همه چیز درباره ی بیمه عمر زمانی

همه چیز درباره ی بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی ،به منظور پوشش خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار بیمه نامه صادر می شود. حق بیمه ی بیمه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه شده تعیین می شود. این نوع بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی (برای کارکنان کارخانه ها،شرکت ها، سازمان ها و ) صادر می گردد.
بیمه های عمر زمانی، شامل بیمه عمر به شرط فوت، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مانده بدهکار می باشد.

بیمه عمر به شرط فوت (ساده زمانی)

نوعی از بیمه اشخاص است که پوشش بیمه ای را برای مدت معینی ارائه داده و سرمایه بیمه صرفاً در صورت فوت بیمه شده در اثناء مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتیکه بیمه شده تا پایان قرارداد در قید حیات
باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد. اینگونه بیمه نامه برای مدت های کمتر از یکسال و یا چندین سال می تواند صادر گردد و می توان بیمه شده را تا سن ۶۵ یا ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار داد.
بیمه عمر زمانی ساده یک پوشش بیمه ای موقت است و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتا ارزانتر می باشد که علت به این جهت است که بیمه گر در زمان پیری که معمولا درصد مرگ و میر بالا میرود تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در عمر زمانی بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می نماید و حال آنکه در بیمه های تمام عمر قرارداد بیمه یک امر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.

ویژگی های بیمه عمر زمانی

تامین آتیه خانواده
بیمه عمر زمانی خصلت پس اندازی دارد. بیمه گذار (بیمه شده) برای تامین معیشت آینده خانواده خود بیمه نامه عمر خریداری می نماید. بیمه گر نیـز در موعـد مقـرر سـرمایه بیمـه را بصورت یکجا یا به صورت مستمری (طبق قرارداد) به استفاده کنندگان که معمولاً از اعضای خانواده بیمه شده هستند، می پردازد.

منتفی بودن اصل غرامت
در این نوع از بیمـه هـای عمـر تعهـد بیمـه گـر پرداخـت وجـه معینـی (سرمایه) در موعد مقرر است. بنا بر این مفهوم خسـارت و اصـل غرامـت (مـاده ۱۰ قانون بیمه) کـه مختص بیمه های غرامتی است، در بیمه عمر ساده زمانی قابل اعمال نخواهـد بـود. همچنـین اعمـال قاعده نسبی در بیمه کردن مال به کمتر از ارزش واقعی مفهوم ندارد و تعدد بیمه نیز که ممکن اسـت در بیمه های اموال، مغایر با اصل غرامت باشد، موضوعیت ندارد و بیمه گذار بـه هـر تعـداد کـه مایـل باشد و توان پرداخت حق بیمه را داشته باشد، می تواند بیمه نامه بخرد و از مزایـای همـه آن هـا نیـز بهره مند شود. فقط بیمه گذار باید بیمه گر را از داشتن بیمه نامه های متعدد مطلع نماید.

منتفی بودن اصل جانشینی
در بیمه عمر اصل جانشینی (موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه) مصداق پیدا نمی کند. بیمه گر نمی تواند شخص مسئول حادثه را برای پس گرفتن سرمایه پرداختی تحت تعقیب قرار دهد زیرا حق بیمه ای که بیمه گر دریافت می کند با توجه به جدول مرگ و میر تعیین می شود که در آن هرگونه احتمال فوت از جمله مقصر بودن شخص ثالث مورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. البتـه بازماندگان بیمه شده قادر به تعقیب مقصر حادثه و دریافت غرامت علاوه بـر آنچـه از بیمـه گـر خـود دریافت کرده اند، خواهند بود.

مزایای بیمه ساده زمانی
حق بیمه آن در مقایسه با سایر طرحهای بیمه ای ارزان است و بیمه شده می تواند با حق بیمه های کم و اندک پوشش بیمه ای مناسبی را اخذ نماید. تورم اثر ناچیزی بر روی این نوع بیمه دارد زیرا با توجه به حق اندک آن بیمه گذار می تواند به راحتی افزایش سرمایه داده و بدین سان اثرات مخرب تورم را خنثی کند.

استثنائات بیمه عمر ساده زمانی
در تعریف بیمه عمر ساده زمانی گفتیم که بیمه گر باید در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبـار بیمـه نامـه سرمایه بیمه را به ذینفع ها پرداخت نماید ولی بیمه گر در موارد زیر متعهد به پرداخت سرمایه نیست.

خود کشی
اگر بیمه شده ای که بیمه نامه بلندمدت دارد در دو سال اول بیمه دست بـه خودکشی بزند، سرمایه بیمه قابل پرداخت نیست، ولی بعد از گذشت ۲ سال از شروع بیمه نامه حتـی اگـر دسـت بـه خودکشی بزند، سرمایه او پرداخت می شود. این شرط در بیمه های گروهی بـه یکسـال کـاهش مـی یابـد. علت این موضوع آن است که بعید به نظر می رسد بیمه شده به قصد خودکشی اقدام به خریـد بیمـه نامـه نماید و تا دو سال صبر کند و پس از آن دست به خود کشی بزند. حتی اگر چنین قصدی هم در کار باشد، امید است پس از گذشت دو سال مشکلات روحی و یا اقتصادی او حل شده و یا اینکه ایشان شرایط جدیـد را پذیرفته و از قصد خود منصرف شود.

اقدام یا مشارکت در قتل بیمه شده توسط ذینفع
اگر ذینفع موجبات قتـل بیمـه شـده را فـراهم آورد، از سرمایه بیمه به سهم خود محروم می شود. ولی سایر ذینفع ها از سهم خود بهره منـد مـی شـوند. علت این محرومیت خارج شدن موضوع بیمه (فوت) از حالت احتمال و تبدیل شـدن آن بـه امـری حتمـی است که بیمه کردن یک خطرحتمی موضوعیت ندارد.

خطرجنگ
طبق ماده ۲۸ قانون بیمه، بیمه گر مسئول جبران خسارت های ناشی ازجنـگ نیسـت. دو دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد. یکی اینکه خطرات موضوع بیمه باید از نظر احتمال وقوع و برآورد خسارت قابل پیش بینی و ارزیابی باشد تا بیمه گر بتواند حق بیمه متناسب بـا آن را دریافـت نمایـد. ولـی به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن وقوع جنگ و غیر قابل ارزیابی بودن سطح خسارت و تلفات، با توجه بـه پیشرفت های علمی و صنعتی و به تبع آن نظامی، شدت خسارت ها قابل اندازه گیـری نیسـت. دلیـل دوم اینکه معمولاً تلفات جنگ آنقدر زیاد است که برای بیمه گر امکان جبران خسارت ناشی از آن وجود نـدارد. با این حال بیمه گران بعضاً خطر جنگ را نیز با اضافه نرخ تحت پوشش قرار می دهند.

سایر استثنائات
فوت به علت نزاع و زد و خورد، مگر این که فوت، ناشی از دفـاع مشـروع بیمـه شـده باشد.
فوت به علت محکومیت به اعدام. فوت ناشی از جنایت بیمه شده. فوت ناشی از عملیات نمایشی خطرناک مانند عملیات آکروباتیک، شرکت در مسابقه های اتومبیل رانی، و پرواز با هواپیماهای جنگی (مگر این که پوشش این خطرات در بیمه نامه تایید شده باشد).

بیمه عمر بشرط حیات
نوعی قرارداد بیمه است که براساس آن، سرمایه بیمه بصورت یکجا و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت اعتبار قرارداد، پرداخت می گردد. اگر بیمه شده قبل از انقضاء قرارداد فوت نماید براساس شرایط قرارداد (در بیمه نامه های با برگشت حق بیمه)، بخش و یا تمامی حق بیمه های دریافتی با بهره و یا بدون بهره براساس قرارداد برگشت داده می شود. هدف این نوع بیمه نامه ها صرفاً پرداخت سرمایه معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده می باشد. این نوع از بیمه نامه ها صرفاً پرداخت سرمایه معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده می باشد.
این نوع از بیمه نامه برای افرادی مناسب است که تشکیل خانواده نداده و افراد وابسته به خود ندارند و می خواهند در ایام پیری و کهولت از یک رفاه مادی بهتری برخوردار باشند. شرکت های بیمه در فروش اینگونه بیمه نامه ها فرض را بر سلامت و صحت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت و یا مختلط پس انداز نشان می دهند اعمال می نمایند.
در چنین مواقعی حتی اگر بیمه شده کمی بعد از انعقاد قرارداد فوت نماید، ضرر و زیان شرکت بیمه صرفاً محدود به کارمزد پرداختی به دلالان و کارگزاران و همچنین هزینه های اداری می گردد به همین دلیل شرکتهای بیمه به منظور صدور اینگونه بیمه نامه ها اقدام به انجام معاینات پزشکی نمی کنند. اینگونه بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی داشته و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار ندارد.
در بیمه نامه های به شرط حیات و یا برگشت حق بیمه، ارزش بازخرید مدنظر گرفته و سرمایه قابل پرداخت در زمان فوت بیمه شده تا حدود خیلی زیادی مرتبط با ارزش بازخرید منظور شده در بیمه نامه را دارد. در صورت فوت بیمه شده ارزش بازخرید بصورت اختیاری از سوی شرکت بیمه تعهد شده است که معمولا معادل حق بیمه های پرداختی منهای حق بیمه سال اول خواهد بود که این در بیمه نامه هایی است که شرط برگشت تمامی حق بیمه بدون بهره منظور شده است ضمن آنکه برای محاسبه ارزش باز خرید روشها و توافقات مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.

بیمه عمر مانده بدهکار
یکی دیگر از صور مختلف بیمه عمر زمانی (یا بیمه به شرط فوت) بیمه عمر مانده بدهکار یا بیمه وام است که سرمایه بیمه نامه متغیر بوده و همه ماهه با پرداخت اقساط از سرمایه کم میشود. اینگونه پوشش بیمه ای مناسب افرادی است که از بانکها یا موسسات وام هایی برای خرید منازل مسکونی دریافت داشته اند و با توجه به اینکه اقساط خود را ماهیانه پرداخت میکنند، حق بیمه بصورتی محاسبه گردیده که هماهنگی و تناسب با سرمایه متغیر و رو به کاهش بیمه نامه باشد. معمولا این کاهش سرمایه در سالهای آخر به صفر میرسد که نمودار بازپرداخت وام، وام گیرنده است.

در اینگونه پوششها نحوه پرداخت حق بیمه به دو صورت میباشد:

پرداخت حق بیمه ثابت معادل مدت قرارداد بیمه. پرداخت حق بیمه ثابت کمتراز مدت قرارداد بیمه و یا یکجا و در اول قرارداد.

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

یکی از رایج ترین نوع بیمه عمر گروهی، بیمه عمر زمانی گروهی است که براساس این نوع بیمه نامه، بیمـه گـر تعهـد می نماید که در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان تحت قرارداد گروهی، سرمایه بیمه مشخص شده در قرارداد را به ذینفع مشخص شده و یا وراث قانونی پرداخت نماید. بیمه عمر زمانی گروهی بعلت اینکه از نـرخ ارزانتـری بهـره منـد است و در زمان عقد قرارداد از سهولت و راحتی بیشتری برخوردار میباشد، بیشترین متقاضـی را تـا کنـون بـه خـود اختصاص داده است. معمولاً در این نوع بیمه نامه ها، روش تعیین سـرمایه بیمـه ای معمـولاً ضـریبی از حقـوق و یـا حقوق و مزایای ماهیانه میباشد که معمولاً بـین ۳۶ برابـر حقـوق تـا ۶۰ برابـردر نوسـان اسـت. بیمـه گـر میتوانـد در مواردی که بین حداقل و حداکثر حقوق تفاوت زیـادی وجـود داشـته باشـد، تعهـدات خـود را در مـورد حـداکثر حقوق محدود نماید.
این بیمه نامه بر اساس یک پوشش یکساله تکراری که قابل تمدید است ارائه میگردد که نیـاز بـه نگهـداری ذخیـره نداشته و ارزش بازخرید هم ندارد و نمیتوان آنرا بصورت سرمایه مخفف تبدیل نمود. عرف بر این است که در پایان هر سال بیمه ای و براساس آمار و اطلاعات، نرخ حق بیمـه مجـدداً بـراسـاس میـانگین سنی مورد محاسبه قرار گیرد . نرخ تمدیدی باید با در نظر گرفتن دو عامل تعیین گردد، یکـی نـرخ محاسـبه شـده و دیگری تجارب و آمار خسارتی مربوط به گروه. بر اساس شرایط بیمه های عمرزمانی گروهی، سرمایه فوت بیمه شده به محض فوت قابل پرداخت است، حتی اگـر علت مرگ ناشی از حادثه شغلی و یا بیماری باشد (فوت به هرعلت).

سرمایه فوت در مـورد هـر بیمـه شـده در زمـان مرگ و با توجه به فرمول خاصی و شرایط مندرج در بیمه نامه گروهـی محاسـبه و پرداخـت میگـردد . ایـن شـرایط خاص معمولاً در رابطه با شرایط استخدامی بیمه شده، میزان دستمزد دریافتی، شغل و حرفه و طـول مـدت خـدمت میباشد.

مزایای بیمه عمر زمانی گروهی
مزایای کارفرمایان: با وجود این پوشش بیمه ای کارفرمـا از پرداخـت هـر گونـه کمـک و مـساعدت مـالی بـه بازماندگان افراد حادثه دیده بی نیاز است. مزایای کارگران و کارکنان: با وجود این پوشش بیمه ای در زمان بروز حادثه خانواده آنها در قبال فـوت و یـا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی آنها از یک امکانات مالی و کمکی بهره مند خواهند شد.

​بیمه عمر زمانی انفرادی بیمه ایران
بیمه نامه بیمه عمر زمانی انفرادی به منظور پوشش خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار بیمه نامه صادر می شود. حق بیمه این بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه شده تعیین می شود.


در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست.

بیمه ی عمر زمانی بیمه ایران، شرایط عمومی و مقررات طرح جدید

بیمه نامه بیمه ی عمر زمانی به منظور پوشش خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار بیمه نامه صادر می شود. حق بیمه این بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه شده تعیین می شود. در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست.

بیمه ی عمر و پس انداز
افراد دوراندیش وآینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه بیمه ی عمرو پس انداز داشته باشند . این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد. به این بیمه عنوان بیمه بازنشستگی هم اطلاق می شود.

شرایط عمومی بیمه ی عمر و پس انداز( طرح جدید)

تعاریف

بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران. بیمه شده : بیمه شده شخصی است که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن و سلامتی او اساس محاسبه حق بیمه قرار می گیرد. بیمه گذار : بیمه گذار شخصی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می-نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد. استفاده کننده : استفاده کننده کسی است که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد. موضوع بیمه : موضوع بیمه، در این بیمه نامه یکی از انواع بیمه های عمر مختلط است که تابع شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه می باشد.

حقوق ناشی از قرارداد :

ماده ۱-اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی :
اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و ضمائم احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده اساس قرارداد را تشکیل میدهد.
هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که بوسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت کند معلوم گردد که اظهارات بیمه شده در این موارد مطابق با حقیقت نبوده و یا در این قبیل موارد، بیمه شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است.

الف) در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه شده پی برد می تواند قرارداد را فسخ و یا اینکه با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد در صورت فسخ می بایست حق بیمه های دریافتی از طرف بیمه گر برگشت شود.
ب) در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت ما به التفاوت نرخ حق بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد.
ج) اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن خودداری می نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

قرارداد بیمه و همچنین آثار مرتبط بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه تحقق پیدا می کند. مشروط برآنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.
حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر می شود و این اوراق الحاقی جزء لاینفک قرارداد بیمه است.
چنانچه مفاد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و برگهای الحاقی با شرایط مورد موافقت تطبیق نکنند بیمه گذار می تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای صحیح آن را بنماید پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

ماده ۲- لزوم اجرای قرارداد:
این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب با رعایت بند ۳ ماده یک برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده ۳-پرداخت حق بیمه :
ترتیب پرداخت حق بیمه به سه روش سالانه، ماهانه و یکجا انجام می گردد که بنا به تقاضای بیمه گذار یکی از سه روش در بیمه نامه درج شده است :
حق بیمه به اقساط سالانه در اول هر سال قرارداد بیمه باید پرداخت گردد.
کل حق بیمه یکجا باید در شروع قرارداد پرداخت می شود.
پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت واریز و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد.
اقساط حق بیمه ی عمر باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ سررسید پرداخت گردد.

ماده ۴-تاخیر پرداخت حق بیمه:
در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یک ماه به تاخیر افتد به طریق زیر رفتار خواهد شد:
الف- بیمه نامه هایی که اقساط حق بیمه آن کمتر از ۶ ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود و بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.
ب- بیمه نامه هایی که حداقل اقساط حق بیمه آنها ۶ ماه تمام پرداخت شده باشد. تعهدات بیمه گر (مندرج در بیمه نامه) به شرح زیر تقلیل می یابد.
در صورت فوت بیمه شده : پرداخت ارزش بازخرید و یا پرداخت سرمایه بیمه به نسبت مدت پرداخت حق- بیمه به مدت بیمه (هر کدام بیشتر می باشد).
در صورت حیات بیمه شده : پرداخت ارزش بازخرید بیمه نامه.

ماده ۵- برقراری مجدد بیمه نامه:
بیمه گذار قبل از ابطال یا بازخرید بیمه نامه می تواند با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوط بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد.
تبصره: چنانچه حق بیمه، بیمه نامه بیش از یکسال به تعویق افتاده باشد بیمه گذار قبل از پرداخت حق بیمه معوقه می بایست فرم درخواست ادامه بیمه نامه را تکمیل و پس از تایید پزشک مشاور حق بیمه معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را پرداخت نماید. بهرحال حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده به هزینه بیمه گذار در شرایط فوق برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

ماده ۶-بازخرید:
در صورت تقاضای بیمه گذار، بیمه گر بیمه نامه ای را که لااقل ۶ ماه حق بیمه آن پرداخت شده باشد طبق جدول بازخرید که به رویت بیمه گذار رسیده است و پیوست بیمه می باشد بازخرید می نماید.

ماده ۷-وام به اعتبار بیمه ی عمر
بیمه گر می تواند پس از گذشت دو سال حق بیمه از شروع بیمه نامه پرداخت دو سال حق بیمه معادل مبلغ بازخرید تقاضای دریافت وام از محل بیمه نامه خود بنماید در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متعلقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می یابد.

ماده ۸- تغییرات بیمه ی عمر
بیمه گذار می تواند پس از گذشت حداقل ۲ سال از شروع بیمه نامه تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را در چارچوب سایر شرایط قرارداد و با رعایت موارد زیر بنماید:
الف- تغییرات در اول هر سال بیمه ای انجام گیرد.
ب- پس از تغییرات می باید حداقل ۵ سال به انقضاء بیمه نامه باقی مانده باشد.

ماده۹- انتقال بیمه ی عمر
بیمه گذار می تواند این بیمه ی عمر را به طور قانونی به شخص دیگری منتقل نماید که انتقال مزبور براساس تکمیل فرم مربوطه و با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.
اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه به دیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا ورثه و یا حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.
در صورت انتقال بیمه نامه به شخص دیگر ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.
اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق بیمه سهمی خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.

ماده ۱۰-حقوق استفاده کننده:
بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد در این صورت بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و درصد سهم هر یک استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد. اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه ی عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت. سرمایه بیمه ی عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاً در سند بیمه-نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه ی عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

ماده ۱۱-خطرات متمم :
موارد زیر در صورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود.
خطر مسافرت هوایی : هیچ یک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای آکروباتیک و هر نوع تمرینهای مربوط به آنها مشمول این قرارداد نمی باشد در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پرداخت. خطر جنگ : در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده ۵ این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.

ماده ۱۲-خطرهایی که توسط بیمه ی عمر و پس انداز تامین نمی شود:
در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است. در صورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۳- پرداخت سرمایه:
سرمایه های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه زیر تسویه و به استفاده کننده پرداخت خواهد شد : lt gt بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن قبض رسید حق بیمه های پرداختی گواهی رسمی فوت.گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری، شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد گواهی انحصار وراثت.

ماده ۱۴- فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه :
در صورتی که بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۵- نشانی قانونی- تغییر محل اقامت- نماینده در ایران:
اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است. بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد. هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه ی عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید. در صورت عدم رعایت مقررات مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او به عنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.

ماده ۱۶-مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد ۲ سال است.

ماده ۱۷- در سایر مواردی که نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق شرایط عمومی بیمه های عمر و قانون بیمه و قوانین جاری مملکت عمل خواهد شد.
شرایط و مقررات بیمه ی عمر و پس انداز طرح جدید

الف: بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقیه های منضم به آن شروع می شود و بیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه بیمه نامه را حداکثر تا یک ماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
ب: در صورتی که پرداخت حق بیمه پس از یکماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود. فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت به استفاده کننده قابل پرداخت می باش.
ج: در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه، چنانچه حق بیمه حداقل ۶ ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه باز خرید و بخش پس اندازی حق بیمه و منافع آن تا زمان انصراف به بیمه گذار پرداخت می گردد.
تبصره: با توجه به بخش استهلاکی حق بیمه (هزینه های صدور و حق بیمه مربوط به خطر فوت) میزان ارزش بازخرید با توجه به سایر عوامل مؤثر در بیمه نامه در اوایل مدت کمتر از حق بیمه های پرداختی بیمه گذار خواهد بود.
د: در صورتی که حق بیمه بیمه نامه به تاخیر افتاده باشد بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد زمان تاخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد.
تبصره: در مورد بیمه نامه هایی که پرداخت حق بیمه آنان بیش از یکماه به تاخیر افتد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه ۱۸٪ خواهد بود.
هـ: بیمه گذار می تواند پس از پرداخت حداقل ۲۴ ماه حق بیمه تقاضای وام بنماید که در این صورت تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و کارمزد متعلقه تا زمانی که وام بطور کامل تسویه نشده است کاهش می یابد.
تبصره: مبنای سود سالانه در مورد محاسبه کارمزد وام ۲۲٪ می باشد.

از مزایای بیمه های عمر زمانی گروهی پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری است، پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری دارای سه طرح کلی بشرح زیراست:

ارزش غرامت در سررسید
با توجه به شرایط این نوع پوشش، غرامت از کارافتادگی که معادل سرمایه بیمه نامه مـی باشـد یـا بـصورت یکجـا پرداخت می شود و یا اینکه در اغلب موارد بصورت اقساط ماهیانه و از زمانیکه بیمه شده و قبـل از رسـیدن بـه سـن
۶۵ سالگی ازکارافتاده دائم و کلی می گردد پرداخت خواهد شد. واژه ازکارافتادگی دائـم و کامـل بـه مفهـوم این است که شخص بیمه شده برای تمام عمر و در اثر بیماری و یا حادثه قـادر بـه کـار و فعالیـت و کـسب درآمـد نبوده و تا پایان عمر بصورت از کارافتاده باقی خواهد ماند.

شرایط این نوع از کارافتادگی بشرح زیراست:
از کارافتادگی باید قبل از رسیدن به سن ۶۵ سالگی باشد. از کار افتادگی باید بعد از اخذ پوشش بیمه ای توسط کارفرما اتفاق افتاده باشد. در بعضی از قراردادها شـروع اعتبار پوشش بیمه ای را قبل از انقضاء و ترک خدمت و یا قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما ذکر می کنند. پرداخت غرامت معمولاً بصورت اقساط ماهیانه می باشد که تعداد اقساط بر اساس شـرایط قـرارداد تعیـین مـی گردد و معمولاً ۱۰-۱۵-۲۰-۶۰ یا ۱۲۰ ماهه می باشد. در صورت بهبود شخص از کارافتاده ، پوشش بیمه ای در مورد او ادامه خواهد یافت.

غرامت تمدید شده فوت
غرامت فوت مشروط بر اینکه فوت بیمه شده در طول مدت یکسال بعد از قطع رابطه استخدامی او اتفاق افتاده و در طول این مدت از مزایای از کارافتادگی استفاده کرده باشد و تاریخ فوت هم قبل از رسیدن به سن ۶۵ سالگی باشـد قابل پرداخت می باشد.

از کارافتادگی دائم
این شرط معمولاً در بیمه نامه ها گنجانده می شود تا چنانچه بعد از قطع رابطه استخدامی با کارفرما فـوت نمایـد، غرامت و سرمایه فوت او بدون در نظر گرفتن مدت زمان قطع رابطه استخدامی و عدم پرداخت حق بیمـه توسـط او پرداخت میگردد مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از رسیدن به سن ۶۰ یا ۶۵ سالگی از کارافتاده بود و تـا زمـان فـوت هم از کارافتادگی او ادامه داشته است.


نظر کاربران