وكالت چگونه شغلي است

وكالت چگونه شغلي است

بحث تعرفه وكالت

در ذیل این مطلب به تفصیل به بررسی تعرفه وهزینه های وكالت به عنوان یكی از ابعاد قابل بحث در چگونگی شغل وكالت می پردازیم.

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران :

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد:

1 - قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

2 - اگر به موجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود. لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره- در مورد وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه ی سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناَ باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود، کسر نخواهد شد.

1 - در دعاوی مالی، میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150/000 ریال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300/000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف - تا مبلغ یکصد میلیون ریال، 6 درصد از بهای خواسته و حداکثر 6/000/000 ریال.

ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 42/000/000 ریال.

ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، 3 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 162/000/000 ریال.

د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال، 2 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 200/000/000 ریال.

تبصره- درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد:

1- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5 درصد مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

2- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیأت علمی به ازای هر سال 1 درصد مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

3- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10 درصد مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

4 - وبحث تعرفه وكالت : شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.

5 - بحث تعرفه وكالت :

الف- حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده 3 مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح ویا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب- حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 3 است لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم ُله حکم غیابی تعلق نمی گیرد.

ج- حق الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند، علاوه بر مبلغ مذکور، حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین نامه به وی تعلق می گیرد.

6 - در مورادی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی، ربع حق الوکاله مرحله نخستین.

ب- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی، نصف الوکاله مرحله نخستین.

ج- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع مرحله تجدیدنظر.

د- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی نصف مرحله تجدیدنظر.

ه- برای قرار ردّ دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و ردّ تقاضای اعاده دادرسی و قرار ردّ دعوی به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است.

و- برای سایر قرارهایی که مستقلاَ قابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله، نصف حق الوکاله آن مرحله می باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ یا نقض شود حق الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7 - حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض، نصف الوکاله قبل از نقض است.


نظر کاربران