تایید پزشک قانونی و نیز تایید پزشک معتمد بیمه گر، از پرداخت باقیمانده حق بیمه معاف خواهد گردید. این پوشش تنها در صورتی قابل اخذ خواهد بود که بیمه گذار و بیمه شده بیمه نامه، شخص واحدی بوده یا بیمه نامه بصورت گروهی از طریق سازمان، نهاد یا هر بیمه گذار حقوقی دیگری برای کارکنان خریداری گردد.

پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش بیمه جامع زندگی

در صورت دریافت پوشش ذکور بیمه شده این بیمه نامه در صورت ابتلا و یا بروز هر یک از بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر (قلب)، انواع سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن، می تواند از سرمایه این پوشش استفاده نماید. مبلغ سرمایه پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش تا حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰۰ ریال (مطابق جدول پیوست بیمه نامه) قابل تغییر خواهد بود.

خطرات متمم بیمه جامع زندگی

موارد زیر در صورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود:

خطر مسافرت:هیچ یک از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه (هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور، مشمول این قرارداد نمی باشد. در صورت بروز خطر و فوت بیمه شده در این موارد، بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود.

خطر جنگ: در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه می پردازد. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود، بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق در خواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق، شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده ۵۵ این قرارداد، به وضعیت عادی (اولیه) تبدیل می شود.

استثنائات بیمه نامه جامع زندگی

خطر های زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد:
در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا اقدام به خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل متقن ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است.

در صورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار تعمداً به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به سایر استفاده کنندگان به نسبت تعیین شده در بیمه نامه یا درصورت عدم اعلام استفاده کننده، متناسب با سهم الارث به وراث قانونی، پرداخت خواهد شد.


نظر کاربران