کسر حق بیمه از حقوق وارثین

کسر حق بیمه از حقوق وارثین

سوال ـ درمواردیكه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یكی ازآنها فوت می كند و یا در مواردی که بچه ها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهره مند می شوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا كم شود یا فقط حق بیمه یكی از آنها؟

نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

در مواردی كه به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق می گیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ كه مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یك حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید كسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینكه در فرض اشتغال زن و شوهر كارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریك از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی به خودشان كسر و به شركت بیمه ارسال می شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع كسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه كسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه كمافی السابق، موجبی برای كسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفه ای كه به زن موصوف تعلق می گیرد وجود ندارد. در مورد كسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی كه والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت كرده اند نیز همانطور كه در زمان حیات والدین فقط یك حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علی الاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان كسر می شده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای كسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمیرسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره كل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه ای به دریافت كنندگان حقوق وظیفه نیست.


نظر کاربران