همه چیز درباره ی مالیات

همه چیز درباره ی مالیات

مالیات بر درآمد حقوق

درآمدى که شخص حقیقى در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقى یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروى کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل مى کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده ۸۲ ق.م.م)

مجازات های قانونی متخلفان

بنا به ماده ۸۳ مالیات هاى مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقررى یا مزد یا حقوق اصلی) وکیل و مزایاى مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع معافیت هاى مقرر در این قانون مزایاى مستمر غیرنقدى استفاده از مسکن واگذارى از طرف کارفرما (یا اثاثیه و یا بدون اثاثیه)
استفاده از اتومبیل اختصاصى واگذارى از طرف کارفرما (با راننده و یا بدون راننده)
سایر مزایاى غیرنقدى مستمر از قبیل خواروبار، بن،

حقوق و مزایاى مستمر نقدى شغلى

حقوق ثابت ـ مزایاى مستمر شغلى ـ حق مقام ـ حق اولاد ـ حق مسکن ـ حق ایاب و ذهاب ـ مدد معاش ـ فوق العاده هاى (بدى آب و هوا) ـ محرومیت از تسهیلات زندگى ـ محل خدمت ـ اشتغال خارج از مرکز ـ مرزى ـ شرایط محیط کار ـ نوبت کارى ـ کشیک ـ جذب ـ مزایاى ارزى ـ اشتغال مأمورین در خارج کشور)
فوق العاده کسر صندوق ـ فوق العاده تضمین صاحب جمعان
به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت یا تخصیص داده مى شود.
سایر مزایائى که طبق مقررات استخدامى کارفرما تحت عناویتى غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایاى نقدى ماهانه به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت یا تخصیص داده مى شود.

مزایاى غیرمستمر

مزایاى غیرمستمر به استناد قانون مالیات ها و قانون کار عبارتند از:
اضافه کار، فوق العاده مأموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدى و پاداش آخر سال،
وجوه پرداختى بابت لباس کار و یا در اختیار گذاردن آن ـ پرداختى هاى بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان ـ بازخرید مرخصى ـ پاداش ـ بهره ورى
سایر مزایاى غیرمستمر که طبق مقررات استخدامى یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده مى شود.

نحوهٔ محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق

به استناد ماده ۸۲ قانون مالیات ها براى محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق باید درآمدهاى غیرنقدى به معادل نقدى آن تقویم و سپس به درآمدهاى نقدى اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد.

چگونگى تقویم مزایاى غیرنقدى به نقدى

به استناد تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون مالیات هاى مستقیم در حال حاضر صرفاً مبناى تقویم درآمدهاى غیرنقدى زیر به نقدى مشخص گردیده است.
مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایاى مستمر نقدى (به استثناء مزایاى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از این بابت از حقوق کارمند کسر مى شود. اتومبیل اختصاصى با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایاى مستمر نقدى (به استثناء مزایاى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از این بابت از حقوق کارمند کسر مى شود. سایر مزایاى غیرنقدى معادل قیمت تمام شده براى پرداخت کننده حقوق.

معافیت مالیاتى درآمد حقوق

با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات هاى مستقیم در ۱۹/۱۲/۷۵ به تصویب مجلس شوراى اسلامى و در ۲۵/ ۱۲/ ۷۵ نیز به تأیید شوراى نگهبان رسیده که از ۱/۱/۱۳۷۶ قابل اجرا مى باشد لذا نخست متن قانون مزبور جهت اطلاع ذکر مى شود:
”ماده واحده ـ ماده ۸۴ قانون مالیات هاى مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به شرح زیر اصلاح مى شود:

ماده ۸۴ ـ تا میزان ۶۰ برابر حداقل حقوق مبناى جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران، از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف مى شود.

تبصره ۱

درصد مالیات حقوق، تا مبلغ ۱۲ برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لایحه قانونى مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران در سال، علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده مى شود و نسبت به مازاد آن، مالیات براساس نرخ هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات هاى مستقیم، مصوب ۱۳۷۱، محاسبه مى شود. این بخشودگی، مانع استفاده از بخشودگى مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده نیست. این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۶ لازم الاجراء است.

تبصره ۲

مالیات اضافه کارى براى کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار، یکسان دریافت مى شود. میزان اضافه کار قابل محاسبه براى کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۵۰ درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود. (حداکثر سقف مجاز اضافه کارى مشمول نرخ ۱۰% برابر ۹۶ ساعت براى کارگران مى باشد).

حداکثر حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت طبق مصوبات هیئت وزیران در سال هاى در سال هاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ به شرح ذیل مى باشد:
جدول حداقل و حداکثر معافیت موضوع لایحه اصلاحى ماده (۸۴) قانون مالیات هاى مستقیم
تاریخ اجرا
ضریب حقوق
حداقل معافیت سالیانه
حداقل معافیت ماهیانه
حداکثر معافیت تبصره (۱) ماده ۸۴ اصلاحى
از ۱/۱/۱۳۷۶
۱۴۰
۲،۸۸۰،۰۰۰ = ۱۲۰ times۰۰ times۰
۲۴۰،۰۰۰
۱،۲۰۰،۰۰۰
از ۱/۵/۱۳۷۶ از
۱۶۰ ۱۸۰
۳،۸۴۰،۰۰۰ = ۱۶۰ times۰۰ times۰ ۴،۳۲۰،۰۰۰ = ۱۸۰ times۰۰ times۰
۳۲۰،۰۰۰ ۳۶۰،۰۰۰
۱،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰
۱۳۷۷/۱/۱از ۱/۱/۱۳۷۸
۲۰۰
۴،۸۰۰،۰۰۰= ۲۰۰ times۰۰ times۰
۴۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰
از ۱/۱/۱۳۷۹
۲۳۰
۵،۵۲۰،۰۰۰ = ۲۳۰ times۰۰ times۰
۴۶۰،۰۰۰
۲،۴۰۰،۰۰۰

”نحوه محاسبه حداقل و حداکثر موضوع ماده (۸۴) لایحه اصلاحی
عدد مبناى جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت عدد ثابت ۴۰۰ مى باشد. ضریب حقوق کارکنان دولت معمولاً در بهمن یا اسفندماه و یا در تبصره هاى قانون بودجه کل کشور همه ساله توسط دولت اعلام مى شود.
تذکر
با توجه به توضیحات فوق براى به دست آوردن حداکثر معافیت مالیاتى موضوع ماده ۸۴ باید معادله X= ضریب حقوق سالانه times۰۰ times۶۰ را حل نمود و پس از به دست آوردن X آن را بر دوازده تقسیم مى کنیم تا معافیت ماهیانه حداقل حقوق و مزایاى حقوق بگیران به دست آید.

نکته مهم

چنانچه مجموع درآمد حقوق و اضافه کار هریک از کارکنان کمتر از حداکثر حقوق و مزایاى موضوع در ماده باشد (براى سال ۱۳۷۹ تا مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال در ماه) باشد. اضافه کار پرداختى در ماه نیز تا تکمیل سقف حداکثر معافیت سالیانه (در سال ۱۳۷۹ معادل ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال) نیز شامل معافیت ۲۵ درصدى مى شود.

سایر معافیت هاى مالیاتى درآمد حقوق

درآمدهاى حقوق (حقوق و مزایا) افراد ذیل به استناد ماده ۹۱ قانون مالیات ها از پرداخت مالیات معاف است:
رؤسا و اعضاء مأموریت هاى سیاسى خارجى در ایران و رؤسا و اعضاء هیئت هاى نمایندگى فوق العاده دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل رؤسا و اعضاء هیئت هاى نمایندگى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتى از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتى که تابع دولت جمهورى اسلامى نباشند. رؤسا و اعضاء مأموریت هاى کنسولى خارجى در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگى دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دول متبوع به شرط معامله متقابل کارشناسان خارجى که با موافقت دولت جمهورى اسلامى ایران از محل کمک هاى بلاعوض فنى و اقتصادى و علمى و فرهنگى دول خارجى وى با مؤسسات بین المللى به ایران اعزام مى شوند نسبت به حقوق دریافتى آنان از دولت متبوع یا مؤسسات بین المللى مذکور. کارمندان محلى سفارتخانه ها و کنسولگرى ها و نمایندگى هاى دولت جمهورى اسلامى ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دولت جمهورى اسلامى ایران در صورتى که داراى تابعیت دولت جمهورى اسلامى ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

مالیات و اطلاعات کاملی درباره ی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

درآمدهای مشمـول مالیات
با نزدیک شدن به انتهای تیرماه، مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی مؤدیان مالیات رو به پایان است. به موجب ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل می کند، پس از کسر معافیت های مالیاتی، مشمول مالیات بر مشاغل است. درآمد مشمول مالیات مؤدیان عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

صاحبان مشاغل از نظر تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

در گروه اول، صاحبان مشاغلی قرار می گیرند که به موجب قانون مالیات های مستقیم، مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. دارندگان کارت بازرگانی و تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان، بهره برداران معادن و صاحبان مؤسسات حسابرسی در این گروه قرار می گیرند.
در گروه دوم، صاحبان مشاغلی قرار می گیرند که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.نمونه های دفاتر مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و در دسترس قرار می گیرد. وکلا و پزشکان در این گروه قرار می گیرند.
در دسته سوم، صاحبان مشاغلی قرار می گیرند که مشمول مقررات بندهای دسته های قبل نیستند. این افراد مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. صاحبان این مشاغل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند.

تیرماه آخرین مهلت این مشاغل برای ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی است.

درآمدهای معاف از مالیات

ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مقرر کرده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. به موجب بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.
نحوه محاسبه معافیت های مذکور، در مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تعیین شده است. به موجب ماده ۸۴ این قانون تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق تمامی حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.

در بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴ درباره سقف معافیت مالیاتی مقرر شده است: با عنایت به بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که به موجب آن، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.

پایان تیرماه پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

پایان تیرماه سال ۱۳۹۴ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد شغلی سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل است. اظهارنامه مالیاتی، فرمی چاپی یا الکترونیکی است که سازمان امور مالیاتی به صورت رایگان در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می دهد. اظهارنامه های عرضه شده، بسته به اینکه صاحبان مشاغل مشمول کدام یک از بندهای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باشند، محتوای متفاوتی خواهد داشت.
به عنوان مثال، وکلای دادگستری از مشمولان بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم هستند و باید از اظهارنامه مربوط به مشمولان بند ب استفاده کنند. اظهارنامه مالیاتی عرضه شده، اعم از الکترونیکی یا کاغذی، از ۲ بخش عمده تشکیل شده است: یکی مربوط به اطلاعات شخصی و هویتی مؤدی و دیگری مربوط به اطلاعات مالی و درآمدی است.

در بخش مربوط به اطلاعات عمومی، مؤدی باید بر اساس اطلاعات خواسته شده، جداول و ستون های مربوط را تکمیل کند. بخش مربوط به عملیات مالی، عمدتا شامل ۲ جدول است: یکی جدول مربوط به صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و سود ناویژه و دیگری مربوط به جدول محاسبه مالیات است. جدول صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه شامل درآمدها و هزینه های شغلی است که لازم است ستون های خواسته شده آن، بر اساس درآمد سالانه تکمیل شود.

پس از ستون های مربوط به درآمدها، ستون های مربوط به هزینه ها قرار دارد. ستون های مربوط به هزینه ها را با توجه به نوع هزینه هایی که متحمل شده اید، تکمیل کنید. هزینه های انجام شده باید متناسب با درآمد شغلی مؤدی و مربوط به سال مورد رسیدگی (در اینجا سال ۹۳) باشد. ستون خرید، مربوط به کالاها و لوازم مصرفی مربوط به شغل است که در سال مورد رسیدگی خریداری شده است. حاصل عملیات فوق که به تعیین سود یا زیان ویژه منتهی می شود، عبارت است از جمع درآمدها منهای هزینه ها و خرید، به علاوه موجودی اول دوره و منهای موجودی پایان دوره که در بخش مربوط درج می شود.

مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت بین ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. از دیدگاه اقتصادی ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است.

ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین می باشد، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالا ها و خدمت واسطه ای را از مالیات معاف میکند، بر اساس این قانون از مصرف کننده به جای تولید کننده مالیات دریافت میشود و فشار مالیاتی بر تولید کننده کاهش میابد و منجر به افزایش سرمایه گذاری میشود.

ارزش افزوده دارای نوعی اظهارنامه است که پس از تکمیل جداول آن و تسلیم آن به سر ممیز تخصیصی در حوزه مالیاتی شرکت وجه آن به حساب وزارت اقتصاد امور دارائی واریز میگردد و چنانچه قبل از تکمیل اظهارنامه آن ثبت نام و تخصیص کلاسه انجام نگرفته باشد ممیز مالیاتی هم برای آن شرکت مشخص نشده و پرونده ای هم در این راستا وجود نخواهد داشت.

باستناد ماده ۵۲ ـ قانون مالیات هاى مستقیم و مالیات بر درآمد :

درآمد شخص حقیقى یا حقوقى ناشى از واگذارى حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت هاى مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک مى باشد.

تبصره
درآمد املاک شرکت هائى که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این مبحث نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد.

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

ماده ۵۳ قانون مالیات هاى مستقیم درآمد مشمول مالیات اجاره املاک را به شرح ذیل تعیین کرده است:
درآمد مشمول مالیات املاکى که به اجازه واگذار مى گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدى و غیرنقدى پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

مبناى تعیین درآمد اجاره املاک با توجه به مفاد قانون مالیات هاى مستقیم

به استناد ماده ۵۴ قانون مالیات ها مال الاجاره از روى سند رسمى (سند رسمى سندى است که در دفترخانه و در محاضر رسمى و یا در محاکم دادگسترى تنظیم و امضاء شود) تعیین مى شود و در صورتى که اجاره نامه رسمى وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوددارى گردد و یا مؤجر علاوه بر اجاره بهاء وجهى به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک

به استناد مفاد ماده ۱۲۹ قانون مالیات هاى مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک براساس نرخ هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالک یا مالکین مکلف هستند اظهارنامه مالیاتى هر سال درآمد اجاره خود را تا پایان تیرماه سال بعد به حوزهٔ مالیاتى مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کنند (ماده ۸۰ ق.م.م)
در صورتى که مستأجر اشخاص حقوقى (اعم از دولتى یا خصوصى و یا نهادهاى عمومى غیردولتی) باشند هنگام پرداخت اجاره بهاء مکلف هستند مالیات متعلقه را براساس قانون محاسبه، کسر و ظرف مدت ده روز پس از کسر مالیات مربوطه را به اداره امور اقتصادى و دارائى محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نماید وکالت (تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م)

معافیت هاى مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)

محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجارى تلقى نمى شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مى شود (تبصره یک ماده ۵۲ ق.م.م)
هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگرى براى سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانى که کارفرما در اختیار او مى گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این مبحث، میزان مال الاجاره اى که به موجب سند رسمى یا قرارداد مى پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وى کسر و یا براى محاسبه مالیات حقوق تقویم مى گردد از کل مال الاجاره دریافتى او کسر خواهد شد. (ماده ۵۵ ق.م.م)
در صورتى که مالک قسمتى از محلى را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سى هزار ریال مال الاجاره ماهانه دریافتى مالک از این بابت معاف خواهد بود (ماده ۵۶ ق.م.م)
اشخاص حقیقى که هیچ گونه درآمدى ندارند تا مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار ریال از درآمد ماهیانه مشمول مالیات درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان از مالیات معاف مى باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک (مستغلات) وکیل آنان از مالیات معاف مى باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان بیش از مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار ریال باشد مالیات بر درآمد اجاره نباید درآمد آنان را از مبلغ فوق تقلیل دهد. (ماده ۵۷ ق.م.م)
چنانچه مالک داراى فرزند معلول یا عقب مانده اى که قادر به کار نباشد. در تکفل خود داشته باشد. علاوه بر معافیت هاى فوق که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجارى املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف مى شود. (تبصره ۳ ماده ۵۷ ق.م.م)
در صورتى که سهم مال الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود. (ماده ۵۸ ق.م.م)

مالیات بر دارائی به چه معنا است و قوانین مرتبط با آن کدام است؟

در این نوشته قصد داریم که به توضیح و بیان معنا و مفهوم مالیات بپردازیم و قوانین موجود در این رابطه را بیان کنیم.با ما همراه باشید.

فصل اول- مالیات سالانه املاک

ماده ۳- حذف شده است.
تبصره ۱- حذف شده است.
تبصره ۲- حذف شده است.
تبصره ۳- حذف شده است.
ماده ۴- حذف شده است.
ماده ۵- حذف شده است.
ماده ۶- حذف شده است.
تبصره- حذف شده است.
ماده ۷- حذف شده است.
ماده ۸- حذف شده است.
ماده ۹- حذف شده است.

فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده ۱۰- حذف شده است.
ماده ۱۱- حذف شده است.
تبصره ۱- حذف شده است.
تبصره ۲- حذف شده است.

فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر

ماده ۱۲- حذف شده است.
ماده ۱۳- حذف شده است.
تبصره ۱- حذف شده است.
تبصره ۲- حذف شده است.
ماده ۱۴- حذف شده است.
ماده ۱۵- حذف شده است.
ماده ۱۶- حذف شده است.
تبصره ۱- حذف شده است.
تبصره ۲- حذف شده است.
تبصره ۳- حذف شده است.
تبصره ۴- حذف شده است.
تبصره ۵- حذف شده است.
تبصره ۶- حذف شده است.

فصل چهارم- مالیات بر ارث

ماده ۱۷- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد. در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم. ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند: وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد آنها. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها. ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است.

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم

تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵%
تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۱۵% ۲۵% ۴۵%
تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال ۲۵% ۳۵% ۵۵%
نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ۳۵% ۴۵% ۶۵%

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور و مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال خواهد بود.

تبصره ۱- حذف شده است.
تبصره ۲- حذف شده است.
تبصره ۳- حذف شده است.


ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر از جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.

ماده ۲۲- در صورتی که به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و راساً اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۳- حذف شده است.

ماده ۲۴- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد. اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور. هشتاد درصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیربانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد (۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد. ماده ۲۶- وراث (منفرداً و یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هائی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد.

ماده ۲۷- حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، حوزه ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره- اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده ۲۸- مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
تبصره- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده ۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند دفتر مرکی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ارسال نمایند دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به حوزه مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۰- اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند: الف- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید. ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره- هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۱- ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه های صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به حوزه مالیاتی محل بفرستند. ماده ۳۲- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره ۱- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲- در مورد ساختمان هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال، مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش سال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده ۳۳- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.
تبصره آئین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت خانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴- بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده ۳۵- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده ۳۶- بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد.

ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارائی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات، اقدام خواهد شد.

ماده ۳۸- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است:
الف- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
ب- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره ۲- حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه حوزه مالیاتی مبنی بر این که وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد.

ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه یا روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۴۰- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند.

ماده ۴۱- وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شد انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۴۲- در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده ۴۳- در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

فصل پنجم- حق تمبر

ماده ۴۴- از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود. ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود:
برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۰۰۰/۵) ریال و از بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۰۰۰/۱) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه های حمل و نقل مسوول تنظیم دقیق بارنامه ها هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:
از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال. از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال . از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال. از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۰۰۰/۱) ریال. از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۰۰۰/۱) ریال. از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال. از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال. از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال. از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال. از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال. از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

ماده ۴۷- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال حق تمبر اخذ می شود:


برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند. قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری. وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند. قراردادهای دیگری که بین بانک ا و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود. ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها. تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجرات به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال و هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۴۹- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ماده ۵۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱- در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

تمبر مالیاتی چیست و ضمانت اجرای نقص تمبر مالیاتی چه می باشد؟

رأی بدوی:

در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ ۲۵/۳/۷۸ مربوط به ملک مشاعی پلاک ۲ فرعی از سنگ ۱۲۶ اصلی واقع در روستای خمده مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته است.

تمبر مالیاتی

نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است.

با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و این مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی باشد و مقرره مذکور در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده است.

چرا که حسب ماده ۵۹ قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی ۲۰۰۰ ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در تضاد است.

بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

رأی دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲ ۲۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۷۹/۱/۸۹ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی ۲۵/۳/۷۸ موضوع ملک مشاعی پلاک ۱۲۶/۲ سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت.

از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست.
|زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹- درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.
در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳- در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می باشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۵- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده ۱۲۷- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف- کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است. ب- وجوه یا کمک های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و با حوادث غیر مترقبه دیگر. ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.
تبصره ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد

از مالیات بر درآمد و اجاره چه می دانید؟

احتمالا مشکلات مالیاتی تا به حال برای شما هم پیش آمده است. شناخت قوانین گوناگون همیشه کارآمد است، اما بی شک آگاهی مؤدیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مؤدیان در نظر گرفته است می کند.از این رو، در گفت وگو با دکتر ابوالقاسم گردانی حقوقدان، قوانین نرخ مالیات بر اجاره را بررسی کردیم.

برای آغاز بحث، بهتر است بدانیم مالیات بر درآمد چگونه تعیین می شود؟

مبنای تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد، درآمدی است که شخص در طول یک سال کسب می کند. انواع این مالیات ها در قانون عبارت اند از:
مالیات بر درآمد املاک مالیات بر درآمد کشاورزی (به موجب ماده ۸۱ قانون درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و پروش زنبور از پرداخت مالیات معاف هستند) مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات بر درآمد اتفاقی.
مالیات بر درآمد را مؤدی (تحصیل کننده درآمد) باید پرداخت کند. صاحبان درآمد اجاره نیز مکلف اند برای هر سال شمسی تا آخر تیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی که فرم آن را ادارات امور مالیاتی در اختیار می گذارند، تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. خودداری از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر سبب مطالبه مالیات و وصول جرایم خواهد شد.

مطالبه مالیات بر درآمد چه مراحلی دارد؟

مطالبه مالیات بر درآمد ۳ مرحله دارد.
مرحله اول تسلیم اظهارنامه از سوی مؤدی است. خودداری از تسلیم اظهارنامه موجب رسیدگی ماموران مالیاتی از طریق علی الرأس خواهد شد. در مرحله دوم، ادارات امور مالیاتی مربوط، به این اظهارنامه رسیدگی می کنند. صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن به مؤدی نیز آخرین مرحله است.

اگر مؤدی اعتراضی داشته باشد، چه مسیری را باید در پیش بگیرد؟

در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و رفع نشدن اختلاف با رئیس اداره امور مالیاتی، موضوع برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می شود. همچنین، در صورت اعتراض مودی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ (در مورد مودیان مشروط به پرداخت مالیات مورد قبول ) پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعاده خواهد شد. آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با شکایت مؤدیان یا ادارات امور مالیاتی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح می شود.
در صورت نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از سوی شعبه شورای عالی مالیاتی، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون فرستاده می شود. رد شکایت مودی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در مرحله تجدید نظر و همچنین رد شکایت از سوی شورای عالی مالیاتی در هر مرحله موجب تعلق یک درصد تفاوت مالیات مورد رأی و مالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مؤدی، به عنوان هزینه رسیدگی می شود که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. در مورد مالیات های قطعی، مؤدیان می توانند با استناد به ماده ۲۵۱ مقرر قانون مالیاتی مستقیم به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل شفاف، شکایت کرده و تقاضای ارجاع پرونده را به هیات سه نفره موضوع ماده یادشده از وزیر امور اقتصادی و دارایی تقاضا کنند.

آیا از آرای قطعی هم می توان شکایت کرد؟

بله، مؤدیان می توانند از آرای قطعی شده نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت نقض آرای قطعی در این دیوان، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون فرستاده می شود.

مالیات بر درآمد اجاره چه ویژگی هایی دارد؟

یکی ازانواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود عبارت است ازکل مال ااجاره اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعمیرات مالک به مورد اجاره. اگر موجر مالک نباشد، یعنی خودش هم مستاجر باشد، درآمدها مشمول مالیات وی عبارت اند از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی ملک مورد اجاره.
اجاره دریافتی هر شخص ناشی از واگذاری محل های مسکونی به اجاره در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع ارتفاع مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.

مشمولان پرداخت مالیات بر درآمد اجاره چه کسانی هستند؟

اصولا مالیات بر درآمد را باید مؤدی (تحصیل کننده درآمد) پرداخت کند. صاحبان املاک استیجاری باید تا آخر تیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوط به اداره مالیاتی محل وقوع ملک را تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت کنند. اگر موجر شخص حقوقی باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه برای مالیات بر درآمد اجاره نیست. به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات بر درآمد مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم کنند.

زمانی که مغازه ای اجاره داده می شود، مالیات بر درآمد برعهده مستاجر و مالیات بر اجاره برعهده موجر است. آیا این ۲ می توانند در قرارداد خلاف این موضوع را شرط کنند؟

در قانون مالیات های مستقیم، مؤدی مسئول انجام تکالیف قانونی و از جمله تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات است. هر نوع شرط مغایر قانون برای ۲ طرف قابل اجراست، اما برای شخص ثالث (اداره امور مالیاتی) فاقد اعتبار است.

میزان مالیات بر درآمد و بر اجاره و محاسبه آن چگونه است؟

مجموع اجاره سالانه دریافتی مالکان پس ازکسر ۲۵ درصد مشمول مالیات خواهد بود. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به نرخ ۲۵ درصد و اشخاص حقیقی به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون از ۱۵ درصد تا حداکثر ۳۵ درصد حسب مورد مشمول مالیات خواهد بود. درآمد اشخاص حقیقی از اجاره، در صورتی که هیچ گونه درآمدی نداشته باشند (البته به استثنای حقوق بازنشستگی، وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی) تا میزان معافیت حقوق بگیران، از مالیات معاف است. میزان معافیت حقوق بگیران هم در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در سال بود. تکمیل و تسلیم اظهارنامه مخصوص (موضوع ماده ۵۷ قانون) برای برخورداری از معافیت مذکور الزامی است.

یک کاسب هم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و هم مالیات بر درآمد اجاره. با این حال، آیا نظام مالیات بر ارزش افزوده وضعیت این ۲ نوع مالیات را تحت تاثیر قرار نخواهد داد؟

هر مؤدی مالیات بر درآمد را با توجه به درآمد کسب شده در طول سال پرداخت می کند، ولی مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده اخذ و به اداره امور مالیاتی پرداخت می کند. در احتساب مبلغ پرداختی، وجوه پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده از مبلغ دریافتی از این بابت کسر و بقیه پرداخت می شود و در صورت وجود اضافه پرداختی، قابل استرداد خواهد بود.

مالیات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی

نکات اساسی در خصوص مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

به گزارش رسانه ی مالیاتی ایران ، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون ، موظف به انجام تکالیف قانونی هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد . از این رو در این قسمت به بررسی پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم .

مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اول : کلیه ی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را طی نموده و به ثبت رسیده اند و دارای شماره ی ثبت می باشند . مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند .
دوم : درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط
براساس ماده ی ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصلا از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .
تبصره (۱) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

سوم : تکلیف اشخاص حقوقی
الف. ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰
براساس ماده ۱۱۰ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی مه فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
محل ارایه اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .

ب. پلمپ دفاتر قانونی
اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدامم به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها نمایند بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مودیان موظفند که تا پایان مهلت ۲۹/۱۲/۸۹ نسبت به پلمپ دفاتر اقدامن نمایند .

ج. پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند .

د. ارایه ی لیست حقوق بگیران
اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند .

مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی (شرکت ها) :

در صورت ارایه اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ ، یک سال
در صورت عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی پنج سال

چهارم : روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
الف) رسیدگی از طریق دفاتر
اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارایه ی اظهار نامه ، ترازنامه، صورت سود و زیان ، ارائه ی دفاتر قانونی (روزنامه و کل) اسناد و مدارک نمایند و درآمد اعلام نمایند رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد .
ب) رسیدگی از طریق علی الراس
در صورتی که اشخاص حقوقی از ارایه ی اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و هم چنین نسبت به سایر تکالیف خویش اقدام ننمایند . رسیدگی مالیات آنها از طریق علی الراس انجام می پذیرد .
رد دفاتر از سوی هیات بند ۳ ماده ی ۹۷ به علت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر

پنجم : ارجاع پرونده به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م
در صورت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر ، به عنوان مثال : تاخیر پلمپ یا تأخیر ثبت وقایع مالی فاکتوئرهای فروش شماره سریال چاپی نداشته باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد با اصولادفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد ( مثلاً شرکت تولید ی محاسبه ی بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت در مورد رسیدگی به هیأت بند ۳ مادهی ۹۷ ق.م.م ارجاع داده می شود .
در صورت ارجاع پرونده به هیات بند ۳ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد.

ششم : معافیت ها
به استناد ماده ۱۳۲- درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ی ۱۰۵ این قانون معاف هستند .
معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سیصد کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود .صد درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
هم چنین براساس ماده ی ۱۳۸- آن قسمت از سود ابزاری شرکت تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی با تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه ی توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل کرده باشند .
در صوتیکه هزینه ی اجرای یا طرح های یاد شده در هز سال مازاد بر سود ابزاری همان سال باشد و یا از هزینه ی طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه ی مالیات سود و ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده ی هزینه ی اجرای کامل طرح بهره مند شود .

به استناد تبصره ی ۳ ماده ی ۱۳۸- کارخانه های واقع در محدوده ی آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتیکه تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع سیکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

هفتم : مقررات مالیاتی مربوط به شرکت های ترکیبی یا ادغامی
به استناد ماده ی ۱۱۱- شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیات مشمول مقررات زیر می باشند:
الف- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه ی شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده ی شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ی ۴۸ این قانون معاف است .
ب- انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج- عملیات شرکت ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
د- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکمت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .
ه- هرگاه در نتیجه ی ادغام یا ترکیب درآمدی به هر یک از سهام داران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات نخئواهد بود .
و- کلیه ی تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

هشتم : نکاتی در خصوص اشخاص حقوقی یا شرکت های منحل شده
الف : ارایه ی اظهار نامه ی صورت داریی و بدهی
براساس ماده ۱۱۴- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهار نامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم و به اداره ی امور مالیاتی مربوط ارایه نمایند .
ب : ماخذ محاسبه ی مالیات شرکت های منحل شده
طبق ماده ۱۱۵- ماخذ محاسبه ی مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شود ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه ی پرداخت شده و اندوخته ها و مانده ی سودهایی که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده است .
ج : تکلیف مدیران تصفیه
به استناد ماده ی ۱۱۶- مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ی ثبت شرکت ها) اظهار نامه ی مالیاتی مربوط به آخرین دوره ی عملیات شخص حقوقی را براساس ماده ی ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره ی امور مالیاتی مربوط ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
مشاوره تخصصی مالیاتی ( معافیت های مالیاتی و ) تماس با وکلای پایه یک دادگستری
۸۷۱۳۲ ۰۲۱

چه کسانی مشمول مالیات هستند ؟

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

چه کارهایی برای امور مالیاتی خود باید انجام بدهیم ؟

تنظیم دفاتر قانونی سال ۸۹ (دفاتر قانونی چیست ؟ ) تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی چیست ؟ ) انجام کلیه امور حسابداری شرکتها ( حسابداری شرکت چیست و مراحل آن؟ ) دفاع مالیاتی (دفاع مالیاتی چیست ؟ ) معافیت مالیاتی ( چگونه می توانم مالیات خود را معاف کنم ؟ )

هیچگاه نگذارید علی الرأس شوید

آیا می دانید در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد. در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ادارة امور مالیاتی مربوط از ارائة دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائة قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد. در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارة امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامة مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله" target="_blank" >احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوة رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به ادارة امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارة امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ در اجرای بند ( ۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود.

تبصره ۲ ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

در موارد تشخیص علی الرأس ، ادارة امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

مالیات شرکت

نکات اساسی در خصوص مالیات

به گزارش رسانه ی مالیاتی ایران، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون، موظف به انجام تکالیف قانونی هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد. از این رو در این قسمت به بررسی پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم .

مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اول : کلیه ی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را طی نموده و به ثبت رسیده اند و دارای شماره ی ثبت می باشند . مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند .

دوم : درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط
براساس ماده ی ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصلا از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .

تبصره (۱) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

سوم : تکلیف اشخاص حقوقی

الف. ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰
براساس ماده ۱۱۰ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی مه فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
محل ارایه اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .

ب. پلمپ دفاتر قانونی
اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدامم به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها نمایند بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مودیان موظفند که تا پایان مهلت ۲۹/۱۲/۸۹ نسبت به پلمپ دفاتر اقدامن نمایند .

ج. پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند .

د. ارایه ی لیست حقوق بگیران
اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند .

مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی (شرکت ها) :

در صورت ارایه اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ ، یک سال در صورت عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی پنج سال چهارم : روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
الف) رسیدگی از طریق دفاتر
اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارایه ی اظهار نامه ، ترازنامه، صورت سود و زیان ، ارائه ی دفاتر قانونی (روزنامه و کل) اسناد و مدارک نمایند و درآمد اعلام نمایند رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد .
ب) رسیدگی از طریق علی الراس
در صورتی که اشخاص حقوقی از ارایه ی اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و هم چنین نسبت به سایر تکالیف خویش اقدام ننمایند . رسیدگی مالیات آنها از طریق علی الراس انجام می پذیرد .

رد دفاتر از سوی هیات بند ۳ ماده ی ۹۷ به علت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر پنجم : ارجاع پرونده به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م
در صورت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر ، به عنوان مثال : تاخیر پلمپ یا تأخیر ثبت وقایع مالی فاکتوئرهای فروش شماره سریال چاپی نداشته باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد با اصولادفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد ( مثلاً شرکت تولید ی محاسبه ی بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت در مورد رسیدگی به هیأت بند ۳ مادهی ۹۷ ق.م.م
ارجاع داده می شود .
در صورت ارجاع پرونده به هیات بند ۳ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد.

ششم : معافیت ها
به استناد ماده ۱۳۲- درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ی ۱۰۵ این قانون معاف هستند .
معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سیصد کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود .
صد درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
هم چنین براساس ماده ی ۱۳۸- آن قسمت از سود ابزاری شرکت تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی با تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه ی توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل کرده باشند .
در صوتیکه هزینه ی اجرای یا طرح های یاد شده در هز سال مازاد بر سود ابزاری همان سال باشد و یا از هزینه ی طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه ی مالیات سود و ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده ی هزینه ی اجرای کامل طرح بهره مند شود .

به استناد تبصره ی ۳ ماده ی ۱۳۸- کارخانه های واقع در محدوده ی آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتیکه تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع سیکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. هفتم : مقررات مالیاتی مربوط به شرکت های ترکیبی یا ادغامی
به استناد ماده ی ۱۱۱- شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیات مشمول مقررات زیر می باشند:

الف- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه ی شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده ی شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ی ۴۸ این قانون معاف است .
ب- انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج- عملیات شرکت ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
د- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکمت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .
ه- هرگاه در نتیجه ی ادغام یا ترکیب درآمدی به هر یک از سهام داران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات نخئواهد بود .
و- کلیه ی تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

هشتم : نکاتی در خصوص اشخاص حقوقی یا شرکت های منحل شده

الف : ارایه ی اظهار نامه ی صورت داریی و بدهی
براساس ماده ۱۱۴- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهار نامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم و به اداره ی امور مالیاتی مربوط ارایه نمایند .
ب : ماخذ محاسبه ی مالیات شرکت های منحل شده
طبق ماده ۱۱۵- ماخذ محاسبه ی مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شود ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه ی پرداخت شده و اندوخته ها و مانده ی سودهایی که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده است .
ج : تکلیف مدیران تصفیه
به استناد ماده ی ۱۱۶- مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ی ثبت شرکت ها) اظهار نامه ی مالیاتی مربوط به آخرین دوره ی عملیات شخص حقوقی را براساس ماده ی ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره ی امور مالیاتی مربوط ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.


نظر کاربران