وكيل موفق كيست

وكيل موفق كيست

وكالت از جمله شغل هایی است ، كه هركسی توانایی دستابی به آن را ندارد و مراحل بسیار و دوره های مختلفی بباید طی شود تا شخصی بتواند پروانه ی وكالت بگیرد و وارد بازار كارشود ومهم تر از همه اینكه بتواند درآمد زایی نماید.

وكالت به این معنی است كه نیابت شخصی در انجام هر امری به عهده گرفته شود . وكالت صرفا ً از اعمالی ممكن است صورت بگیرد كه دو خصوصیت زیر راداشته باشد :

1- موضوع وكالت قانونی و شرعی باشد.

2- موضوع وكالت قابل نیابت باشد یعنی :

الف : قائم به شخص موكل نباشد. اموری كه صرفا توسط خود شخص باید انجام شود را نمی توان وكالت داد. برای نمونه یك پزشك نمی تواند انجام وظایف پزشكی خود را وكالت دهد یا یك نقاش كه از شخصی سفارش گرفته است نمی تواند كشیدن نقاشی را به كسی دیگر وكالت دهد.

ب : شخص اختیارانجام آن راطبق موازین قانونی و شرعی داشته باشد .برای مثال ورشكسته كه از تصرف در امور مالی خود ممنوع است نمی تواند برای انجام امور مالی خود و معاملاتش وكیل بگیرد.

چكیده :

گفته شده است كه قضات و وكلا دوبال فرشته ی عدالت هستند . این دو هركدام از دوراه مختلف ولی با یك هدف یعنی برقراری عدالت و انصاف ، برفرازجامعه پرواز می كنند و چتر حمایشان را بردر سراسراجتماع می گسترانند و موفقیت هركدام در انجام وظایفشان باعث می شود كه به طور مستقیم بر برقراری نظم در اجتماع بشری تاثیر گذار باشند.

بنیان نظری تحقیق :

ویژگی ها و خصوصیات وكیل موفق چیست ؟ وكیل موفق كیست ؟

در ذیل این مطلاب به برخی از نكات مهم و ویژگی ها ی وكیل موفق می پردازیم :

1- اولین وظیفه ی وكیل موفق این است كه به بررسی و تحلیل گفته ها ، یافته ها و مدارك موكل خود بپردازد و در صورتی كه گفته ی وی را حق یافت در تدارك دفاع از او برآید .

البته این چیزی است كه كمتر دردنیای امروز دیده می شود و قبل ازاین پرونده خوب تحلیل و بررسی شود پذیرفته می شود كه این اتفاق نهایتا ً نه به نفع موكل تمام می شود ، نه وكیل و نه جامعه (لازم به ذكر است این ملاك را نیز بیان نماییم كه نفع مادی به قیمتی ارزشمند نیست ! )

2- وكالت اگرچه از جمله شغل های آزاد محسوب می شود اما یك تفاوت بزرگ باسایر شغل ها دارد و آن در موضوع آن نهفته است. تمام مشاغل به واسطه ی حقی كه به آنها برای اشتغال داده شده فعالیت می كنند و داشتن این حق باعث می شود نتیجتا ً به درآمد و پول دست پیدا كنند اما وكیل برای رساندن همین حق به دست آنها تلاش می كند. وكیل مرد قانون است و عدالت را برقرار می كند . جامعه ای كه وكیل موفق قافله سالار آن باشد ، جامعه است كه همه در آ ن احساس رفاه ، امنیت و پیشرفت می نمایند اما اگر ارزش وكیل در جامعه ای رو به نزول رود ، تمام ارزش به زودی رنگ خواهند باخت.

3- صرف گله مندی از سیستم قضایی (كلیه ی ضابطن قضایی ) باعث نخواهد شدكه حكم برعدم كفایت سیستم صادر كنیم زیرا مقتضای صدورحكم له كسی ، صدور حكم علیه طرف مقابل اوست. به این معنی كه مسلما ً وقتی حكم به نفع یك طرف دعوی صادر می شود ، طرف دیگرمحكوم می گردد و ممكن است به واسطه ی نارضایی ، سیستم قضایی را ناعادلانه بداند.

اما ملاك ومعیار اصلی این است كه مجموعه ی نظام قضایی طبق موازین ، اصول و شیوه های مشخص شده پیش بروند و ازاین حدود عدول ننماید. پس الزاما ً هر انتقادی ، صحت ندارد.

4- وكیل موفق وكیلی است كه شان و شخصیت خود و همارش را حفظ نماید.

اقتضای شغل وكالت بحث وجدل بین وكیل طرفین دعوی نیز می باشد و هركدام نیز به واسطه ی شغلشان سعی درصدور حكم علیه دیگری دارد ، اما در كشاكش این بحث های وكلا باید توجه شوند كه از حیطه ی احترام متقابل خارج نشوندو دنبال پیروزی در دعوی به هر قیمتی نباشد حال آنكه قاضی ادله و مدارك را مبنای اصلی حكم قرار می دهد و اظهارات اصحاب دعوی و وكلایشان در بسیاری از موارد سهم اندكی را به خود اختصاص خواهد داد.

5- وكیل موفق هم از لحاظ علمی و هم فصاحت وبلاغت در گفتار باید تبحر داشته باشد. او علاوه بر اینكه باید توانایی مباحثه ی علمی با وكیل مقابل راداشته باشد باید عكس العمل های به جاداشته باشد و پرشور و حرارت در جلسه ی دادگاه حاظر شود و با دفاع از موكل خود بپر دازد.

6- وكیل موفق باید به موكل خویش آرامش دهد.

یكی از وظایف مهمی كه وكیل موفق دارد این است كه به جا و به موقع موكل خویش را آرام سازد و مانع تصمیم گیری های عجولانه ی وی شود. اگر قرار باشد كه وكیل رشته نماید و موكل كه از راه و چاه قوانین بی اطلاع است ، پنبه نماید حقیقتا ًباید بگوییم كه دعوی وكیل پیش روی نخواهد داشت.

نتیجه گیری :

وكالت به این معنی است كه نیابت شخصی در انجام هر امری به عهده گرفته شود . وكالت صرفا ً از اعمالی ممكن است صورت بگیرد كه دو خصوصیت راداشته باشد . موضوع وكالت قانونی و شرعی باشد وقابل نیابت باشد.


نظر کاربران