تعهدات وکیل و موکل | مسئوليت وکیل | وكيل امين | حق الوكاله وكيل | مسئولیت موکل | وکیل | وکالت | موکل | تعهدات و مسئوليت هاي وكيل | پرداخت ساير هزينه هاي وكيل

 تعهدات وکیل و موکل | مسئوليت وکیل | وكيل امين | حق الوكاله وكيل | مسئولیت موکل | وکیل | وکالت | موکل | تعهدات و مسئوليت هاي وكيل | پرداخت ساير هزينه هاي وكيل

دراین مقاله قصد آن راداریم تعهدات وكیل و موكل را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم و مشخص نماییم با انعقاد قرارداد وكالت چه مسئولیت هایی بردوش وكیل قرار می گیرد و چه مسئولیت های در عهده ی موكل ثابت می شود .

البته این مسئولیت ها ركن سومی هم دارد كه بنابر اختصار در این مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد و آن این است كه موكل به وكیل نیابت می دهد كه با ثالث معامله نماید پس ثالث نیز متاثراز از عقد وكالتی است كه بین وكیل و موكل بسته شده و مسئولیت هایی برای وی ایجاد می گردد كه باید به آنها عمل نماید البته ذكر این نكته را هم نباید فراموش كه مسئولیت ثالث مستقل است گویی با اصیل معامله می كند نه وكیل و وظایف آن در اجرای مفاد قراردادش با وكیل تابع قواعد عمومی قرار دادهاست.

مسئولیت در وكالت به طرق ذیل تقسیم می گردد :

1- مسئولیت وكیل

2- مسئولیت موكل

3- مسئولیت ثالث (طرف معامله ی با وكیل)

وكیل امین است مگر تقصیر وی ثابت شود و اگر مالی ازموكل را بدون تعدی و تفریط ویا فورس ماژور و یا بدون خروج از حدود اذن تلف نماید ، هیچ گونه مسئولیت قابل انتصاب به وكیل نخواهد بود و الزامی نیزبرای وی نیز در نظرگرفته نخواهد شد.

مسئولیت موكل را در پرداخت اجرت و حق الوكاله وكیل است كه یا طبق تعرفه خواهد بود یا مبلغ توافقی و همچنین پرداخت هزینه هایی كه وكیل در راستای اجرای موضوع وكالت ضرورتا ً انجام داده است می توان جست وجو نمود.

مسئولیت ثالث نیز تابع قواعد عمومی قرارداد هاست.

تعهدات و مسئولیت های وكیل :

1- در صورت بروز خسارت از سوی وكیل كه مبتنی بر تقصیر باشد برای مثال از اجرای مفاد قرارداد وكالت امتناع ورزد ویا آن را به تاخیر اندازد وكیل مسئول جبران خسارت های مادی و معنوی وارد شده به موكل وشخص ثالث خواهد بود.

2- اگرچه وكیل می تواند به استناد جایز بودن عقد وكالت هرگاه بخواهد عقد را فسخ نماید اما تا زمانی كه عقد پابرجاست او نیز باید به عهد خود وفاكند . به هرحال آثار ایجاد شده در زمان عقد حتی بعد از توافق نیز مجری خواهد بود.

3-اگرچه حدود وظایف وكیل مشخص شده است و موكل آن را تعیین نموده است اما وكیل انتخاب شده در شیوه ی اجرای وظایف خود آزاد است و در صورت دادن حق توكیل به او به نوعی نتیجه ی اعمال وكیل را نسبت به خود پذیرفته است.

4- درموارد ذیل كه به عنوان نمونه آورده شده است وكیل مقصر مسئول جبران خسارت از موكل و یا احتمالا ً شخص ثالث خواهد بود :

الف : بی مبالاتی و بی احتیاطی

ب : عدم رعایت نظامات دولتی

ج : تقصیر ( اعم از تعدی و تفریط)

د : عدم رعایت غبطه و مصلحت موكل

تعهدات و مسئولیت های موكل :

1-پرداخت اجرت یا حق الوكاله

اجرت وحق الوكاله ممكن است توافق باشد و یا براساس تعرفه دادگستری و حتی وكالت ممكن است رایگان باشد و وكیل در ازای آن مبلغی را اختیارا ً (در فرضی كه خود وكیل مستقیما ًاز موكل مبلغی دریافت ننماید) و یااجبارا ً( وكالت تسخیری ئ معاضدتی) از موكل دریافت ننماید.

2- پرداخت سایر هزینه های وكیل

پرداخت سایر هزینه در راستای انجام موضوع پرونده نیز با موكل است و پرداخت این هزینه ها به هیچ عنوانمنوط به حصول نتیجه مورد نظر از سوی وكیل نیست.

پس به بررسی موارد ذیل پرداختیم :

1- تعهدات وكیل و موكل و مشخص نمودن این موضوع كه با انعقاد قرارداد وكالت چه مسئولیت هایی بردوش وكیل قرار می گیرد و چه مسئولیت های در عهده ی موكل ثابت می شود پرداختیم.

2- این مسئولیت ها ركن سومی هم دارد آن این است كه موكل به وكیل نیابت می دهد كه با ثالث معامله نماید پس ثالث نیز متاثراز از عقد وكالتی است كه بین وكیل و موكل بسته شده و مسئولیت هایی برای وی ایجاد می گردد كه باید به آنها عمل نماید.

3- مسئولیت ثالث مستقل است گویی با اصیل معامله می كند نه وكیل و وظایف آن در اجرای مفاد قراردادش با وكیل تابع قواعد عمومی قرار دادهاست.

4- مسئولیت در وكالت به مسئولیت وكیل ، مسئولیت موكل و مسئولیت ثالث (طرف معامله ی با وكیل) تقسیم می گردد و توضیح آن كه وكیل امین است مگر تقصیر وی ثابت شود و اگر مالی ازموكل را بدون تعدی و تفریط ویا فورس ماژور و یا بدون خروج از حدود اذن تلف نماید ، هیچ گونه مسئولیت قابل انتصاب به وكیل نخواهد بود و الزامی نیزبرای وی نیز در نظرگرفته نخواهد شد.

5- مسئولیت موكل را در پرداخت اجرت و حق الوكاله وكیل است كه یا طبق تعرفه خواهد بود یا مبلغ توافقی و همچنین پرداخت هزینه هایی كه وكیل در راستای اجرای موضوع وكالت ضرورتا ً انجام داده است می توان جست وجو نمود .

6- مسئولیت ثالث تابع قواعد عمومی قراردادهاست.


نظر کاربران