نفقه اقارب

نفقه اقارب

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است: نسبی که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید ؛ رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد. در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده 1204 همین قانون تصریح می کند : نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق. قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد (ودرمواد1197لغایت 1206 قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.) دیدیم که ظاهرا ماده 1204 قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ، پوشاک ، غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد :

1- مسکن پیشترگفتیم که قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده : نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب که مهم ترین و پرهزینه ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می شود، مسکن است.

قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیکان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت های فی مابین این دو نوع نفقه، آشنا می شویم. اینک ماده 1204ق.م. (قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر یکدیگر قرار می دهیم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یاد آوری می گوییم، ماده 1107ق.م. مقرر کرده است:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض.

بدین ترتیب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خویشاوندان پی می بریم و به چند اختلاف عمده در ارکان این دو نوع نفقه آشنا می شویم. نخست اینکه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب ، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینکه، در نفقه زوجه ، هزینه های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکر شده ، حال آنکه، در مورد خویشان ، حداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان ، شاید بتوانیم این هزینه ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنکه ، در نفقه زن ، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض) ، پیش بینی شده، در صورتی که در نفقه خویشان ، چنین جزئی از نفقه دیده نمی شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق کننده است. اما ، در نفقه زن ، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه ، محدود به موارد یادشده نیست.

و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی ، اختلافات دیگری نیز می توان یافت. در هرحال ، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم ، یکی است که مورد نخست آن ، اینک مورد بحث ما است. مسائلی که راجع به مسکن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً برای مسکن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینکه مسکن و اموالی که با استفاده از آنها، مال همچنان مدت های زیادی باقی می ماند ، مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن ، به معنای تملیک نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد که مسکن ملک منفق باشد. بلکه ، نفقه دهنده می تواند آن را اجاره کند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.

بنابراین، اقارب ، نمی توانند نفقه دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسکن مجبور نمایند. یعنی شیوة انتخاب تأمین نفقه از جمله مسکن را منفق تعیین می کند، نه خویشان. زیرا ، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد ، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب ، وقتی منفق ، تکلیف به تأمین مسکن سایر نزدیکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور ، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین کند، وانگهی ، هرگاه این توان را به طور کامل ندارد، یعنی نمی تواند همه نیازهای آنان را برآورده کند، به هر مقداری که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نباید شیوة انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسکن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود.

مع ذلک، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمی رساند. زیرا، منافات ندارد که نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه که معمول می باشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می کنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره که ممکن است فرزند با منفق در یک جا ممکن است زندگی نکند)، تأمین مسکن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیه کرده، فرزندان نیز در همان منزل ساکن می شوند. اما مشکل در آنجا پیش می آید که منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه ای تهیه نماید.

مثل اینکه ، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یک مسکن زندگی کند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. که در اینجا، به ناچار تهیه مسکن نزدیکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود.

2- البسه دومین جزئی از نفقه که در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او که تکلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می کند.

زیرا ، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می کند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان که چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می شود.

در مورد نحوه مالکیت اقارب بر پوشاک ملاک کلی این است که در اموال مصرف شدنی چون حق انتفاع را نمی توانیم از مالکیت جدا کنیم، پس در این موارد قائل به مالکیت گیرنده هستیم. اما، در خصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمی رود مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست.مع ذلک،باید دید اراده منفق چه بوده؟ ... اگرمثلا وی پول خرید لباس را به زوجه اش داده است که برای فرزندان، لباس تهیه کند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی که برای مصرف خاص دریافت کرده، صرفه جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می باشد؟ به نظر می رسد اگر وی مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیک نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان گونه که ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است.

ادامه : بدین ترتیب ، همان طور که برخی از حقوقدانان گفته اند : در صورتی که موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود ، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی ، انفاق کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کند. زیرا ، چنانکه گفته شد ، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتکاب جرم یا تقصیر به نیستی کشانده شود ، این دلیل از جهت استحقاق او نمی کاهد. در مورد پوشاکی که پدر و مادر منفق ، به عنوان نفقه دریافت می کنند ، هرچند معمولاً نفقه دهنده با توجه به شخصیت ، موقعیت و سن آنها ، لباس را به منفق علیه تملیک می کند یا هبه می نماید (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالکیت یا حق انتفاع لباسی که به عنوان نفقه به اقارب ، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه کنونی ما حق مالکیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می دهد.

ادامه : هرچند از جنبه حقوقی ، ملاک کلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تملیک نکرده باشد ، کماکان باید معتقد باشیم ، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکیت نسبت به آن ندارند. در هر حال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانین ، باید البسه خویش خود را تأمین نماید ، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال ، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می پوشد، عنوان البسه و پوشاک پیدا می کند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود.

3- غذا سومین مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر که منفق است با همدیگر زندگی می کنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحوعرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش گیری ازافزایش جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند.

بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری های خود را تحمل می نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازة کفایت آنها صرف می کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.

پرسشی که امروزه متداول می باشد این است که آیا هزینه های گزاف دانشگاه ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه ای در این خصوص دارد؟

این پرسش را از آن جهت مطرح می کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه های تحصیل در مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی که بخش عمده ای از آنها را شهریه تشکیل می دهد، می پردازد. اما، در پاره ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه ها را نمی پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می نمایند.


نظر کاربران