کارآموزی وکالت

کارآموزی وکالت

کارآموزی در شغل وکالت یکی از مراحلی است که هرآنکه در صدد گرفتن پروانه وکالت از کانون وکلا است باید آن را بگذارند. کارآموزی وکالت زیر نظر کیل سرپرست انجام می شود.

یكی از وظایف كانون وكلا این است كه اشخاصی را كه در كانون پذیرش می كند و معمولا بسیار سخت هم این اتفاق می افتد تحت تعلیم و آموزش علمی و عملی قرار دهد و این وكلای آینده را قبل از ورود به بازار كار، به طور آزمایشی درهمین محیط به كار گیرند البته با این تفاوت كه در این مرحله مسئولیت خاصی بر عهده ی آنان وارد نمی شود و ازهمین باب شرایط كاملاً هم واقعی نخواهد بود.

به هرحال اگرچه این دوره ی آموزشی باید سال ها قبل و در دوره ی دانشگاه صورت بپذیرد اما به هرحال امید است كه درآن همانند نكته سنجی و سخت گیری كه درآزمون ورودی دیده می شود التزامی هم برای وكلای سرپرست در نظر گرفته شود تا كمی هم احساس مسئولیت نسبت به كارآموزان خود پیدا كنند و برای آموزش آنها وقت بگذارند. البته منظور ما بعضی از وكلاست!

در ادامه شرایط و نکات لازم در بحث کارآموزی وکالت زیر نظر وکیل سرپرست به طور کامل آورده شده است.

کلیات و تعاریف قانون کارآموزان وکالت در بحث شرایط وکیل سرپرست

ماده 1) در این شرح وظایف، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است :

الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
ب) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ج) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری
د)کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادر کننده پروانه
ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت
و) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی معتبر از کانون
ز) کمیسیون : کمیسیون کارآموزی کانون مربوط
ح) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی
ط) پروانه معتبر: پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد
ی) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود
ک) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی، تعیین می شود
ل) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد
م) پایان یا ختم دوره : اتمام کلیه تکالیف،طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون
ن) مدارک: آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است
س) اختبار: امتحانات کتبی و شفاهی پایان دوره

ماده2) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد. لذا باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد وبه محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش های مختص وکلای پایه یک به صندوق اعلام نماید.


ماده3) ملاک تعیین محل اشتغال، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون، خواهد بود.

ماده4) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند:

الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه

ب) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رویت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون) ،

ج) سه نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود و نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون) .

تبصره - کارآموز مکلف است بلا فاصله از تاریخ اخذ مدارک فوق از کانون در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست ظرف مدت 5 روز به کانون اعاده نماید . تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف کارآموزی را شروع کند . همچنین کارآموز موظف است که نامه های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مراجع قضایی نموده وبه شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص مواجه با مشکلی گردد لازم است فورا مراتب را به کمیسیون کارآموزی بصورت کتبی اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه با وقفه مواجه گردد مشمول تمدید ویا تجدید دوره خواهد بود.

ماده 5) از تاریخ شروع دوره، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون مقررات مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.

تبصره- در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول، سفر حج واجب و تحصیل خارج از کشور و فرصت مطالعاتی ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتباً تقاضای مرخصی خود را با ذکر مدت برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

ماده 6) در صورتی که کار آموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلا انقطاع تکالیف خودداری نماید ، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کار آموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود .

تبصره درصورت پذیرش مرخصی کارآموز باید کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد ونیز کلیه پرونده های جاری وکالتی خود را تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلا تکلیف قرار دادن پرونده ها موجب مسئولیت انتظامی و مدنی خواهد بود .

ماده 7) کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاههای همان حوزه قضایی شرکت نماید.

ماده 8) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کار آموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

ماده 9) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آئین نامه نقل و انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت میهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند .کانون ها( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول درخواست انتقال مختارند .

ماده 10) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود :

الف) امور تحت نظر کانون متبوع

1- صدور و تمدید پروانه ،

2- موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان،

3- بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار،

4- برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره ،

5- هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

ب) امور تحت نظر کانون میزبان

1- موافقت با انتقال دوره به به کانون میزبان ،

2- تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

3- صدور کارنامه

4- معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

5- تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی

6- تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت ، بررسی، تایید یا رد آن چنانچه کانون متبوع در این خصوص اقدام نکند.

7- اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده 6.

8- بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.

9- تشخیص و اعلام هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

تبصره 1- انتقال محل کارآموزی(به صورت میهمان) به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.
تبصره 2 - پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می گردد.

ماده11) (چنانچه در اثناء دوره ، انتقال ) به صورت میهمان ( تحقق یابد ، کانون متبوع باقیمانده مدت کار ماده

12) چنانچه کارآموز در اثناء کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید ، اتخاذ تصمیم در مورد باقیمانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.

وظایف و تکالیف کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی

در این مقاله به وظایف وکیل سرپرست نمی پردازیم و تنها از تکایف و وظایف کارآموزان در این دوره و زیر نظر وکیل سرپرست صحبت خواهیم کرد.

کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.

1-1 انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غیره.

2-1 طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و یا ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

3-1 مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی. نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی میشود.

تبصره 1- کار آموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود، مانند تنظیم وکالتنامه، دادخواست، شکواییه، لایحه و . . . با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد. بدیهی است قبول پرونده متفقا یا منفردا با کارآموزان و وکلای دیگردر حدود صلاحیت با موافقت وکیل سرپرست بلا مانع می باشد.

تبصره 2 - کارآموز از تاسیس هر گونه دفتر یا موسسه منفردا یا متفقا با کارآموزان و یا وکلای دیگر ممنوع بوده و مکلّف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود تخطّی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.

تبصره 3- نشانی کارآموز منحصرا نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هر گونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی، در وکالتنامه، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید. کارآموز موظف است نشانی و تلفن منزل خود را به کانون ووکیل سرپرست اعلام نماید تا در صورت لزوم مکاتبات به همان آدرس ارسال گردد وچنانچه تلفن وآدرس وی تغییر کرده باشدفورا موظف به اعلام نشانی جدید به وکیل سرپرست وکانون می باشد درغیر اینصورت ارسال اوراق به نشانی قبلی دارای اعتبار است وهیچ عذری از کارآموز پذیرفته نخواهد شد .

تبصره 4- کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را در کارنامه کارآموز منعکس نماید.

شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

1 - ( تبصره) - عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده هیجده عمل می شود.

2 - ( تبصره) -عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات ، موجب تجدید دوره خواهد شد.

3 - ( تبصره) -جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

4 - ( تبصره) - همراه نداشتن کارنامه ، تأخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.

3 -ایراد سخنرانی با توجه به تصمیم کمیسیون و امکانات کانون

4 - تهیه و ارائه کار تحقیقی ،

( تبصره ) 1 - کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون پیشنهاد کند. موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین و ابلاغ می شود. کارآموز موظف است حد اکثر ظرف یکماه پس از ارائه عناوین کار تحقیقی ، به کمیسیون مراجعه تا موضوع تصویب شده توسط کمیسیون به وی ابلاغ شود .

( تبصره ) 2 - چنانچه ازکار آموز در مجلات حقوقی معتبرمانند مجلات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی در حین کارآموزی ، ترجمه و یامقاله ای چاپ شود ، بنا به تصمیم کمیسیون از انجام کار تحقیقی معاف میگردد و درج مقالات حقوقی از کارآموزان در سایت کانون البرز به تشخیص کمیسیون کارآموزی موجب اعطای امتیاز مثبت می باشد.

( تبصره ) 3 - کار تحقیقی باید تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده نهایتاً سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه شود.

( تبصره ) 4 - کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش های کاربردی بوده، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی، تهیه شود. فرمت تایپ ونگارش کار تحقیقی به موجب دستورالعمل جداگانه ای در اختیار کار آموز قرار می گیرد.

( تبصره ) 5 - عدم ارائه عناوین و اصل کار تحقیقی به صورت کتبی به کمیسیون موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن توسط کمیسیون، موجب تمدید دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است .چنانچه معلوم گردد که کار تحقیقی حاصل کار دیگری یا اقتباس از آثار دیگران بدون ذکر منبع باشد ، مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 خواهد بود.

5 -شرکت در جلسات دادرسی محاکم و تهیه گزارش از پرونده های مذکور حداقل 2 مرتبه در هر ماه در دادگاههای مختلف

تبصره 1 - حضور در جلسات محاکم ، بدین منظور است که کارآموز با روش استناد وکلا و طرفین دعوا به قوانین موضوعه ، نحوه برخورد قضات محاکم با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود . برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی الامکان در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند .

تبصره 2 - در محاکمات کیفری کارآموز باید در جلسه دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده ، شامل شکواییه ، تحقیقات مقدماتی ، قرار اخذ تأمین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از کیفیت ابلاغ و احضار، نوع اتهام، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رأی یا تصمیم دادگاه تهیه کند.

تبصره 3 - شرکت در محاکمات حقوقی در صورتی قابل قبول است که جلسه رسیدگی تشکیل و دادرسی انجام شود ، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر . لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ، دلیل انجام وظایف نیست . از پرونده ای که در جلسه مورد نظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رأی یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود. .

تبصره 4 - تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست ، مانند برخی از مسائل امور حسبی ، دستور موقت ، تامین خواسته ، تأمین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.

تبصره 5 - گزارش ها باید حد اکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوری، تایپ یا پاک نویس شده، در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست و کد گذاری برای گزارش ها ضروری است. منظور از کد گذاری عبارت از اختصاص شماره به گزارشها و لزوم مراعات هماهنگی و رعایت ترتیب تاریخ گزارش هاست .

تبصره 6 - کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها، نظر استنباطی خود را نسبت به موضوع پرونده، گردش کار، اظهارات طرفین و تصمیم محاکم، به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

تبصره 7- حضور کارآموز، ماهیانه در دو جلسه دادرسی دادگاه ها، حداقل تکلیف است. لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد.

تبصره 8 - در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

تبصره 9 - کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و اسفند، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.

تبصره 10 - کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها، منظم و از نظرردیف و تقدم وتاخر تاریخ، متوالی و بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.

تبصره 11 - کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به حضور در جلسات محاکم، باید در روزجلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط کمیسیون ابطال می شود.

تبصره 12 - تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد، قابل پذیرش نیست.

تبصره 13 - کارنامه و گزارش های تهیه شده، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است، لذا باید درحفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

تبصره 14 - صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون ، و ارائه گواهی دایره مذکور در پایان دوره

تجدید دوره و انتفا کارآموز

1- تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.به استثناء کار تحقیقی مشروط بر آنکه قبلا انجام داده باشد .

تبصره - تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی (موضوع بند ز ماده 27) یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.

2- موارد تجدید دوره به قرار زیر است:

الف - مورد پیش بینی شده در تبصره 2 بند 4-13
ب - ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب
ج - کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند
د - کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند
ه - کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات شفاهی خودداری کند
ز - کارآموزی که دراولین مرتبه اختبار مردود شود.
ح - کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.
ط - کارآموز مشمول ماده 18 که در اختبار مقرر شرکت نکند.

3- انتفاء کارآموزی به این معنا است که با نظر کمیسیون و تصویب هیئت مدیره ، پروانه کارآموزی کان لم یکن و ابطال می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.

تبصره- پس از ابلاغ نظریه کمیسیون مبنی بر انتفاء ، کارآموز می تواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به هیئت مدیره تقدیم نماید .هیئت مدیره در اولین جلسه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

4- موارد انتفاء کارآموزی عبارت است از :
الف - اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد،
ب - عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید ویا تمدید دوره ،
ج - کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده 18نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.

تبصره 1- در موارد انتفاء کارآموزی کمیسیون تصمیم مصوب شده خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند. پس از ابلاغ به کارآموز استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.

تبصره 2 کمیسیون می تواند قبل از تصمیم به انتفاء دوره مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ و یا از وی اخذ توضیح نماید .

5- از جمله مصادیق بند الف ماده 29 عبارتند از :

الف - نقض قوانین و نظامات ،
ب - رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت ،
ج - بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان ،
د - بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگان های آن ،
ه - تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت ،
و - تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره ،
ز - عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .

تبصره- تشخیص اصرار بر موارد فوق با هیئت مدیره است .

پایان دوره کارآموزی و آزمون اختبار

کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روزپس از پایان دوره کارآموزی، ختم دوره خودرا به صورت کتبی اعلام ومدارک انجام تکالیف را به شرح ذیل تسلیم کمیسیون کند :

الف - کارنامه کارآموزی
ب - گزارش ها
ج - گواهی تسلیم کار تحقیقی
د - گواهی انجام دوره آموزش در دایره معاضدت قضایی و گواهی انجام امور محوله ارجاع شده از سوی سایر نهادهای کانون .

2) کمیسیون بعد از بررسی و اظهار نظر در خصوص مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار، اسامی واجدین شرایط را حداقل دو هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند و اعلامات مذکوربه منزله ابلاغ محسوب می گردد.

3) کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر، کارآموزی را شروع ننموده و یا به طور کلی موارد را مراعات نکرده ویا اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خودرا کلا یا جزئا تسلیم ننموده، یا مدارک ایشان قابل قبول نباشد، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد بدیهی است عدم انجام صحیح تکالیف مذکور موجب کسر امتیاز از کارآموز خواهد شد.

4) کمیسیون در ارزیابی وممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار، درجات زیر را اعمال می کند:

الف - قابل قبول
ب - خوب
ج - بسیار خوب
د - عالی

برای درجات خوب، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک، دو، سه منظور می شود. این نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار جمع و سپس معدل کل تعیین می شود.

تبصره - درصورت وجود نقص یا ایراد در تکالیف کارآموزی، نمره منفی تعیین می شود و در صورتی که جمع نمرات منفی از منهای 20 نمره بیشتر شود کارآموز نمی تواند در اختبار شرکت کند. بارم نمرات منفی به شرح ذیل تعیین می شود:

الف کسری گزارشهای ماهانه (کسر هر گزارش 3 نمره )
ب کامل نبودن هر گزارش 1 نمره
ج نداشتن نظریه کارآموز ذیل گزارش 2 نمره
د کامل نبودن نظریه کارآموز 1 نمره
هـ - کسر شرکت در هر جلسه دادگاه و یا تاریخ مخدوش 1 نمره
و عدم رعایت دستورالعمل نگارش کار تحقیقی 5 نمره ز- غیبت در هر جلسه سخنرانی 3 نمره
ح تأخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه سخنرانی 2 نمره
ط عدم رعایت سایر مقررات به تشخیص کمیسیون حداکثر تا 5 نمره

5) چنانچه در انجام تکالیف، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که ازموارد تجدید دوره محسوب نشود، دوره، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال بیشتر نباشد، توسط کمیسیون تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع نقص از تكالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

تبصره - چنانچه کارآموز به تصمیم کمیسیون مبنی بر تمدید دوره معترض باشد، می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض هیئت مدیره خواهد بود که باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام نماید.

6) کارآموزی که برای عدم شرکت درجلسه اختبار عذر موجه داشته باشد، باید قبل از آن ودر مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف 10 روز بعد از جلسه، موضوع را کتبا توسط خود و یا نماینده قانونی خود با ارائه دلایل به کمیسیون اعلام کند. در صورت تشخیص موجه بودن عذر، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود و از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است.

تبصره (1) تغییر وكیل سرپرست و عذر موجه كارآموز: بیماری با گواهی پزشک متخصص، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول ازطبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب میشوند و تشخیص موجه بودن سایر معاذیر با نظر کمیسیون می باشد.

تبصره (2) تغییر وكیل سرپرست و عذر موجه كارآموز: استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی بیش از دو بار امکان پذیر نیست.

7) کمیسیون حداقل دوبار در سال اختبار برگزار می کند آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون به آدرسwww.alborzbar.ir منعکس می شود و این اعلام به منزله ابلاغ به تمامی کارآموزان واجد شرایط برای اختبار است.

تبصره (1) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.

تبصره (2) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق ثبت و امور حسبی.

تبصره (3) نوشتن اسم و مشخصات کارآموز در سربرگ امتحانی لازم است . نوشتن اسم و مشخصات یا امضاء کردن و یا گذاردن هرگونه علامت و نوشتن یادداشت اضافی در خود برگه امتحان ممنوع است و در صورت مشاهده موارد فوق ، نمره درس مزبور صفر محسوب می گردد .

تبصره (4) حضور در جلسات برگزاری اختبار اعم از کتبی یا شفاهی بدون اذن رئیس کانون، برای افراد غیر از مسئولین کمیسیون کارآموزی و هیئت مدیره ممنوع است .

8) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر ازهفت قابل پذیرش است.

تبصره 1- در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.

تبصره 2 - کمیسیون می تواند تا 10 درصد نمره کل کارآموز را به مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی و یا سخنرانی کارآموز در جلسه ماهیانه کارآموزان اختصاص دهد .

9) پس از اتمام اختبار نتیجه اولیه توسط کمیسیون جهت تصویب در هیئت مدیره و انجام تحلیف و صدور پروانه به ریاست کانون گزارش میشود و سپس در محل کانون و سایت اینترنتی کانون البرز اعلان می شود.

10) مردودین می توانند از تاریخ اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را کتبا با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کنند ، کمیسیون مکلف است ظرف یکماه نسبت به موضوع رسیدگی نماید و ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراض ، نتیجه نهایی را جهت تصویب هیئت مدیره به ریاست کانون گزارش دهد.

11)کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات اول تا ســـــوم اختبار هر دوره حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.

12) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

صلاحیت کارآموزان وکالت

كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

چون در حال حاضر كلیه احكام در مورد دعاوی مالی كه بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

طبق تبصره 3 ماده 6 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوی كه مرجع تجدیدنظر از، احكام آنها دیوانعالی كشور باشد، ندارند.
با توجه به نسخ ماده 21 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 (كه مرجع تجدیدنظر احكام صادره در خصوص دعاویی كه خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی كشور بود) و تصویب ماده 21 قانون مذكور در سال 1381 و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 مستنداً به مواد 331 و 334 این قانون در حال حاضر كلیه احكام در مورد دعاوی مالی كه بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاویی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 آیا کار آموزان وکالت به طور کلی حق شرکت در پرونده های مفتوح در دیوانعالی کشور را ندارند؟

2 - شعبه دهم تشخیص دیوانعالی کشور،طی دادنامه شماره 10/2097-24/12/87 در رد اعتراض یکی از کارآموزان وکالت چنین نظر داده است:

نظر به اینکه طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1367[1376]،کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها،دیوانعالی کشور می باشد را ندارند،و مفهوم این تبصره این است که کارآموزان وکالت نمی توانند در دیوان عالی کشور، وکالت نمایند.از اینرو تجدیدنظر خواهی آقای..... با وکالت آقای....(کارآموز وکالت)بنا به جهات فوق الاشعار و قانونی نبودن سمت وکیل تجدیدنظر خواه،درخواست تجدیدنظر خواهی قابل طرح در این مقطع نمی باشد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد.این رای قطعی است.

3 - نظر به استثنایی بودن حکم مقنن در تحدید اختیارات کارآموزان،باید در حدود نص به تفسیر این ماده پرداخته،صرفا دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوانعالی کشور است را خارج از حدود اختیارات کارآموزان بدانیم.بنابراین وکالت در شعب تشخیص دیوانعالی کشور خارج از حدود اختیارات کارآموز نیست.

4 - به نظر می رسد رای شعبه محترم تشخیص صحیح باشد.زیرا نظر به اهمیت دعاوی که در دیوانعالی کشور مطرح می شود و کم تجربگی کارآموزان محترم ،ممکن است حقی از مردم تضییع شود؛بنابراین بهتر است قانون به شرح نظر فوق تفسیر شود.

استثنا نمودن وکالت کارآموزان وکالت در برخی پرونده های قضایی،باستی محدود به نص تفسیر شود.چه،طبع استثنا اینگونه است.که با گستردن دامنه استثنا بسیاری از پرونده ها از حدود اختیارات کارآموزان خارج می شود:کما اینکه با این استدلال پرونده طلاق هم چون مرجع فرجام آن دیوانعالی کشور است،خارج از حدود اختیارات افراد مزبور می گردد.

5 - این محروم ساختن عده ای است از حق مکتسب خویش که نیاز به حکم مقنن دارد.مبنای صدور چنین رایی هرچه باشد(که در رای شعبه تشخیص تا حدودی علت آن معلوم است و همانا پایدار جلوه دادن احکام قضایی در ایران است که به همین دلیل نیز سعب تشخیص برچیده شدند)به منزله دخالت قوه قضاییه در قوه مقننه و خلاف قانون اساسی است.زیرا تفسیر شعبه محترم تشخیص،فراتر از تفسیر قضایی و ورود به قلمرو تفسیر قانونی است.نص قانون صریح در انحصار پرونده هایی است که مرجع تجدیدنظر آنها دیوانعالی کشور است و نه بیش ..

6 - تنها محدودیت قانون جهت دخالت کاراموزان در دعاوی صرفاً تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت میباشد و این تبصره به قدری صراحت دارد که جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد چرا که صرف دعاوی که مرجع تجدبدنظر آن دیوان است خارج از صلاحیت کارآموزان است پس حضور کارآموز در این دعای حتی در دادگاه بدوی امکان پذیر نیست و در غیر این صورت در پرونده های دیگری که مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان باشد میتوانند حضور داشت باشند.

صلاحیت کارآموزان وکالت دربحث پذیرش دعاوی

حسب مصوبه اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در همایش آبماه ۸۸ تبریز ، و تصویب هیات مدیره كانون وكلای دادگستری خراسان حد نصاب پذیرش دعاوی مالی برای كارآموزان محترم از یكصد و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است.

میزان صلاحیت کارآموزان وکالت در خصوص تقاضای اعمال ماده ۱۸

با توجه به مصوبه مورخ ۱۷/۸/۸۸ كمیسیون محترم كارآموزی چنانچه رای قطعی از دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر صادر شده باشد كارآموز صلاحیت تقاضای اعمال ماده ۱۸ را خواهد داشت بدیهی است در صورتیكه رای قطعی از دیوانعالی كشور صادر شده باشد تقاضای اعمال ماده ۱۸ از صلاحیت كارآموزان خارج است.


نظر کاربران

عبادی
13 دی 1401
اطلاعات مفیدی بود استفاده کردیم... با تشکر
کمال رحمانی
14 اسفند 1401
با سلام:خیلی ممنون از این متن زیبا و دقیق آرزوي توفیق روزافزون برای دست اندرکاران ۰