وكالت قضايي

وكالت قضايي

به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا (وكالت قضایی) و کارشناسان قوه قضائیه و اعمال مجازاتهای

انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشکیلات، تکالیف و اختیارات ذیل تشکیل می شود:

الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:

1 : تعدادی از مشاورین حقوقی و وکلا به عنوان دادیار انتظامی درخصوص شکایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون وکلا، تحقیق نموده، دفاعیات وکلا یا کارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بویژه نسبت به صلح و سازش با شاکی خصوصی سعی وافی می نمایند و در صورت احراز تخلف،

کیفرخواست انتظامی صادر می کنند.

تبصره - 1ـ دعوت از وکلا یا کارشناسان با هر وسیله ممکن صورت می پذیرد. احضار وکیل یا کارشناس مشتکی عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاکس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ

محسوب می شود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع کتبی و شفاهی از خود حکم غیابی صادر می شود.

تبصره - 2 ـ در شکایات انتظامی واصله از کارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت

به اخذ نظریه کارشناس مرتبط با رشته کارشناس مشتکی عنه اقدام می نماید. انتخاب کارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهدبود.

تبصره - 3 ـ دادیاران انتظامی می توانند با تائید رئیس مرکز استعلامات لازم را از مراجع اداری، قضایی و غیرآن انجام دهند.

تبصره - 4 ـ در صورت گذشت شاکی خصوصی یا اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی

اعلام کننده تخلف، دادیار انتظامی در صورتی که از مواردی باشد که با گذشت یا انصراف منتفی می شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذکور و شاکی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی کند.

تبصره - 5 ـ احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای مدت 2 سال که برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر می شود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همکاری می باشد. حق الزحمه دادیاران مذکور با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید هیأت اجرایی تعیین می شود که در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران

دادسراهای عمومی نمی باشد و از درآمدهای مرکز پرداخت می شود اشتغال آنان در مرکز تمام وقت است.

تبصره - 6 ـ اجرای احکام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان خواهدبود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وکیل یا کارشناس انجام می شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حکم قطعی خواهدبود.

تبصره - 7 ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می نماید.

تبصره - 8 ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مرکز، دادستان انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را برای مدت 2 سال منصوب می نماید.

تبصره - 9ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می کنند و ارجاع

پرونده ها به شعب دادیاری، امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احکام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است که در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال می شود.

ب ـ دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان و مرجع تجدیدنظر:

1 - قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وکلا وکارشناسان انتخاب می شود.

2 - رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می شود. قضات مذکور می توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.

3 - احکام صادره در مورد وکلا و کارشناسان از درجه 4 به بالا در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم علیه قابل اعتراض می باشد و همچنین رئیس مرکز و سایراشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون در مدت مشابه می توانند اعتراض نمایند. اعتراض به احکام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود. احکام صادره از هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قطعی و غیرقابل اعتراض است. این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان است.

4 - رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می شود و رأی صادره باامضای اکثریت قطعی و قابل اجرا می باشد.

5 - دادسرا و دادگاه انتظامی می تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه ای وکالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنیندادگاه انتظامی می تواند از زمان اعلام شکوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وکیل یا کارشناس اقدام نماید.

ج ـ اجرای احکام انتظامی:

6 - احکام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می آید. اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام شده وکیل ارسال گردیده باشد.

7 - حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وکیل یا کارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه

قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر کشور اعلام می شود. اصل پروانه، دفترچه وکالت یا کارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محکوم علیه اخذ وصورتجلسه می شود.

8 - از زمان تعلـیق، انفصال مـوقت و دائم، دفتـرچه وکالـت یا کـارشـناسی تمدیدنمی شود.

9 - اخطار کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محکوم علیه انتظامی درج می شود.

10 - هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محکوم علیه اخذمی شود.

11 - تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می گردد ودر دفترچه وکالت محکوم علیه منعکس می شود. همچنین تکرار تخلفات انتظامی کمتر ازتنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء ، برای مدت2 سال می باشد.

12 - گزارش سالانه تخلفات وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می شود.

13 - خلاصه احکام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذکر اسامی برای اطلاع وکلا و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مرکز منتشر می شود.

14 - ارجاع و تقسیم پرونده های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا می باشد.

15 - مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان هیأت اجرایی می باشد.


نظر کاربران