آثار وكالت نسبت به اشخاص ثالث | عقد وكالت | رابطه وكيل با طرف قرارداد | وکیل | وکالت | شخص ثالث | عقد وکالت | عدم تعهد وكيل در اجراي مفاد عقد وکالت | نیابت وکیل

 آثار وكالت نسبت به اشخاص ثالث | عقد وكالت | رابطه وكيل با طرف قرارداد | وکیل | وکالت | شخص ثالث | عقد وکالت | عدم تعهد وكيل در اجراي مفاد عقد وکالت | نیابت وکیل

آثار وكالت نسبت به اشخاص ثالث :

همانطور كه در مقاله های شماره ی پیشین نیز اشاره نمودیم آثار عقد وكالت ، محدود به طرفین معامله نمی شود و عنصر سومی هم دارد كه معمولا ً موكل شخصا ً اورا نمی بیند و این وكیل است كه طرف معامله با او واقع می شود.( البته هم به نام وهم به حساب موكل)

الف : منظور از به نام موكل بودن :

وقتی می گوییم معامله ای كه وكیل با ثالث انجام می دهد به نام موكل است یعنی طرف معامله با ثالث و یا به عبارت بهتر طرف دعوای احتمالی كه ممكن ثالث در فرض تضرر اقامه نماید ، موكل می باشد وآثار حقوقی معامله نیز متوجه موكل خواهد بود.

مصداق و معیار تشخصی این امر :

1- نیابت وكیل و نماینده بودن اوست كه در قرارداد قید می شود. تحت عنوان وكیل

2- خود موكل عقد را امضاء می كند و وكیل نیز به عنوان نماینده امضاء می كند.

3- موكل به وكیل حق امضاء می دهد كه بازهم این به آن معناست كه توافق به نام موكل است و وكیل صرفا ً دارنده حق امضاء از جانب اوست.

ب : منظور از به حساب موكل بودن :

منظور از اینكه قرارداد توافق شده توسط وكیل به حساب موكل است این است كه ، تمام آثار ناشی از توافق اعم از : سود ، منفعت ، ضمانت اجرای ناشی از عدم ایفای تعهد و . . تماما ً برعهده ی موكل است و وكیل تا زمانی كه تقصیر مرتكب نشده و از حدود اذن خارج نشده است هیچ مسئولیت ندارد.

آثار وكالت نسبت به اشخاص ثالث :

1- رابطه موكل با طرف قرارداد

الف : وضع موكل درمعاملاتی كه به حساب او انجام نمی شود.

ب : التزام به مفاد عقد در حدود وكالت

2- رابطه وكیل با طرف قرارداد

الف : عدم تعهد وكیل در اجرای مفاد عقد

ب : فرضی كه وكیل وكالت یا نیابت خود را ازسوی موكل اعلام نمی نماید و ثالث خود وكیل را اصیل می پندارد.

بنیان نظری تحقیق :

1- رابطه موكل با طرف قرارداد

الف : وضع موكل درمعاملاتی كه به حساب او انجام نمی شود.

بیان نمودیم كه معاملات به نام و به حساب موكل انجام می شود . این موضوع هموراه در عقد بسیار حائز اهمیت است كه طرف معامله چه كسی است زیرا هر عقد آثار دارد كه صرفا ً نسبت به اصیل مجری خواهد بود و علی القاعده دیگران ( در این جا وكیل) از آن بری می باشند.

ماده 196 قانون مدنی :

كسی كه معامله می كند معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر اینكه در موقع عقد خلاف آن تصریح شده باشد. پس وكیل باید به عنوان خود اشاره نماید.

ب : التزام به مفاد عقد در حدود وكالت

موكل نیبت تمام اقدامات وكیل در فرضی كه در راستای اختیارات وی انجام شده باشد مسئول است گویی تمام آن ها را خودش شخصا ً انجام داده است.

2- رابطه وكیل با طرف قرارداد

الف : عدم تعهد وكیل در اجرای مفاد عقد

وكیل نقش واسطه را دارد و به نوعی تسهیل كننده و هدایت گر توافق می باشد و تا وقتی از حدود اذن خارج نشود هیچ گونه تعدی و مسئولیتی برعهده ی وی بار نمی شود.

ب : فرضی كه وكیل وكالت یا نیابت خود را ازسوی موكل اعلام نمی نماید و ثالث خود وكیل را اصیل می پندارد.

به استناد 196 قانون مدنی تا وقتی كه نامی از عنوان وكالت در قرارداد نیامده باشد وكیل اصیل محسوب می شود و معامله دامن گیر او خواهد شد گر همراه با دلایل و قرائنی بتواند وكالت خود را اثبات نماید كه در این صورت مبرا خواهد بود

در جمع بندی مباحث باید اشاره كنیم پس :

1- آثار عقد وكالت ، محدود به طرفین معامله نمی شود و عنصر سومی هم دارد كه معمولا ً موكل شخصا ً اورا نمی بیند و این وكیل است كه طرف معامله با او واقع می شود.( البته هم به نام وهم به حساب موكل)

الف : منظور از به نام موكل بودن این است كه وقتی می گوییم معامله ای كه وكیل با ثالث انجام می دهد به نام موكل است یعنی طرف معامله با ثالث و یا به عبارت بهتر طرف دعوای احتمالی كه ممكن ثالث در فرض تضرر اقامه نماید ، موكل می باشد وآثار حقوقی معامله نیز متوجه موكل خواهد بود. مثال :

1- نیابت وكیل و نماینده بودن اوست كه در قرارداد قید می شود. تحت عنوان وكیل

2- خود موكل عقد را امضاء می كند و وكیل نیز به عنوان نماینده امضاء می كند.

3- موكل به وكیل حق امضاء می دهد.

ب : منظور از به حساب موكل بودن این است كه منظور از اینكه قرارداد توافق شده توسط وكیل به حساب موكل است این است كه ، تمام آثار ناشی از توافق اعم از : سود ، منفعت ، ضمانت اجرای ناشی از عدم ایفای تعهد و . . تماما ً برعهده ی موكل است و وكیل تا زمانی كه تقصیر مرتكب نشده و از حدود اذن خارج نشده است هیچ مسئولیت ندارد.

2- آثار وكالت نسبت به اشخاص ثالث در موارد زیر خلاصه می شود.

الف : رابطه موكل با طرف قرارداد : وضع موكل درمعاملاتی كه به حساب او انجام نمی شود و التزام به مفاد عقد در حدود وكالت

ب : رابطه وكیل با طرف قرارداد : عدم تعهد وكیل در اجرای مفاد عقد و فرضی كه وكیل وكالت یا نیابت خود را ازسوی موكل اعلام نمی نماید و ثالث خود وكیل را اصیل می پندارد.


نظر کاربران