نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری

طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، تأسیس شده است. رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می شود. در این متن با وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می شویم.

رسیدگی به دعاوی کیفری

تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه های کیفری استان در موارد زیر در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم و صلب است. مانند جرم زنای محصن و محصنه یا جرم محاربه و افساد فی الارض. جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و قصاص نفس باشد.

پس اگر فردی به اتهام قطع عمدی دست دیگری یا کور کردن عمدی چشم دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه به علت عدم تساوی در عضو یا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و حکم بر پرداخت دیه به جای قصاص صادر کرد، چون مجازات قانونی عمل قصاص است، باز هم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی است، گرچه مجازات قضایی یعنی مجازاتی که قاضی در حکم تعیین کرده است، قصاص نیست. بنابراین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس است، مثل قتل عمدی یا قصاص عضو است.

آرای صادره از دادگاه کیفری استان تهران در مورد برخی مقامات مانند جرایم ارتکابی از سوی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، استانداران، فرمانداران و در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

نحوه و کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور

پس از آن که درخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور واصل شد، رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانش پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبه ها ارجاع می کند. شعبه دیوان پس از دریافت پرونده براساس نوبت به پرونده ها رسیدگی خواهد کرد مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

آیا می توان پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور آن را به شعبه دیگر ارجاع کرد؟

اصولاً چه در دیوان عالی و چه در سایر دادگاه ها نمی توان پرونده را پس از ارجاع به یک شعبه به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

پرونده ارجاعی به شعبه چگونه تنظیم و رسیدگی می شود؟ آیا دیوان عالی کشور به تخلفات پرونده هم رسیدگی می کند؟

رئیس شعبه پرونده ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می کند. عضو مذکور گزارش پرونده را که حاوی جریان و شرح ماوقع و بررسی کامل تجدیدنظرخواهی است، به صورت مستدل تهیه و به نظر رئیس شعبه می رساند و به وی تسلیم می کند. هنگام تنظیم گزارش توسط رئیس شعبه یا عضو شعبه، آنها مکلفند هنگام تنظیم گزارش اگر با تخلفات قضایی مواجه شدند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش بیاورند و با دستور رئیس شعبه رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.

آیا در دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی همانند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و در ماهیت امر هم رأی داده می شود؟ و اصولاً اصحاب دعوی اجازه حضور دارند؟

خیر، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. البته این بدان معنا نیست که مرجع مذکور به ماهیت پرونده توجه نمی کند. برای مثال اگر در دادگاه کیفری استان فردی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شود و اعضای شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظر خواهی تشخیص دهند که قتل عمدی نبوده یا به دفاع متهم مبنی بر جنون یا دفاع مشروع رسیدگی نشده یا اگر شده دقت کافی به عمل نیامده است، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی، مجدداً به همان شعبه صادرکننده رای اولیه یا شعبه هم عرض ارسال می کند. بدون آن که در ماهیت قضیه رأی صادر کنند.

به بیان ساده تر، صدور حکم به تبرئه یا محکومیت را پس از رسیدگی شکلی به دادگاه بدوی می سپارد و رأی ماهوی صادر نمی کند. اما در مورد حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان در دیوان عالی کشور باید گفت که احضار نمی شوند، مگر آن که شعب رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند و البته حضور نیافتن احضارشدگان، موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی شود. هنگام رسیدگی عضو و ممیز شعبه گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین دعوا و وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را بیان کنند و نماینده دادستان کل کشور نیز در موارد قانونی نظرات خود را بیان می کند. سپس اعضای شعبه در مورد پرونده اظهارنظر می کنند. تصمیمات شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظرخواهی به یکی از صورت های زیر است:

رأی تجدید نظرخواهی مطابق با قوانین و دلایل موجود در پرونده است. در این حالت شعبه دیوان ضمن تأئید رأی، که اصطلاحاً در دیوان عالی کشور ابرام نامیده می شود، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی باز می گرداند. رأی تجدیدنظر خواسته: از دادگاهی صادر شده که فاقد صلاحیت است یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین پرونده صادر شده یا مخالف یا مغایر با شرع قانون است.

در این حالات، شعبه دیوان عالی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حسب مورد به شرح زیر تصمیم می گیرد.

اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده باشد، به فرض ثبوت، جرم نباشد یا اگر جرم است، مشمول عفو عمومی باشد یا به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می شود (هرگاه دیوان عالی کشور پس از نقض دادنامه بدوی صرفاً به نقض آن اکتفا کند و برای رسیدگی مجدد پرونده را به همان دادگاه یا دادگاه هم عرض ارجاع نکند، اصطلاحاً این عمل را نقض بلاارجاع گویند.) اگر رأی تجدیدنظر خواسته به صورت قرار یا حکم باشد ولی به علت نقص تحقیقات نقض شود، پس از نقض قرار یا حکم، پرونده برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می شود. در این حالت دادگاه باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. یعنی حسب مورد رسیدگی ماهیتی کند، یا پس از کامل کردن تحقیقات و رفع نقایص اعلامی از سوی دیوان عالی کشور، رأی صادر کند. اگر رأی تجدیدنظرخواسته به علت صلاحیت نداشتن دادگاه صادر کننده نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال می شود و دادگاه اخیرالذکر مکلف است به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند. در غیر از موارد فوق، چنانچه دیوان عالی کشور رأی تجدیدنظر خواسته را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی اولیه ارجاع می کند. در این حالت ممکن است با اصطلاح رأی اصراری روبه رو شویم، یعنی: دادگاه هم عرض (دوم) می تواند نظر شعبه دیوان عالی کشور را نپذیرد و حسب مورد رأی دادگاه اولیه را صحیح بداند یا رأی صادر کند که با نظر شعبه دیوان عالی کشور همخوانی نداشته باشد.

برای مثال، دادگاه اول عمل متهم را قتل عمد و شعبه دیوان آن را قتل شبه عمدی و دادگاه هم عرض که پس از نقض دادنامه اولیه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به وی ارجاع شده است، عمل متهم را قتل خطایی محض تشخیص دهد. در این وضع اگر رأی دادگاه هم عرض مورد اعتراض واقع شود، از چند حالت زیر خارج نیست:

شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را بپذیرد که در این حالت رأی تجدیدنظر خواسته را تأئید می کند.

شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را نمی پذیرد. در این حالت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود و اگر این هیات نظر شعبه دیوان را پذیرفت، حکم صادره از دادگاه دوم را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه دوم ارجاع می کند (یعنی سومین دادگاه بدوی). این دادگاه سوم مکلف است با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر کند و این رأی قطعی است.

اگر به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض شود و در مرحله رسیدگی به اعتراض در شعبه دیوان عالی کشور، شاکی خصوصی اعلام رضایت کند و جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد، آیا دیوان عالی کشور که صرفاً رسیدگی شکلی می کند نه رسیدگی ماهیتی، اجازه تخفیف مجازات را دارد؟

همان طور که گفتیم اگر رأی تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، دیوان عالی کشور باید آن رأی را تأئید و سپس پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی بفرستد، بنابراین نمی توان تغییری در حکم داد؛ مگر آن که جهت تغییر که فرض پرسش تخفیف است، بعداً (یعنی بعد از صدور حکم از دادگاه بدوی) به وجود آمده باشد. برای مثال، شاکی خصوصی پس از صدور حکم از دادگاه بدوی اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت با توجه به وضع جدید اعمال تخفیف از سوی دیوان عالی کشور بلا اشکال است.


نظر کاربران

داوود کادیج
29 آذر 1401
سلام خوبه این مطالب درسیمای ج اامطرح شود ومردم بداننداحکام صادره دیوان چقدربااحتیاط وتنوع قضات طی میگرددمخصوصا اعدام محاربان و...
همتا
17 بهمن 1401
سلام تفاوت رسیدگی دیوان در اعتراض به ازای سلب حیات با رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی چیه