کسر حق بیمه تامین اجتماعی

کسر حق بیمه تامین اجتماعی

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی نیست به شرح زیر است:

بازخرید ایام مرخصی هزینه عائلمه مندی هزینه سفر و فوق العاده مأموریت عیدی مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری حق شیر پاداش نهضت سواد آموزی حق التضمین (کسر صندوق) خسارت اخراج و مزایای پایان کار پاداش افزایش تولید

بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی است.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.


نظر کاربران