جایگاه وکیل

 جایگاه وکیل

اگر بخواهیم راجع به جایگاه اجتماعی وكیل صحبت كنیم باید بگوییم كه شغل وكالت ازجمله مشاغلی است كه خصوصا ً در دنیای امروز از عزت و احترام خاصی در بین عموم مردم برخوردار است.فلسفه جایگاه رفیع وكالت از لحاظ اجتماعی ، شاید به این موضوع باز می گردد كه وكیلا از حق نادیده گرفته شده و انكار شده ی اشخاص دفاع می كند از حقی كه شاید مردم در ظاهرنتوانند تشخیص دهند كه از آن كدامیك از اصحاب یك دعوی است.

وكیل عزیز است زیرا امین اشخص است.

حتی در دنیای امروز نیز اشخاص به راحتی حاضر نیستند كه وكالت یا به معنای دیگر اختیار بخشی از زندگی خود را به وكیل بدهند.

ازهمین رو افراد در دید اول به وكیل نیز مانند یك شخص عادی از عموم مردم نگاه می كنند و این وكیل است كه با سخنان خود وجلب اعتماد اشخاص این حقیقت را به آنها یاد آور می شود كه وظیفه ی او این است كه اگر حقی از آنها تضییع شده به آنها باز خواهد گرداند و اگر اسرار زندگی آنها را مطلع گردد ، محرم اسرار آنها نیز خواهد بود.

به عبارت دیگر باید بگوییم ، شاید كمتر شغلی باشد كه در آن حفظ اسرار دیگران به این حد در درجه ای ازاهمیت قرار داشته باشد.

چكیده :

علاوه بر جایگاه اجتماعی باید به جایگاه كاری و عملی وكیل در دعوی نیز بپردازیم.

وكیلی كه قبول وكالت می كند به طور ضمنی { وچه بسی كاملاً عینی} با امضای قرارداد وكالت، اقرار می كند كه گویی از ابتدا این دعوی ، شخصا ً علیه خود او اقامه شده است و حق تضییع شده از حقوق خود وكیل است . این گونه است كه یك وكیل تمام تلاش خود را برای رسیدن به پیروز ی در دعوا می كند زیرا در این اندیشه است كه گویی حق خود او در حال تضییع و نابودی است.

بنیان نظری تحقیق :

نقش و جایگاه مستقیم وجود وكیل در دعاوی :

1- بعد ازاین كه دادسرا مرحله مقدماتی را انجام داد و دلایل و مدارك لازم و تحقیقات كافی را به اتمام رسانید پرونده به دادگستری ارجاع و جلسه بعد ازتعیین وقت رسماً آغاز می شود.

2- وكیل باید در تمام جلسات و خصوصا ً قبل ازشروع جسله دادگاه ، دلایل ، مدارك و شواهد خود را فراهم آورد و بادست پر درجلسه حاظر شود و به میدان بیاید.

3- وكیل باید همواره در تمام مراحل دادرسی گوش به زنگ باشد چون همبشه این احتمال وجود دارد كه ازشخص ضابط و یا طرف مقابل در دعوا اشتباهی سر بزند كه باید هوشیار باشد آن را تذكر بدهد و از آن تمام استفاده لازم قانونی را بنماید.

4- در پرونده های مهم و حیاطی مثل پرونده قتل و كلاهبری بیشتر نویسندگان ، قضات و حقوقدانان معتقدند اگر در دو روز اول ، ادله و مدارك مناسب جمع آوری و ارائه شود و دفاع مناسبی صورت بپذیرد پرونه به نحو مطلوبی به نفع ما به جریان خواهد افتاد ، در غیر این صورت كار سخت خواهد شد و نباید منتظر پاسخ مطلوبی از اظهارات خود باشیم.

5- در بین تمامی شغل ها و كلیه ی اصناف افرادی اهستند كه از توانایی لازم برخوردار نیسستند باید بدانید كه انتخاب وكیل خوب باخود شماست! با تحقیقات مناسب در مورد میزان علم و تجربه ی وكیل و با مشاوره ی تلفنی و دیدار حضوری باوكیل تاحد زیادی می توانید امیدوار باشید كه وكیل شما وكیل خوبی است .

البته همیشه واقع بین باشید . وكیل معجزه گر نیست و وی صرفا ً به نسبت میزان ادله ومدارك موجود می تواند پیش برود و به نتیجه دست یابد.

6- وكلا مستقل هستند زیرا ابزار دفاعی مردم هستند و هیچ صنف و ارگانی نمی تواند بر تصمیم آنها تاثیر بگذارد.

نتیجه گیری :

مادراین مقاله به دو بعد از ابعاد نقش جایگاه وكیل سخن گفتیم كه مجددا ً به طور مختصر بیان می كنیم :

1- جایگاه اجتماعی:

شغل وكالت ازجمله مشاغلی است كه خصوصا ً در دنیای امروز از عزت و احترام خاصی در بین عموم مردم برخوردار است. فلسفه جایگاه رفیع وكالت از لحاظ اجتماعی ، شاید به این موضوع باز می گردد كه وكیلا از حق نادیده گرفته شده و انكار شده ی اشخاص دفاع می كند.

2- جایگاه شغلی :

وكیل با امضای قرارداد وكالت، اقرار می كند كه گویی از ابتدا این دعوی شخصا ً علیه خود او اقامه شده است و حق تضییع شده از حقوق خود وكیل است . با این فرض است كه یك وكیل تمام تلاش خود را برای رسیدن به پیروز ی در دعوا می نمایید.


نظر کاربران