وكالت بلاعزل

وكالت بلاعزل

منظوراز وكالت بلاعزل این این است كه موكل حق عزل وكیل را تاپایان موضوع وكالت از خود ساقط كرده است. البته نكته ضروری ومهم این است كه حق استعفای وكیل همچنان پابرجا است.

توضیحات و پاره ای از ابهامات :

1 - آیا لازم است (یا بهتراست) در صدر سند آنجا که وکیل ازطرف فروشنده امضا می کند بنویسیم با اقرار وکیل به معتبر بودن وکالتنامه به مسئولیت خودش (از آن بابت که اگر وکالتنامه به هر دلیلی از اعتبار افتاده باشد ترکش آن به ما نخورد)

2 - تنظیم سندی مبنی براینکه موکلی وکیل خود را از فلان سند وکالت نامه در فلان دفترخانه عزل نموده است تنظیم وکالت نامه ای که وکیل برود و وکیلی را در حاشیه ثبت سند وکالت نامه ای در دفترخانه دیگری عزل نماید.

3 - اگر وکیل در یک وکالت نامه ای که در دفترخانه ی ما تنظیم شده فوت کرده باشد حال وراث آن وکیل، موکل را بار دیگر برای تنظیم همان وکالت بنام تمام وراث یا یکی از وراث یا شخص ثالثی حاضر می کنند دراینجا چند حالت مطرح می شود.

چهار حالت : وکالت مزبور ساده بوده یا اینکه وکالت مذکور بلاعزل بوده (مثلامربوط به خودرو) وراث دلیلی مبنی بر فوت وکیل (مثل گواهی فوت یاگواهی حصر وراثت ) همراه دارند یا ندارند اگر بخواهیم مجددا وکالت تنظیم کنیم آیا رضایت وراث را بایستی بگیریم ؟

4 - آیا در وکالت بلاعزل وکیل باید امضا کند (برخی معتقدند که آنجا که بحث از عقد خارج لازم می شود بلی)

اگر تغییر قانون موجب شود وکالتی قابل انتقال نباشد چه بایدکرد:

مثلا اگر وکالت فروشی تنظیم شده و در آن زمان کارت ملی نمی خواسته ولی حالا انجام مورد وکالت مستلزم ارائه کارت ملی باشد تکلیف چیست؟

آیا نسبت به ملک یا اتومبیل رهنی یا بازداشتی می توان وکالت مثلا فروش نوشت ؟- موارد انفساخ وابطال وکالت - آیا ممنوع المعامله حق تنظیم وکالت فروش را با قید اینکه بعد از رفع ممنوعیت معامله باشد می توان نوشت ؟ - آیا می توان وکالت داد حساب جاری باز کنند ودسته چک بگیرند وچک هم بکشند بهر مبلغی و...؟- وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوص (شرکتهای تجاری و...) و اشخاص حقوقی حقوق عمومی (ادارات و...) و بانکها که بخشی از آن خصوصی وبخشی دولتی باشد چه کسی امضا می کند وچه کسی نماینده معرفی می کند وچگونه؟- اگر اتومبیلی بنام شرکتی خصوصی باشد وحق امضا با مدیر عامل و با رئیس هیات مدیره باشد چنانچه مدیر عامل قصد مسافرت دارد آیا می تواند اختیار فروش اتومبیل شرکت را به رئیس هیات مدیره یا شخص دیگری (از آن بابت که بعنوان مدیر عامل حق امضا دارد ) واگذار نماید و آیا این وکالت مالیات نقل وانتقال دارد ؟؟؟

5 - آیا می توان وکالت مشروط نوشت به نحوی که وکیل با تححق شرطی حق انتقال داشته باشد اگر می شود احراز تحقق شرط باکیست؟- وکالت اشخاص مفقودالاثر (که امین اداره ی اموال دارند چگونه تنظیم میشود آیا بایستی مثل قیم از دادستانی مجوز گرفت؟- آیا جهت تنظیم وکالت فروش اموال صغیر بایستی از دادستانی مجوز گرفت یا اینکه در زمان انجام معامله بایستی مجوز گرفت اگر نه آیا می توان نوشت divideس از کسب مجوز ار سرپرستی دادسرا وسپس فروش ...؟- وکالت جهت وقف نمودن وکالت به دیگری جهت تنظیم وصیت نامه ؟!!!

6 - اگر وکالت فروش اتومبیل ووکالت تعویض پلاک تنظیم شد و تعویض پلاک انجام شد (چون راهنمائی به هیچ عنوان تعویض پلاک را باطل نمی کنند ) اگر موکل بخواهد وکیل را عزل کند یا وکیل بخواهد استعفا دهد یا جهات دیگری موجب ابطال وکالت شود (مثلا فوت یکی ازطرفین) تکلیف چیست شقوق مختلفی دارد .

7 - ضم امین وضم وکیل به وکیل ؟ آیا اینکه می نویسند موکل تا پایان مدت ... ویا تا انجام مورد وکالت حق انجام مورد وکالت را شخصا ندارد آیا این اولا صحیح است واگر صحیح است اگر در اینجا وکیل فوت نماید آیا موکل باز هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت (با توجه به اینکه معمولا چنین وکالتی در مقام انجام معامله تنظیم می شود و وراث وکیل قولنامه می آورند ومدعی هستند) عزل وکیل و ابطال وکالت بلاعزلی که مدت ندارد چگونه انجام می شود

8- چنانچه در وکالت بلاعزل حکم دادگاه جهت ابطال وکالت صادر شود چگونه عمل می شود؟ - در وکالت ساده اگر وکیل حاضر نبود مراتب عزل چگونه به وی ابلاغ می گردد اگر نشانی نداشت چگونه ؟- اگر نشانی ناقص بودو ابلاغ نشد وبرگشت چگونه؟

اصولا اگر صاحب سندی به دفترخانه برای تغییر نشانی مندرج در سند تنظیمی اعلام کرد چگونه عمل می شود این تغییر نشانی به چه وسیله ای بایستی اعلام شود ومستند به چه مدرکی باید باشد واین تغییر نشانی (که جهت ابلاغ خیلی مهم است) کجا وبه چه نحوی نوشته می شود- اگر وکیل اعلام کند نشانی وی تغییر کرده واین نشانی جدید در ملاحظات سند قید شد (مثلا) آیا بایستی به موکل این تغییر ابلاغ شود وبرعکس آن چطور- اگر موکل به مسئولیت خودش نشانی جدیدی برای وکیل اعلام کند که ابلاغ اخطاریه عزل را به آن نشانی جدید بفرستیم آیا اولا این کار قانونی است و اگر به این نشانی ابلاغ انجام نشد آیا دفترخانه مسئولیتی دارد که به نشانی مندرج در سند هم ابلاغ کند

9 - آیا تفاوتی در ابلاغ واقعی وقانونی وجود دارد بلحاظ عملی کار دفترخانه اگر شخصی در قراردادی عادی تعهد کند که مثلا جهت گرفتن پروانه ی ساختمانی وکالتی به دیگری بدهد وبعدا امتناع نماید و متعهدله الزام وی را از دادگاه بخواهد وحکم بگیرد ومتعهد حاضر نشود آیا اجرای چنین حکمی چگونه است؟ این وکالت چگونه تنظیم می شود؟ استعلام اعتبار وکالت

10 - برخی معتقدند وکالت بلاعزل بدون مدت که موکل حق انجام کار را از خودش ساقط می کند سلب حقوق مدنی ومشمول ماده 959 قانون مدنی است لذا توصیه می کنند چنین وکالتنامه هائی را مدت دار بنویسیم آیا در وکالت بلاعزل (درفرضی که موکل حق انجام آن کار را ازخود سلب نکرده است) موکل می تواند آن کار را شخصا انجام دهد ؟ وآیا این عمل وی بمنزله ی عزل وکیل نیست؟ - در فرض مذکور اگر موکل حق انجام کار را از خودش سلب کرده باشد و شخصا آن کار را انجام دهد حکم عمل حقوقی انجام شده توسط خود موکل چه خواهد بود؟ باطل است غیرنافذ است صحیح است صحیح است صحیح است !!!

11 - در اغلب اسناد رهنی بانکی وصندوقها ماده ای است که بموجب آن بدهکار وراهن حق انجام هرگونه معامله وتنظیم هرگونه سند وایجاد هرگون حقی نسبت به مورد رهن را تحت هر عنوان حقوقی اعم از بیع وصلح واجاره و... وحتی وکالت ووصیت و... از خود سلب وساقط می نمایند حلال همین راهن، بعد از مدتی خانه ی مورد رهن را می فروشد چون وثیقه است جهت تنظیم یک فقره وکالت نامه بلاعزل بمدت طولانی به همان دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی مراجعه می نماید قبلا بیشتر دفاتر این وکالت نامه را تنظیم نمی کردند (والبته بعضی هم تنظیم می کردند وچه تنظیم کردنی!) به هر حال بخشنامه ای ازطرف سازمان صادر شد که تنظیم این وکالت نامه بلااشکال است دفاتر راحت شدند اما یک پرسش اینجا مطرح است که مسئولیت تخلف از آن تعهد (تعهد عدم انجام معامله ، تعهد عدم تنظیم سند وکالت) بعهده کیست؟ اگر حقی از مرتهن ضایع شود آیا نمی تواند باستناد اینکه دفترخانه از این شرط اطلاع داشته مدعی دفترخانه هم بشود؟ به نظرم آن بخشنامه مخالف حقوق اشخاصی است که طبق ماده ده قانون مدنی وقراردادی که مخالف قانون نیست بین خود چنین شرط کرده اند و سازمان ثبت حق دخالت در آن را نداشته است.


نظر کاربران