نحوه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان

نحوه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان

با توجه به تسهیلات پیش بینی شده جهت رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون و برون شهری جهت پرداخت حق بیمه های مربوطه، کلیه رانندگان محترم می توانند بصورت پرداخت حق بیمه اینترنتی و یا مستقیماً با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و یا کارگزاری های رسمی مربوطه نسبت به پرداخت حق بیمه ماهانه خود راساً اقدام نمایند.نظر کاربران