نفی ولد

نفی ولد

نفی ولد به چه معناست؟

عبارت است از آن که به موجب آن پدرباید در دادگاه ثابت کند که طفل متولد شده ازنطفه او نبوده و ملحق به او نیست .

بحث 1 : طبق قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل پیش بینی شده است و پس از آن دعوی مزبورمشمول مرورزمان شده و قابل طرح نیست . مگر آن که شوهرثابت کند با حیله و نیرنگ تاریخ تولد طفل را از او مخفی داشته اند که در این صورت شروع دوم ماه برای طرح دعوی، از تاریخ اطلاع او از تولدطفل است .

بحث 2 : دعوی نفی ولد از پدری که اقرار به الحاق طفل به خود کند یااقدامی کند که حاکی از نوعی اقرارباشد( مثلا برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب کند) پذیرفته نخواهد شد . برای مشروع شناختن نسب طفل، کافی نیست که پدرو مادر او زن و شوهرباشند بلکه باید انعقاد نطفه درزمان زوجیت صورت گرفته باشد . اگر در اثررابطه آزاد زن و مردی نطفه منقعد شود وسپس آنان بایک دیگر ازدواج کنند نسب کودک مشروع نمی باشد.

بحث3 : ممکن است بعد ازانقعاد نطفه و قبل از تولد کودک رابطه زوجیت بنابر عللی از قبیل فوت زوج ، طلاق یا فسخ نکاحی ازبین برود که دراین فرض دو حالت ممکن است پیش آید :

اول : پس از انحلال نکاح مادرشوهرنکرده است.

بحث 4 : در این مورد ماده 1159 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهراست مشروط به این که مادر هنوز شوهر نکرده باشد و ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش ازدو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه و یا بیش ازده ماه گذشته باشد.

دوم : پس از انحلال نکاح، مادر شوهر کرده است.

بحث 5 : به عبارت دیگر پس ازانحلال نکاح و نگاهداشتن عده ، زن با مرد دیگری ازدواج می کند و در دوران زناشویی دوم فرزند متولد شود، کودک در این فرض محصول نکاح و آمیزشی است که از آن بیش ازده ماه و کمتر از شش ماه نگذشته باشد، یعنی اگر از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودترازشش ماه ازتاریخ نکاح دوم به دنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست مثال اگر اول فروردین ماه نکاح منحل شود و در دهم مرداد ماه ازدواج دوم صورت گیرد و کودک در بیستم آبان ماه متولدشود محققا این کودک متعلقه به نکاح اول و ملحق به شوهر اول می باشد .

بحث 6 : همچنین اگرطفل پس ازگذشتن ده ماه از تاریخ انحلال نکاح اول وشش ماه بعد ازنکاح دوم به دنیا آید بلا تردید باید اوراازآن شوهردوم دانست ، زیرابا گذشتن بیش از ده ماه ازتاریخ انحلال نکاح کودک به شوهر اول ملحق نمی گردد .مشکل زمانی ظاهر می شود که تولد طفل زمانی اتفاق می افتد که بیش ازده ماه ازتاریخ انحلال نکاح اول نگذشته واز نکاح دوم هم شش ماه گذشته باشد ، مثلا اول فروردین ماه زنی طلاق می گیرد و پس ازانقضاء ایام عده در 10 خرداد ماه با مرد دیگری ازدواج می کند و دربیست دی ماه فرزند متولد می شود که از جهت زمانی هم می تواند فرزند شوهراول هم فرزند شوهردوم باشد . دراین فرض مقنن به لحاظ حمایت ازخانواده و کودکان متولد در آن کودک را متعلق به شوهر دوم می دانند.

زیرا نکاح اول و خانواده اولیه منحل شده و از بین رفته است وبقاء خانواده دوم مصلحت کودک ایجاب می کند که در خانواده دوم بزرگ شده و رشد یابد بنابراین کودک را میبایست متعلق به شوهر دوم دانست.

بحث 7 : ماده 1160 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد :

درصورتی که عقد نکاح پس ازنزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند وطفلی از او متولد گردد طفل به شوهر وی ملحق می شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر ان که امارات قطعی برخلاف آن دلالت کند.

لعان یکی ازموارد نفی ولد :

بحث 8 : اگرمردی که به طبق اماره فراش پدر کودک به شما می رود ، بخواهد نسب کودک را نفی کند می بایست به دعوی نفی نسب یا به لعان متوسل شود .

تفاوت لعان با دعوی نفی ولد : تفاوت لعان با دعوی نفی ولد این است که ازطرف شوهرمطرح می شود . در دعوی نفی ولد شوهر می بایستی دلیل محکه پسند داشته باشد تا ادعای او ثابت شود اما در لعان نیازی به دلیل نبود و به صرف سوگند نسبت کودک با پدر منتقی می شود.

بحث 9 : پس از آنکه لعان برای نفی ولد به عمل آمد آثارزیربر آن مترتب می گردد :

بحث 1-9 : رابطه فرزند مورد لعان با پدرو خویشاوندان پدری قطع می گردد.

بحث 2-9 : عقد نکاح بین زوجین منفسخ می شود.

بحث 3-9 : زن و شوهری که ملاعنه کرده اند بریک دیگر حرام ابدی می شود.

پس از تحقق لعان درصورتی که پدررجوع کند یعنی کودک را فرزند خود بداند ، طبق ماده 883 ق . مدنی پدرو خویشاوندان پدری ازفرزند موردلعان ارث نمی برندولی فرزند از پدر ارث می برد.

نفی ولد درصورت مواقعه :

بحث 10 : اگرشخصی زن جوانی را متعه کرده و با احراز خود مواقعه نیز انجام شده وزن مزبور پس از آن وضع حمل کرده و طفل را به مرد متمتع نسبت دهد ولی مرد منکر الحاق ولد به خود شود آیا قسم به نفی ولد ازطرف مرد دراین صورت مشروعیت دارد؟

پاسخ : چنان چه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد او ملحق است و با قسم ازاو نفی نمی شود.

توجیه اماره فراش :

بحث 11 : در توجیه اماره فراش دلایل مختلفی آورده شده که مهمترین آنها دلایل زیر است :

بحث1-11 : عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که اقتضا می کند که طفل از آن شوهر است.

بحث 2-11 : شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد از زن خود را فرزندان خویش شناخته است بنابر این اماره ابوت مبتنی بر اقرار ضمنی شوهراست.

این دلایل که حاکی از ارزش فوق العاده ای است که در گذشته برای اراده قائل بودند قابل ایراد است، زیرا مسلم نیست که شوهر هنگام عقد نکاح چنین چیزی را اراده کرده باشد وانگهی اراده شوهردراین باره موثر نیست و شوهر چه بخواهد، چه نخواهد موثر نیست و فرزند متولد اززنش به حکم قانونی به او ملحق است. اگر اراده شوهر در الحاق طفل به او موثر باشد باید هم او بتواند به صرف اراده نفی ولد کند در حالی که این امر ممکن نیست.


نظر کاربران